Управление на човешките ресурси


Категория на документа: Икономика


( Делът на дългосрочните пасиви в стабилното финанси-ране на фирмата:
(1-4) Дългосрочни пасиви/ Дългосрочни пасиви+СК

Изразява вътрешната структура на стабилното финан-сиране на фирмата и има отношение към анализа на финан-совия ливъридж /лост/ във фирмата.2

( Отношение на общия дълг към собствения капитал:
(1-5) Привлечен капитал/Собствен капитал

По своята същност този коефициент е реципрочен на коефициента на финансова независимост. По-ниската стойност на този коефициент показва, че фирмата има по-големи възможности за оптимизиране на своята капиталова и финансова структура.

( Отношение на собствения капитал към постоянния:
(1-6) Собствен капитал/Постоянен капитал

В този случай в знаменателя участват собствените капитали и средно и дългосрочните дългове. Коефициентът не трябва да пада под 0,50 - величина, която се постига, когато средно и дългосрочните дългове са равни на собствените капитали, т.е. когато сумата на дълговете е разумна.

( Коефициент на покритие на лихвените плащания:
(1-7) EBIT/Лихвени плащания,
където:

EBIT - Печалба преди лихви и данъци.

Има изключително важно значение за финансовата стабилност на компанията понеже обуславя възможността й да получава нови кредити. Показателят измерва възможността на фирмата да покрие с печалбата от дейността си дължимите по банковите кредити лихви. За критични се приемат стойности по ниски от единица, което означава, че фирмата реализира отрицателен финансов резултат (след приспадане на лихвите).

Тук трябва да се има в предвид, че лихвените разходи фигурират индиректно в числителя, защото с техния размер се редуцира печалбата преди данъците и лихвите. Важно е да се отчете финансовия обхват на групата на фиксираните разходи. Това означава, че при необходимост коефициентът може да се разшири, като включи допълнително:
* дивидентите по привилегированите акции;
* поетите от фирмата гаранции за изплащане на фиксира-ните разходи на филиали и свързани лица.

Като цяло коефициента на покритието се влияе от равнището на приходите и от равнището на фиксираните разходи, които от своя страна зависят от връзката между дълга и акционерния капитал в капитализирането на фирмата. Колкото по-голяма е пропорцията на дълга, толкова по-големи са фиксираните разходи за лихви и изплащане на дълга и толкова по-голяма е вероятността от неплатежоспособност при продължителни периоди на спадане на приходите или на други неблагоприятни събития.

( Коефициент на акционерния капитал във фиксираните активи:
(1-8) Фиксиран актив/Акционерен капитал

Това е отношение, което показва връзката между дълготрайните активи и акционерния капитал и определя степента, с която отделните групи активи са финансирани посредством дълг. Ако стойността на коефициента е над единица това означава, че фирмата финансира своите дълготрайни активи със собствен и заемен капитал. Ако е под единица, то с част от акционерния капитал се финансират част от текущите активи.

( Коефициент на покритие на дълготрайните материални активи със собствен капитал:
(1-9) Собствен капитал/ДМА

( Коефициент на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал:
(1-10) Собствен капитал/ДА

В предходната точка определихме, че анализа на платежоспособността е тясно свързан и с ликвидността и оборотните капитали на фирмата. Свойство на отделни елементи на имуществото на компанията е степента на тяхната ликвидност, т.е. степен на възможност за превръщането им в ликвидни (парични или платежни) средства без да възникват допълнителни загуби.

В тази връзка ще използваме втора група коефициенти, отнасящи се до ликвидността, т.е. до краткосрочната платежоспособност. А това са:

( Отношение на оборотния капитал към дългосрочния дълг:
(1-11) ЧОК/Дългосрочен дълг,
където:

ЧОК - Чисти оборотни капитали.

Покриването на активите е важен елемент при оценяването на платежоспособността. Този коефициент показва каква част от чистите оборотни капитали покриват дълго-срочните задължения на фирмата. Коефициента трябва да бъде положителна величина и е желателно да не е много голяма стойност, но това зависи от самата финансова структура.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Управление на човешките ресурси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.