Управление на информационния маркетинг, координацията, връзките с обществеността и рекламата


Категория на документа: ИкономикаУНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

ФАКУЛТЕТ: БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО
КАТЕДРА: "БИБЛИОТЕЧЕН МЕНИДЖМЪНТ"

СПЕЦИАЛНОСТ: "БИБЛИОТЕЧЕН И ИНФОРМАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ"

ДИСЦИПЛИНА: ИНФОРМАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ

ИЗВЪНАУДИТОРНА РАБОТА

на тема:

"Управление на информационния маркетинг, координацията, връзките с обществеността и рекламата."

Изготв
Задочно обучение
Факт.
Проверил:
Гл. ас. д-р Румелина Василева

СОФИЯ
2013

"Управление на информационния маркетинг, координацията, връзките с обществеността и рекламата."

В съвременното общество науката, технологиите, образованието, информацията и културата имат водеща роля за социалното развитие. За да останат релевантни в ерата на глобализацията, на интернет и бързата промяна библиотеките трябва да развият своите възможности, да идентифицират, посрещнат и бързо да отговорят на променените интереси на ползвателите. Библиотеките на бъдещето трябва да покажат сила и желание за прогрес, което ще направи възможно промяната и адаптацията без компромиси с основните идеи на библиотеката. Погледнато глобално, днес пред библиотеките стои задачата за адекватно библотечно-информационно обезпечаване на нуждите на всички потребители.

Всяка библиотека трябва да има документално оформена политика в областта на комуникациите, маркетинга и популяризирането на услугите, за да може ефективно да обслужва обществеността. Тази политика трябва да включва: маркетингова стратегия; комуникационна стратегия; методи за оценка на програмите за извършване на услуги в библиотеката.

За да се постигне качествен мениджмънт на библиотечно-информационните ресурси, повишаване качеството на информационното обслужване и разширяване на видовете библиотечно-информационни услуги е необходимо въвеждането на съвременния инструментариум на маркетинга в библиотечното дело, както и съвременните информационни и комуникационни технологии и използване на огромните възможности на интернет за улесняване на достъпността до предлаганите услуги.

Планирането на маркетинговите дейности по същество се доближава до стратегическото планиране. Логиката на маркетинговото планиране и като начин на мислене, и като техники за нейното реализиране е сходна с тази на стратегическото планиране. Това предполага предварителното формулиране на маркетинговите цели, от една страна, и оценка на текущото състояние, от друга. Разглеждайки библиотеката като институция, произвеждаща и предоставяща специализиран род услуги на голям брой потребители, е логично тя също да пристъпи към комерсиализация на своята дейност, включително да използва реклама за постигането на своите цели.

Културата има специфични потенциални пазари, които трябва да се познават добре. Затова библиотеките трябва да проучат търсенията на своите потребители, за да могат ефективно да планират пътищата за тяхното задоволяване. От друга страна, библиотеката трябва да рекламира своите услуги пред обществеността, за да са запознати официалните ползватели с това, което библиотеката предлага. Според класическия модел за описание на рекламното въздействие успешната реклама прекарва потребителя през следните четири фази: привличане на вниманието; предизвикване на интерес; пораждане на желание за притежание; подбуждане към действие.

Рекламата има съществена роля в маркетинговото управление, но не винаги е достатъчна, понякога и най-добрата реклама не може да продаде на потребителя нещо, от което той няма нужда. Много важно е да се определи към кого точно трябва да се насочи рекламата, за да свърши добре своята работа и да доведе до очакваните резултати. В този смисъл ролята на маркетинга е да определи конкретния сегмент от пазара, към който да е насочена съответната реклама и да се опре на нуждите и потребностите на попадащите в този сегмент. Маркетинговият подход относно рекламата, трябва да бъде насочен към популяризиране на дейностите на библиотеката , чрез организиране на обучения, семинари, конференции изцяло насочени към актуалните проблеми.

Друг важен инструмент за реализиране на марктинговата концепция на дадена библиотека е работата по връзките с обществеността. Главната цел на работата по връзките с обществеността във всички видове библиотеки е да представи библиотеката пред обществото като учреждение, което се явява основен център, в който се събират, съхраняват и предоставят на ползвателите документи и информация за тях, както и информацията съдържаща се в тях. Крайният резултат, е да се постигнат целите в съгласие с аудиторията, за която са предназначени дейностите.

Що се отнася до определението за работата по връзките с обществеността за библиотеките, то тя цели да представи мисията на библиотеката. Работата по връзките с обществеността означава сомоопределяне и самопредставяне на библиотеката. Основните компоненти на работата по връзките с обществеността са: потенциалните ползватели на библиотеката, лица или групи от лица ползващи библиотеката, библиотечните служители. PR е външно ориенитарана дейност, но тя можe да бъде ефективна само с случаите, когато библиотеката като цяло е създала добра вътрешна организация.

Библиотеките трябва да изпълняват някои основни задачи, които се явявят важна предпоставка за работат по връзките с обществеността: да е достъпна за всеки; чрез своите колекции в максимална степен да отговори на потребностите и интересите на всички граждани; да осигури равен достъп до всички източници на информация и да работи без цензура; да осигури високо качество на предлаганата информация; да осъзнае съществената си роля като съставна част на образователната система и да служи на образованието, самообразованието и квалификацията на гражданите; да работи в демократична среда и национално единство; да осигури възможности за уплътняване на свободното време на гражданите; да е място за комуникация, като осигурява всички възможности за достъп до информацията-традиционни и базирани на ИКТ; да е част от обществения и културния живот.

Счита се, че основната фигура по връзките с обществеността е ръководителят на дадена библиотека. Това е естествено, тъй като той носи административната и социалната отговорност, предлага и утвърждава плановете за развитие на библиотеката, защитава бюджета и т.н. В големите научни библиотеки обикновено има специално определени за това служители с необходимата квалификация и опит.

Работата по връзките с обществеността е цялостна и особено активна, когато в нея се включат всички библиотекари в библиотеката. Всеки служител на библиотеката е част от PR, защото непосредственият контакт с хората се осъществява ежедневно и ежеминутно от библиотекаря на работното му място. Затова е важно библиотекарят да има познания, да има информация не само за своето работно място, но и за цялата библиотека, важно е също така да се идентифицира със своята работа, да е мотивиран да я върши с радост и удоволствие. Най-добрият ръководител на библиотека, както и най-висококвалифицираният PR не са в състояние да компенсират формалното, некомпетентното, понякога грубото или високомерното отношение на библиотекаря при обслужването на ползвателя. Не трябва да пропускаме, че читателят на библиотеката също е част от тази работа и е активен участник в нея. Той в много случаи се явява най-големият рекламен агент на библиотеката и най-ефективният й защитник.

Основни направления в работата по връзките с обществеността са :
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Управление на информационния маркетинг, координацията, връзките с обществеността и рекламата 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.