Управление на човешките ресурси


Категория на документа: ИкономикаПримерната процедура по избор включва следните стъпки и методи:
> Предварително интервю, може и по телефон;
> Подготвяне и приемане на документите според изискванията - автобиография, дипломи за обучение и квалификация, молба, личен формуляр, снимка и др.;
> Попълване на тестове и въпросници;
> Провеждане на диагностично интервю;
> Проверка на препоръките;
> Здравно освидетелстване;
> Ориентация към избор;
> Решение и назначение;
> Съобщаване по подходящ начин.

За някои длъжности подборът на персонал се извършва с конкурс по предварително обявени условия.

Тема 5. Мотивиране на персонала

5.1. Същност на мотивирането

Мотивирането се определя като "трайно осъществявана в училищното управление дейност, чрез която се осигурява по-активното ангажиране на членовете на училищната организация в работата по изпълнение на целите и, максимално идентифицирани със собствените им индивидуални цели" /21, с.123 /.
Същността на мотивирането като система от целенасочени въздействия и взаимодействия е в "непосредственото активизиране на членовете на организацията, в ангажирането им в труда, в желанието и в нагласата за приложение на квалификацията, уменията и способностите им в осъществяване целите на организацията, максимално идентифицирани със собствените им индивидуални цели / 18, с.296 /.

Мотивацията е сложен процес, от който зависи както успехът на всеки човек, така и на цялата организация. Затова съвременните мениджъри отделят изключително внимание на този процес.

За да стимулират мотивацията на работниците и подобрят тяхната дейност, мениджърите следва да предприемат следните стъпки, според Wayne F. Cascio :
> Определяне какво ще се върши, поставяне на цели;
> Улесняване на изпълнението на поставените задачи, осигуряване на ресурсите;
> Насърчаване на изпълнението - осигуряване на временни поощрения, награди, които се ценят от работника.

Мениджърите следва да се фокусират върху три ключови области на отговорности, за да координират и интегрират политиката за човешки ресурси : определяне на задачата; улеснение на изпълнението на задачата; насърчаване на изпълнението на задачата. / 24, с. 413 /.

Процесът на мотивиране от позициите на мениджмънта, според Тр. Гоцевски, обхваща три основни фази:
> Фаза на утвърждаване на индивидуалните нужди на всеки човек, с които мениджърът трябва да се съобрази;
> Фаза на създаване на подтикващи мотиви;
> Фаза на обяснение, как всеки може да задоволи своите нужди, изпълнявайки целите на организацията.

В мотивирането като процес в практически аспект авторът включва следните действия , които важат и за мениджъра в образованието:
> Мениджърът трябва да определи целите на всеки, за да знае работникът къде е насочен и какво трябва да прави;
> Да изисква да бъдат разбрани намеренията му, с които мотивира всички, за да се запитат защо някой постъпва така;
> Мениджърът трябва да комуникира с всеки и да го мотивира за работа;
> Трябва да се интегрират интересите на организацията с тези на членовете и;
> Мениджърът трябва да осигури условия на всеки човек и така да го мотивира;
> Мениджърът трябва да осигури условия за работа в екип, обединявайки целите на хората с общите цели / 7, с.312-313/.

5.2. Теории за мотивираност

Мотивацията е биологически, икономически, политически, социален и религиозен феномен, който изисква интердисциплинарен подход. В литературата съществуват много теории за мотивираност.

Поведенческият модел на мотивацията /15, с.46 / изхожда от тезата, че поведението на всеки човек е насочено към някаква цел, свързана със задоволяване на важни за него потребности и интереси. Удовлетворяването на едни потребности води до появяването на други потребности, които мотивират за нови действия.

Според широко разпространената теория на А.Маслоу потребностите се групират или ранжират според важността и последователността йерархически в пет групи, които той представя схематично в пирамида:
> Основни физиологични нужди - глад, жажда, дом, дрехи и др.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Управление на човешките ресурси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.