Управление на човешките ресурси


Категория на документа: Икономика


Информационни фактори (неприемане на информацията за една от страните)
- непълни и неточни факти: слухове, неволна дезинформация, преждевременна информация, предавана със закъснение, не надеждност на източниците
- второстепенни фактори
- неадекватни акценти
Поведенчески фактори (неуместност, грубост, нетактичност)
- стремеж към превъзходство
- проява на агресивност
- егоизъм
- нарушение на обещание
Фактори отношения (неудовлетвореност от взаимодействие между страните)
- дисбаланс в отношенията
- несъвместимост на ценностите, интересите
- различия в образователното ниво
- класови различия
- негативен опит от отношения в миналото
- ниско ново на доверие и авторитет
Ценностни фактори (противоположност на принципите на поведение)
- предразсъдъци, приоритети, предпочитания
- привързаност към груповите традиции и норми
- религиозни, културни, политически и др. ценности
- нравствени ценности (представа за добро и зло, справедливост и несправедливост)
Структурни фактори (относително стабилни обективни обстоятелства, които трудно се поддават на изменения)
- власт, система на управление
- право на собственост
- норми на поведение, правила и т.н.
- социална принадлежност

Друг вид типологизиране на причините за конфликти е с висока степен на конкретизация. Такъв пример е класификацията на Уолтън и Дътън. {5} Според тази концепция, основните причини за поява на конфликти в организацията са:
* Взаимозависимост между звената и организацията при реализацията на задачите
от основната дейност;
* Асиметричност на звената, произтичаща от характера на съвместно
изпълняваната дейност;
* Различие в критериите за оценка при изпълнение на основната дейност и
определянето на стимулите и наградите;
* Неудовлетвореност от изпълняваните социални роли;
* Несигурност в обективната оценка от страна на ръководството;
* Трудности породени от комуникациите между отделните звена или членове на
организацията;
* Различия в уменията, способностите и индивидуално-психологически качества
на членовете на организацията;

Според мен, най-прецизна е класификацията, в която причините за поява на конфликтите в организацията са обособени в следните три групи. {5} Първата група

са свързани с технологията на съвместната дейност - принципите на организация и взаимодействия между отделните структурни звена. Втората група причини са свързани с управлението на съвместната дейност и оттук особено голямо значение има дейността на ръководителя от гледна точка на факторите и социалните роли, които той изпълнява - не само на организатор на съвместната дейност, но и своеобразен арбитър на сложните отношения, които възникват между членовете на организацията в процеса на съвместно осъществяваната дейност. Третата група причини са свързани с обективно съществуващи различия между членовете на организацията, на индивидуално-психологическо равнище.

Най често срещаните причини за конфликти са:
* Несъвместими личности или ценностни системи;
* Препокриващи се или неясни принципи на работа;
* Конкуренция за ограничени ресурси;
* Неадекватна комуникация;
* Взаимозависими задачи;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Управление на човешките ресурси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.