Управление на човешките ресурси


Категория на документа: Икономика


ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ "ЗЕМЕДЕЛСКИ КОЛЕЖ"
ФИЛИАЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

КУРСОВА РАБОТА

По: Управление на човешките ресурси

На тема: Място на организационните конфликти в трудовата дейност

Разработил: Проверил:_______________

/д-р, гл. ас. Ивайло Алексиев/

Спец. СУ
Велико Търново

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

I. УВОД

II. ИЗЛОЖЕНИЕ

1. Същност и функции на конфликтите в организацията

2. Предпоставки за възникване на конфликт в организацията

3. Видове конфликти и методи за овладяването им

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Използвана литература и интернет ресурси

I. УВОД

В управленската теория и практика съществуват различни мнение относно мястото и ролята на конфликтите в трудовата дейност. По отношение същността на конфликта, той се разглежда като отсъствие на съгласие между две и повече страни. При него страните са на различно или на противоположно мнение по някакъв проблем, въпрос, решение и т.н. Положителните характеристики на конфликта го определят като функционален (конфликтите, които подкрепят целите на групата и подобряват нейната работа), а отрицателните като дисфинкционален (конфликтите, които пречат на работата на групата). Най- общо казано, конфликти има във всяка една организация. Те биват от различно естество, на различно ниво, възбудени от различни причини и решени чрез различни подходи. Те съпътстват опитите за постигане на синхрон между различните индивиди и групи от индивиди, заети в организацията, както и постигането на съгласуваност и компромиси между противоречивите елементи в нейната структура
Конфликтът възниква по различни причини, проявява се под различни форми и протича с различна скорост и в различна посока. Той е естествен спътник на всяко развитие и не трябва да бъде забраняван, а изучаван.

Дали конфликтът ще бъде негативен или позитивен феномен за дадена организация, зависи от умелото му конструиране, дефиниране и управляване.

1. Същност и функции на конфликтите в организацията

Етимологичното значение на понятието конфликт е свързано с латинското conflictus (con-със, fligo-блъскам) и означава противоречие, спречкване, сблъсък. {6}

Съвременните изследователи го разглеждат като стълкновение на противоположни интереси, стремежи или възгледи. Част от българските автори го определят като състояние, други-като взаимодействие, трети-като процес. Ето някои от техните идеи, според които конфликтът е:
* Ситуация на антагонистични (противоположни) отношения между хората в
резултат на непримирими позиции; {7}
* Стълкновение на противоположни интереси на базата на съперничество,
противоборство или липса на взаимно разбиране по различни причини; {8}
* Остър сблъсък между противоречиви тенденции, при което всяка от страните
опитва едностранно да управлява обектите на конфликт в несъвместима с тенденцията на опонента посока; {9}
* Остър сблъсък на противоположни позиции, които не се разрешава в рамките наСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Управление на човешките ресурси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.