Управление на персонала


Категория на документа: Икономика


 ЛЕКЦИЯ: У П Р А В Л Е Н И Е Н А П Е Р С О Н А Л A

I. ПЛАН НА ЛЕКЦИЯТА.

1. УВОД

2. Набиране на персонала

3. Методи на набиране

4. Подбор на кадрите

5. Методи на подбора

6. Въвеждане в длъжност

7. Анализ и оценка на работата

8. Обучение на персонала

9. Mотивиране на персонала

II. ЛИТЕРАТУРА.

1. Христов С., Основи на управлението,Университетско издателство на
М. Армстронг, Мениджмънт на персонала, Двлфин прес, Б.1997.

ЛЕКЦИЯ 13. УПРАВЛЕНИЕ Н А ПЕРСОНАЛА

УВОД

Между многото обекти, с които се занимава мениджмънта особено значение има персонала. Персоналът включва: работниците /основни и спомагателни/, служителите /деловодители, счетоводители, касиери/, ИТР /конструктори, технолози, специалисти по ремонта на съоръжения, сгради, транспортни средства , охрана ученици др./

В този раздел на мениджмънта се включват:

1. Планиране, набиране, развиване и мотивиране на кадрите.

2. Проблемите на организационната структура, на формалната и неформална структура. Изграждането на колектива. Лидерството в колектива. Делегирането на права, задължения и отговорности.

3. Създаване на климат на работа.

4. Проблемите на стила на управление - сътрудничество, колегиалност, отговорност.

5. Създаване на условия за извличане на максимална полза от знанята, уменията и способностите на персонала.

6. Задължения на организацията към персонала:

* социални отговорности:

* оценка и стимулиране /атестации, заплащане/;
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Управление на персонала 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.