Управление на човешките ресурси


Категория на документа: Икономика


Управление на човешките ресурси
в образованието
Тема 1. Предмет на управлението на човешките ресурси

1.1.Същност и функции на управлението на човешките ресурси

Организациите се нуждаят от хора, тъй като без тях те не могат да функционират - даже във високоавтоматизираните заводи и компании от хората се изисква да координират и контролират операциите. И обратно - хората се нуждаят от организациите, за да задоволяват техните искания и потребности, за да могат да поддържат техния стандарт на живот, и за да може съвременното общество да продължи да функционира. Тази взаимна потребност и зависимост в съвременната конкурентна бизнес - среда, сполучливо синтезирана в израза "Организациите за хората, хората - за организациите", винаги е трудна за удовлетворяване " / 24, с. 8 /.
В духа на съвременния мениджмънт управлението на организациите включва взаимодействието на два организационни "слоя" :
> видим, формален - цел, предназначение, функции, органи, звена, длъжности;
> невидим, трудно осезаем, културен - възможностите, знанията, ценностите, опитът, мотивите, взаимоотношенията на хората.

Управлението на човешките ресурси е част от културния организационен слой на управлението на организацията като социално образувание. Като управленска функция то се занимава с рационалното оползотворяване на човешките ресурси с оглед реализация на целите на организацията по най-добър начин.

В специализираната литература и в практиката съществуват различни становища относно понятията "управление на човешките ресурси" и "управление на персонала". Някои автори ги употребяват като синоними. Според други понятието "управление на персонала" е класическо, но по-тясно, тъй като се основава на формален подход към най-необходимите действия за набирането, подбора и развитието на персонала в организацията. Управлението на човешките ресурси е новото, модерното, обогатеното и по-широкото понятие в културния организационен слой на управлението.

Управлението на персонала като една от функциите в управлението на всяка социална организация обикновено се осъществява от специалисти с подходяща квалификация и осигурява възпроизводството на човешкия потенциал, като включва :
> "планиране на нуждите от различни видове сътрудници;
> набиране на кандидати за работа в организацията;
> подбор, развитие, атестация на персонала;
> възнаграждение на труда;
> назначаване, разместване, повишение, кариера, освобождаване, пенсиониране на персонала;
> индустриални отношения;
> осигуряване на необходимите условия за труд и живот, охрана на труда и дееспособността на персонала;
> документация и архив, свързани с кадровата работа в организацията;
> изследователска работа;
> подкрепа на внедряването на съвременните достижения в областта на формирането на организацията като добре работещо социално образувание /усвояване на достиженията на управлението на човешките ресурси..." / 5, с.6 /

Това класическо съдържание на функцията по управлението на персонала остава валидно и важно за организационната практика. Но задачите в тази сфера се разшириха и обогатиха, като се засили потребността от консултации, обучение в организационна култура, социална подкрепа, мотивиране, планиране на кариера, решаване на конфликти, решаване на социални проблеми. Полето на управлението на човешките ресурси е с по-широко съдържание, с акцент върху богатите човешки проблеми на всяка организация. В него могат да работят и да имат принос освен ръководители от различен ранг, специалисти и всички сътрудници на организацията.

Съвременното управление на човешките ресурси възниква от девет свързани помежду си източника, според Way F. Cascio / 24, с.34 /:
> Бърза технологична промяна, която увеличи специализацията на труда, свързан с индустриалната революция;
> Възникването на свободно колективно договаряне с установени условия както за профсъюзите, така и за работодателите;
> Развитие на научното управление;
> Ранна индустриална психология;
> Правителствени практики за личния състав;
> Възникване на специалисти "Личен състав" и групиране в отдели "Личен състав";
> Развитие на човешките отношения;
> Бихевиористичните науки;
> Социалното законодателство.

Управлението на хора, според автора - проф. доктор по индустриално - организационна психология и проф. по управление в Университета в Денвър, Колорадо, включва шест дейности :
> Привличане - идентификация на изискванията за работа в организацията; определяне броя на хората и на необходимите умения за тази работа; даване на еднакви възможности за квалифицираните кандидати.
> Селекция - процес на избор на хората , които са най-добре квалифицирани за позицията.
> Задържане - награждаване на работниците за ефективно изпълнение на задачите; поддържане на безопасна и здравословна работна среда.
> Развитие - запазване и повишаване на компетентността на работниците в тяхната работа чрез подобряване на техните знания, умения, способности.
> Оценка - наблюдение и оценка на поведението и отношението към работата и нейното изпълнение.
> Адаптиране, приспособяване , поддържане на съгласуваност в политиката на организацията на човешките ресурси /24, с.42 /.

1.2. Предизвикателствата на съвременната околна среда към функцията "управление на човешките ресурси"

Основни характеристики на съвременната среда, които оказват влияние върху осъществяването на функцията "управление на човешките ресурси" във всяка организация, включително в училището, предучилищното и извънучилищното заведение, са :Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Управление на човешките ресурси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.