Управление на поземлените ресурси в аграрната сфера


Категория на документа: Икономика


Въпрос 1 от конспекта
за комплексен държавен изпит на специалност

"Аграрна икономика", редовно обучение, 2012/2013г.
за придобиване на ОКС "БАКАЛАВЪР ПО ИКОНОМИКА"

ПЛАН ЗА РАЗРАБОТКА НА ВЪПРОС

Управление на поземлените ресурси в аграрната сфера - същност и етапи.Структура на поземлените ресурси, форми на земеползване и земевладение.

1.Същност на поземлените ресурси

Под поземлени ресурси се разбира дълготрайните материални активи, с които аграрното предприятие разполага.Земеделската земя е незаменим фактор по отношение на производството в селското стопанство.Земята може да се разглежда както като актив, така и като производствен фактор.При отделните видове производства, производствените фактори се съчетават по различен начин.Земята в най-висока степен се влияе от природните дадености като географско положение, надморска височина, почвено плодородие, климат, води, полезни изкопаеми и др.
Земята е пространството, в което протича производствената дейност на хората.ФАО разграничава основни функции на земята, който са :
- Продуктова
- Биотична
- Климато-регулативна
- Хидрологична
- Съхранителна
- Регулираща замърсяванията
- Пространство за живот на хората
- Архивна и наследствена
Земята притежава множество специфики, които я разграничават от останалите стоки и услуги, които се търгуват на пазара.
- Незаменимо средство за производство
- Пространствено ограничена
- Немобилна
- Невъзобновима
- Използва се сезонно в селското стопанство
- Природо-климатичния фактор влияе върху отглеждането на отделните култури
- В едни случаи земята е предмет на труда, а в други - средство на труда
- Има хетерогенен характер (всеки имот е уникален, в т. ч. хетерогенността произтича от наклона на земята, отдалеченост от път и др.)
- Търсенето на земя се определя от продукта, произведен от земята

Специфики като актив:
- Земята не се амортизира
- Земята е скъпо струваща инвестиция и са нужни последващи разходи
- Дава сигурност и защита на собственика
- Служи за съхранение на богатството при инфлация
- Може да бъде отдадена под наем или да се продаде (ликвидност на земята)
- Служи като източник на заетост при стагниране на трудовия пазар
- Служи като източник на храна при стагниране на пазара на храна
- По-лесен достъп до субсидии в земеделието
- Притежава спекулативна стойност при повишаване търсенето на урбанизирана земя
- Осигурява политически и социален капитал в общества, където достъпът до други активи е ограничен

В допълнение на характеристиките на земята:
Немобилността на земята води до позитивни или негативни последствия за собственика, породени от некомпенсирани действия от страна на държавата или трети лица. Проявлението е в две направления:
Увеличаване на приходите и печалбата на собственика.При повторно класифициране на земята от земеползване е по-ниска в земеползване с по-висока стойност и обратното, при промяна в регулацията, водещи до редуциране на стойността, приходите и/или ограничаване ползването на земята.
Отрицателните последствия от немобилността на земята и хетерогенния и характер могат да бъдат ограничени чрез конституционна защита на собствеността, дефиниране по законодателен път на правата и задълженията на поземления собственик, разработване на информационни системи за земята.Това определя особеното значение за управлението на поземлените ресурси.

Управлението на поземлените ресурси може да се разгежда в тесен и широк смисъл. В тесен смисъл представлява процеса на действително ползване на земята от населението на определена територия. В широк се разбира като устойчиво развитие и управление на поземлените ресурси и като инструмент за устойчиво развитие на селските райони.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Управление на поземлените ресурси в аграрната сфера 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.