Управление на фирма - мобилен оператор


Категория на документа: Икономика


Въпреки големите промени в структурата, визията и управлението на VIVACOM, тя се утвърждава като компания, която се бори за въвеждането и прилагането на най-добрите европейски практики, за да може да предложи на клиентите си комплексна услуга с най-високо качество на достъпна цена. Компанията подкрепя усилията на държавните институции за въвеждане на нови правила в телекомуникационния сектор, които да отговарят на европейските практики и дава пример за честни практики, ориентирани изключително към клиента.
Разпространение

Дистрибуторската мрежа на "Vivacom" се състои от над 200 собствени търговски обекта в цялата страна. Магазините на VIVACOM в цяла България са не само място, където клиентите могат да изберат и изпробват всяка една от услугите, които компанията предлага, но са и безплатни интернет точки за всеки, нуждаещ се от бърза и удобна интернет връзка. Виваком ЕАД работи по правила и стандарти - от една страна договорите с техните партньори - клиентите а, от друга страна правилата и стандартите на Българското и Европейското законодателство.

Определянето на стратегическите цели и общофирмената стратегия се основава на детайлно изследване на вътрешната и външната среда на фирмата. Анализирането на финансовото и общофирменото състояние дават информация за това как пазарните и икономическите фактори влияят върху нея и как тя трябва да реши възникналите проблеми. Съответните ръководни лица на фирмата постоянно правят проучвания на пазара и се стремят да покриват нуждите на българското население с качествено обслужване на ниски цени. Обкръжаващата среда въздейства върху дейността на фирмата. В последните години технологиите се развиват с много голяма скорост, така че това е предпоставка населението да използва услугите на компанията, въпреки икономическото състояние на България. От своя страна това рефлектира върху производството на нови продукти на пазара и повишаване на качеството на безжичната връзка в България, предоставени от Виваком, въпреки високото ниво на конкуренцията.
Изводи и препоръки

Въпреки, че тези фактори за момента са благоприятни спрямо компанията за момента, в перспектива тя трябва да поддържа пазара на своите продукти, да се съобразява с нуждите на клиентите и най - вече с качеството на качеството на крайния продукт, който достига до тях, за да се утежни присъствието й на пазара и за да се утвърди като качествен доставчик на телекомуникационни услуги спрямо потребителите и конкуренцията . По тази причина, най-важни са проучванията на пазара и периодичните допитвания до хората относно техните нужди. За оценката на организацията е необходим по-задълбочен анализ на вътрешните фактори, така ще могат да бъдат избрани стратегическите цели на фирмата и тяхното изпълнение ще бъде по - лесно.

3-та задача: Анализ на организационната структура на изследваната организация. Предимства и недостатъци на тази организационна структура.
(Ралица Радкова - ФН 125072)

Организационната структура се определя от постоянния ред на връзки между елементите в организацията. Тези елементи биват 2 вида: органи на управление и управленски звена.
Организационните структури по своему са :
*линейна
*функционална
*линейно-щабна

Организационната структура на нашата фирма , аз определям като Функционална. Функционалната структура се изразява в ограничаване правата на отделния началник или ръководител в рамките на своята функционална област. По този начин така профилираните ръководители могат по-добре да се проявяват и да разгръщат своите професионални и организационни качества. Функционалната структура позволява на специалиста ръководител постепенно да повишава своята квалификация и да подобрява способността на управление като цяло.Съставните звена при функционалната организационна структура са обособени на базата на по-важните функции които водят към постигане на целите на организацията и образуват така наречените функционални блокове. Тази структура благоприятства по добрата координация на дейностите между функционалните звена повишава компетентността на всеки функционален сектор, подсилва конкуретно способността на организацията,нейната мобилност на пазара и бързата реакция към измененията в обстановката.

Основните предимства :
* Максимално използване на предимствата на специализацията на труда.
*Намалява се дублирането на фунцкионалните области.
*По-ефективно се използват ресурсите на организацията.
*Съдейства се за усъвършенстване на знанията и уменията на персонала.

Недостатъци:
*Увеличават се възможностите между функционалните отдели тъй като те са по-заинтересовани да реазлизират своите цели и задачи отколкото целите и задачите на организацията.
*Относително бавен процес на разработване и вземане на управленски решения.
*Недостатъчна координация между отделните функционални отдели.
*Нарушават се принципите на едноначалие и се намалява личната отговорност.

Текущо състояние на фирмата:

Януари
(28.01.13) Близо троен ръст в печалбата на VIVACOM за 2012 г.
(28.01.13) Търгово предложение на "Вива Телеком България" ЕАД
(21.01.13) Уведомление за дялово участие

Февруари
(01.02.13) Промени в управителния съвет на Виваком

Март
(01.03.13) Съобщение относно резултатите от търговото предложение на "ВИВА ТЕЛЕКОМ БЪЛГАРИЯ" ЕАД за закупуване на акции от капитала на "Българска телекомуникационна компания" АД

Април
(30.04.13) Стабилен ръст на абонатите на VIVACOM за първото тримесечие на 2013 г.
(02.04.13) VIVACOM отчита 145% увеличение на печалбата си на сравнима база за 2012 г.

Използвана литература:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Управление на фирма - мобилен оператор 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.