Управление на човешките ресурси


Категория на документа: Икономика


инцидента или ситуацията, а се развива като процес на противоборство между участващите страни; {3}
* Стълкновение на противоположни интереси, тенденции или на несъвместими
ценности и възгледи, но и като важен елемент на социалното взаимодействие, който способства за разрушаването или укрепването на социалните контакти; {10}
* Интерактивно състояние проявяващо се в несъвместимост, несъгласие,
съперничество. Това е ситуацията, в която страните осъзнават несъвместимостта на своите настоящи и бъдещи позиции, цели, интереси; {4}
* Форма на противоречията-универсален и вечен, човешки и обществен феномен,
базиран на динамичното взаимодействие между най-малко две противодействащи страни, причинен от различни интереси, потребности, цели, ценности, мнения и недостиг на ресурси, в които се използват средства от най-различно естество за достигане на целите и удовлетворяване на интересите, завършващ с победа, поражение, компромис или взаимоприемливо решение. {11}

От изложените становища е видно, че конфликтът е сложен и многостранен феномен. Базирайки се на тях, могат да се дефинират следните основни същностни характеристики на конфликта:

1. Конфликтът се реализира между две и повече страни (субекти) - лица, групи, организации, общности. Ако няма насреща страна с различно отношение и противоположни интереси, не може да се получи сблъсък, следователно няма конфликт.

2. Всяка от страните се характеризира с ранг-нейната сила. Той се определя от върховенството на институцията, на която се опират аргументите на опонента. {9}

3. Конфликтът е налице само при осъзната конфликтна ситуация от страните-участнички - ако инцидентът не се възприема от участниците в него като проблем, изискващ разрешение, то тогава конфликтът не съществува.

4. Наличие на взаимодействие между страните. Конфликтът настъпва само при лица и групи, които са във взаимна зависимост и взаимодействие. Той възниква и се проявява във процеса на съвместна дейност.

5. Взаимодействието винаги е антагонистично; Конфликтът изразява противоречия и противоположности. Противоречията възникват и се проявяват от неудовлетвореността на хората от наличните условия на труд, бит, заплащане, от една страна и по-високите им изисквания от друга страна; от борбата на прогресивното и консервативното; от анатагонизма между старото и новото; {12}

6. Взаимодействието винаги е динамично; Конфликтът е процес който се развива във времеви план.

7. Наличие на конфликтно поведение; Конфликта се проявява в поведение на противопоставяне, на защита на собствените си интереси.

8. Съществен елемент на конфликта е неговата причинност. Той е сблъсък на различни и несъвместими интереси; противопоставяне на различни цели, ценности и разнопосочни мнения; недостиг на ресурси от всякакъв порядък.

9. Обект на конфликта е тази конкретна ценност (материална или нематериална), към притежанието на която се стремят взаимодействащите страни; {11}

10. Предмет на конфликта е обективно съществуващият или субективно възприеманият проблем, който е и причината за взаимодействие между страните. Основната разлика между обекта и предмета на конфликта е тази, че обектът винаги е конкретен, докато предметът може да бъде както конкретен, тъка и илюзорен; {11}

11. Инструментариумът на конфликта се състои в използването на всякакъв вид средства за постигане на целите интересите.

12. Конфликтът завършва с определен резултат; Резултатите от конфликта М. Фолет Разглежда по релацията победа-поражение. Възможни са четири варианта:
o страна А може да победи страна В;
o страна В може да победи страна А;
o А и В могат да постигнат компромис, от който и двете страни губят;
o А и В могат да намерят интегративно решение, съгласно което и двете страни
печелят

13. Изходът на конфликта е до голяма степен вследствие на намеренията на участващите в него. Победата не винаги е цел.

При дисфункционалният конфликт враждебността се засилва, комуникативното взаимодействие се нарушава, шансовете за сътрудничество намаляват, личностна и групова неудовлетвореност се появяват.

При финкционалния конфликт има търсене на най подходящите варианти за неговото преодоляване, формиране на условия за взаиморазбиране и сътрудничество, водещо до повишаване ефективността на организацията. {11}

Функции на конфликта

Почти всички приемат, че конфликтът изпълнява определени функции, които се свързват с резултатите и последиците от него. По прецизирано е становището, че функциите на конфликта се определят от неговата социална същност и предназначение, а от друга страна, главно от последствията(резултатите) от конфликтното взаимодействие между страните.{11}

Що се отнася до резултатите от конфликтното взаимодействие, по-голямата част от изследователите смятат, че основното разделение на конфликтите е по оста конструктивност (съзидателност) - деструктивност (разрушителност).
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Управление на човешките ресурси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.