Управление на качеството в логистиката


Категория на документа: Икономика


16. Управление на качеството в логистиката

1/ Системи за управление на качеството (СУК), характеристика и концепции.
* Основни форми за подобряване на качеството в логистиката:
- подобряване използването на материалния ресурс (минимум брак и отпадъчни продукти);
- ефективност на дейностите (енергийна, транспортна, складова и др.);
- диференциация на дейностите и отговорностите при управление на логистичните вериги.
*Основни етапи и концепции при изграждане на СУК:
- контрол на качеството QC ( Quality Control)...обслужва възникнали дефекти в логистичната верига;
- удволетворяване изискванията на клиентите за качество и сервиз QA (Quality Assuranse);
- тотално управление на качеството TQM....свежда се до контрол на мениджмънта, работната сила, доставчиците и потребителите (дистрибуция) , подобрява вътрешната организация на фирмата във всички нива (вертикални и хоризонтални);
- регламентиране на стандарти и процедури по ISO установени от международната организация за стандартизация, изложени в различни серии гарантиращи процесите водещи до желаното качество на изделието (дейността).

2/ Стандартизация на качеството в логистичните вериги. Изграждане на СУК, базирана на ISO стандарти и процедури.

а/ ISO е Международна организация в която участват множество държави и чиято цел е да изготвят всякъкви стандарти (разработени от Техническите комитети и подкомитети по направления ) описващи основните принципи и процедури при СУК.

Стандартът ISO 9001:2000 не е технически стандарт, нито стандарт за качеството на продукта или услугата (той не сертифицира продукта). Той систематизира процедурата и процесите за изграждане на СУК и контрола на нейната ефективност.

б/ Номерация и стандарти при извършване на сертифицирането - съгласно новата версия на стандарта е възможно сертифициране единствено и само по ISO 9001:2000 и съответните ревизии на старите стандарти (в РБ стандарта е приет и публикуван като БДС от 1989г. Като последната версия 2000 е от декември 2001г.)

- БДС EN ISO 9000/2000 СУК ....основни понятия и речник

- БДС EN ISO 9001/2000 СУК .....изисквания към модела на СУК

- БДС EN ISO 9004/2000 СУК ....казания за подобряване на работата и въвеждане на СУК
Някой номерации на по важни стандарти:
Стандарт за системи за управление на околната среда (СУОС) ....БДС ISO 14001; Указания за качество в управлението на проекти....БДС ISO 10006/2003; Осигуряване качество на средствата за измерване...БДС ISO 10012/2003; Указания за управление икономиката на качеството....БДС ISO/TR 10014/1998; Указания за статистически методи....БДС ISO/TR 10017/2003; Система за управление сигурността на доставките....БДС ISO 28000/2007; Система за управление сигурността на информацията...БДС ISO/IEC 27001; Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд...БДС BS OHSAS 18001....и др.

в/ Продължителност на действието на сертификата - валидността е 3 години, като минимум веднъж годишно сертификационната организация извършва одити на процедурите и документацията.

г/ Разработване и внедряване на СУК по съответния ISO стандарт и издаване на сертификат.

- разработване на документация и процедури ( наръчник)

- сертификация....от акредитирани международни сертификационни организации, след преглед на разработена и внедрена система СУК издават документ за съответствие със стандарта, със срок на валидност до 3 години. (лойдс Регистър Куалити Ашурънс - LRQA; СЖС България SGS; Бритиш Стандарт Инститюшън BSI; ТЮФ TUV и др.)

- вътрешен одит;

- външен одит;

- мониторинг.

д/ Тотално управление на качеството TQM - концепция за управление на логистичната система свързана с процедури, дефиниране на отговорности и организация на процесите по управление на производството; .....разработване на процесни карти за конкретни дейности във всяка една подсистема;.....задълбочен анализ на дейностите на персонала и мениджмънта с цел подобряване вътрешната организация и ефективността на работа.

3/ Процес на управление на качеството в логистиката:
- избор на логистична концепция;
- организация и мениджмънт на логистичните дейности;
- определяне на изискванията и очакванията на клиента (потребител);
- текущо ниво на контрол;
- стратегия за усъвършенстване на СУК и подобряване на процесите.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Управление на качеството в логистиката 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.