Управление на фирмата


Категория на документа: Икономика


Стопанска Академия "Д. А. Ценов"

Курсова работа по:
Управление на фирмата за "Хаджийски и фамилия" ЕООД

Изготвил: Дарина Юриева Димитрова
Специалност: Стопанско управление
Курс: 4
Група: 57
Ф.№:105114

Свищов
2013

История и дейност на фирмата
Млекопреработвателно предприятие "Хаджийски и фамилия" се намира в област Враца на брега на река Огоста до село Градешница. Петко Хаджийски - управител и едноличен собственик на капитала през 1991 год. създава предприятието. То съществува вече над 10 години и предлага успешно ненадминати по своя вкус и качество млечни продукти, които трайно са се настанили на българския пазар. От самото начало фирмата инвестира в опазване на околната среда и много се гордее със своето модерно пречиствателно съоръжение за отпадни води, с което е решила основния проблем за замърсяване на околната среда и водите. Предприятието е едно от малкото в България използващо собствено пречиствателно съоръжение. Също така е изпълнен проект за санирането сградите на предприятието, което води до консумацията на по-малки количества енергия и запазване на природните ресурси като цяло. През последните години бе извършена и мащабна инвестиционна програма, чрез която предприятието е преоборудвано с нови съоръжения. В резултат на това то сега е 1ва група, тоест към момента фирмата е изпълнила всички изисквания на Европейския съюз за предприятията от този бранш.
Основни предимства на предприятието е, че почти цялото количество мляко, което преработва, се добива в елитни ферми. Това заедно с качественият контрол, осъществен в модерната лаборатория на предприятието, са гаранция за високото качество на продуктите.
Продукти които предлагат са:
* кашкавал,
* пикантен кашкавал,
* сирене,
* роле,
* извара,
* топени сирена.
А едни от най-новите продукти са пушен кашкавал, естествено опушено топено сирене и млечен пастет с мед.
Дистрибутори има из над 30 града в България: Видин, Враца, Плевен, Свищов, Велико Търново, Русе, Варна, Бургас, Пловдив, София, Хасково, Пазарджик, Кюстендил, Сандански и т.н.

SWOT-анализ

Положително влияние
Отрицателно влияние
Вътрешна среда
завоювани пазарни позиции, квалифициран персонал, ново оборудване, голямо разнообразие на продукти, високо качество, коректно изпълнение на задачите, качествен контрол, дистрибутори из голяма част от страната
зависимост от фирмите-доставчици, въвеждането на новите съоръжения налага и период на адаптация на персонала и съответно застой на производството
Външна среда
разширяване на дейността на фирмата, печелене на нови позиции на пазара, привличане на нови клиенти
евентуални затруднения при фалиране на някоя от фирмите, които доставят млякото и съответно застой на фирмената дейност и губене на позиции на пазара, нови конкуренти и тяхното развитие

Макросреда на фирмата
* Политическа среда - политическата среда влияе косвено върху фирмата. Чрез приетите нормативни актове и закони. При евентуална смяна на правителството се отразява негативно върху дейността на фирмата, нейното производство и печалба.
* икономическа среда - всяка фирма се води по икономическите условия на територията в която се развива. В случая фирмата се съобразява с покупателната способност на потребителите си при определянето на цените на своите продукти за да могат те да бъдат достъпни за тях. Влияние оказват и факторите като инфлацията, брутния вътрешен продукт, безработицата. Те могат да стимулират или да ограничат развитието на фирмата.
* природна (екологична) среда / технологична среда - след приемането на България в ЕС са променени изискванията за всички предприятия от този бранш. Фирмата е инвестирала в нови съоръжения и оборудване които са покрили изискванията на ЕС и до момента е 1-ва група.
* социална и демографска среда - в зависимост от гъстотата на населението в отделните райони на пазара на фирмата се различават и печалбите. В по-гъсто населените места има по-голяма печалба, и обратното в по-малко населените тя е по-малка.
* институциална среда - институционалната среда също влияе косвено от страна на системите за комуникация за поръчки на необходимите материали, ресурси, суровини и за доставка на готовата продукция до потребителите и следователно физическото състояние на транспортната инфраструктура.

Микросреда на фирмата
> Доставчици - за да произвеждат продукти и услуги, фирмите трябва да си набавят суровини, материали, оборудване, работна ръка и финансова поддръжка от средата. Организациите получават необходимите им ресурси чрез мрежа от доставчици. Поради това те са зависими от доставчика. Фирмата трябва да определи и анализира броя на своите доставчици, да мотивира причините за използване на техните услуги и продукция. Зависимостта от доставчиците поражда една несигурност и вероятност от губене на позиции на пазара при евентуален фалит на доставчика или отказ от договорените условия фирмата губи позициите си на територията обслужвана от дадения доставчик.
> Дистрибутори - дистрибуторите тук играят важна роля поради широката територия която покрива фирмата, за да запази позициите си, а и да завоюва нови тя се нуждае от постоянна реклама и финансиране. Промените тук биха могли да окажат както положително така и отрицателно влияние.
> Потребители (клиенти) - тук фирмата трябва да обръща особено голямо внимание, защото продуктите които произвежда са именно предназначени за клиентите. И според техните предпочитания и тяхното търсене фирмата се ориентира какво да произведа повече и какво по-малко, кое производство да прекъсне и къде да инвестира евентуално. Това обкръжение е особено важно и значимо за фирмата.
> Конкуренти - конкурентите могат да застрашат съществуването на дадена фирма или да затвърдят нейния авторитет на пазара. Затова е особено важно фирмата да обръща внимание на съществуващите конкуренти, да се запознае с техните силни страни и недостатъци. Също така да внимава за евентуални нови конкуренти за да е подготвена да се справи с вероятното застрашаващо положение.
Всеки фактор на околната среда, било то на микросредата или макросредата може да повлияе различно на фирмата в даден момент. Може да я стимулира и да се развива още или да й създаде неочаквани проблеми. За да се избегнат негативните последици, следва ръководителя да следи за промени в околната среда и да анализира правилно факторите влияещи на фирмата, за да се подготви и навреме да реагира адекватно според ситуацията.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Управление на фирмата 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.