Управление на човешките ресурси


Категория на документа: Икономика


ГЛАВА ПЪРВА
СЪЩНОСТ И КОЕФИЦИЕНТИ ЗА АНАЛИЗ НА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТТА НА ФИРМАТА

1.1. Платежоспособността - основен елемент от фи-нансовото състояние на фирмата.

Финансовият анализ е свързан с разделянето на изучаваните обекти на техните съставни части с оглед на по-пълното опознаване на тяхната същност и характерно поведе-ние. Той е функция, без чието осъществяване е немислима реализацията на управлението на фирмата като процес. Както планирането и отчитането, така и контролът и регулирането са немислими без практическото му осъществяване.

По същество анализът на финансовото състояние на фирмата се извършва най-често върху дейността на дру-жеството, отразена синтезирано в периодичните счетоводни отчети. Отделно от това той може да се извършва и по информация от текущото счетоводно отчитане, по счетоводни сметки и т.н., което го прави изключително ценен и полезен.

В какви основни направления се извършва финансовият анализ? Те могат да се класифицират по няколко признака:

( Според източниците на информация - анализ на данните от:

- счетоводния баланс;

- отчета за приходите и разходите;

- приложенията към годишния счетоводен отчет;

- смесен анализ - използва се комбинираната информация от посочените източници, както и от допълнителни информационни източници /докладни записки, отчети на събрания, протоколи на управителни и контролни съвети и други/.

( Според целите, които се преследват - анализ на:

- рентабилността;

- финансовата автономност;

- ликвидността

- платежоспособността;

- обращаемостта на активите;

- други специфични показатели на актива и пасива.

( Според видовете дейности, протичащи в дружествата - анализ на:
- оперативната дейност;

- финансовата дейност, която е свързана с набиране, преструктуриране и освобождаване на капитали и движение на финансови средства;

- инвестиционната дейност - влагане на капитали (дългосрочни финансови активи) в други търговски дружества, банки и институции за получаване на икономическа изгода (доходи) от разпределение;

- други извънредни операции.

Сърцевината на фирмените финанси е мобилизирането и използването на капиталите. Това обаче е трудно осъществимо без анализ на ликвидността, възвръщаемостта и платежоспособ-ността, както и без планиране на движението на паричните потоци. В този смисъл анализът и планирането са основни инструменти, с които борави финансовия мениджър тогава, когато има претенциите, че взема верни финансови и инвестиционни решения. Базовите компоненти на финансовия мениджър са коефициентите за финансов анализ и анализ на паричните потоци на фирмата. Те дават ежедневно необходимата информация за състоянието на капиталите (предимно оборотните капитали) и тяхната употреба.

Взимането на решения без да се познава потребността от чисти оборотни капитали, без да е известна общата или текущата ликвидност, това означава некомпетентност по отношение на акционерните интереси и просперитета на фирата. Преди да се направят изводите на базата на коефициентния анализ трябва да се гарантира полето на сигурност, за да бъде предпазена фирмата от недостиг на финансиране на оборотни активи.

Равенството между актива и пасива е предпоставка за изследване на платежоспособността на фирмата чрез използване на специални коефициенти, свързани главно с чистите оборотни капитали. От своя страна структурата на дейността може да се изрази чрез подреждане на статиите на актива - подреждане на оборотните и фиксираните активи, което да съответства на основните ангажименти на фирменото управление. Самото подреждане на актива е предпоставка за изследване на ликвидността на фирмата. И това е естествено след като рационалното управление предполага добра платежоспособност на фирмата, а поемането на рискове не се смесва с непредвидливостта при вземането на важни инвести-ционни решения.

Повечето от проблемите на фирменото управление могат да бъдат преодоляни, ако се възприеме идеята за растежа като постоянна цел, като генератор на рискове и предпоставка за търсене на едно равновесие, което трудно на практика се осъществява. За да се постигне това фирмено равновесие е необходимо познаването на понятията, използвани за финансови анализи и сравнения. По тази причина е необходимо да се познава схемата на баланса, включваща най-често употребяваните понятия.1Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Управление на човешките ресурси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.