Управление на човешките ресурси


Категория на документа: Икономика


4.1. Набиране на кандидати за работа в училищната организация, предучилищното и извънучилищното заведение

Набирането е процес на търсене и привличане на хора със съответна квалификация и качества за вакантните длъжности.

Процедурата включва :
> Диагностика на потребностите и интересите на организацията и
на кандидатите;
> Анализ и проектиране на длъжностите;
> Разработване на план за действия по набиране на кандидати;
> Реализиране на действията по набиране на кандидати.

Източници на потенциални кандидати за вакантната длъжност следва да се търсят във и извън организацията.

Вътрешните източници имат предимства - кандидатите се познават добре, по-малко време е необходимо за адаптация, оценката и растежът имат благоприятен стимулиращ ефект. Опасностите и рисковете са свързани със завист, предубеденост, умора, липса на нови идеи.

Външните източници имат предимството да се привлекат много добри, утвърдени и проверени специалисти, неудовлетворени от перспективите в досегашната си работа. Опасностите и рисковете са: уповаване на чужди преценки за работа в друга среда, несъвършени техники за оценка на способностите, по-продължителен адаптационен процес, деморализиране на пренебрегнатите сътрудници на организацията. Като алтернативни източници могат да се ползват : извънреден труд, съвместителство, временна заетост, наемане на персонал и др.

4.2.Реклама, рекламно послание, обява

Рекламата е представяне с неперсонифициран адрес и подкрепа, привличане и стимулиране на вниманието, създаване на отношение към услуга или продукт за потребление. Тя цели да заинтригува и повиши готовността на клиента да прибегне до услугите или да потребява продукта.

Рекламното послание може да бъде рационално, емоционално и морално. То трябва да отговаря на редица изисквания / по 5, с.33/:
> да привлича Вниманието
> да задържа Интереса
> да събужда Желание
> да предизвиква Действия
> да поддържа Активност на потребителя.

Основното изискване е : да се ВИЖДА !

В рекламното послание се отразяват ресурсите, с които организацията разполага, към кои хора се обръщаме, какви услуги можем да извършим, с какво качество, приоритетите ни, предимства пред конкуренцията, възможности за предварително запознаване.

В обявата за набиране на персонал за училище, предучилищно или извънучилищно заведение се вписва наименованието на организацията, длъжността, изискванията към нея, необходими документи, срок и място за подаване.

4.3.Процедура и методи за подбор на сътрудници за организацията

При подбора на сътрудници естествено се изхожда от характера на работата, от длъжността. Критериите за оценка на качествата на кандидата се извличат от длъжностното описание и длъжностната спесификация .

При подбора на персонала се използват следните методи:
> мотивационно писмо;
> предварително интервю;
> оценка по документи;
> тестове;
> въпросници;
> диагностично интервю;
> препоръки;
> практически изпит;
> поставяне в ситуация;
> изпитателен срок.

Процедурата за наемане на работа може да бъде с конкурс и по избор.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Управление на човешките ресурси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.