Управление на човешки ресуси


Категория на документа: ИкономикаСпоред резултатите от анкетата, служителите наблюдават най-големи слабости в кадрово отношение и в начина на управление, тъй като 60% от анкетираните смятат, че най-необходими са кадрови промени, а 40 % посочват нужда от промени в начина на управление.
Отношението на персонала към евентуални кадрови промени, показват че е положително, като 58% са подкрепили идеята за това и малък процент от анкетираните едва 15% считат това за ненужно. Но за това персоналът отчита, че извършените промени са повлияли положително на производствения процес и затова не се страхува дори и от кадрови промени, защото смятат, че те само биха подобрили организацията на работа във фирмата, но не биха довели до загуба на работни места.

Относно дали досегашните промени за изисквали допълнителни усилия от страна на персонала, са отговорили с отговор "Да" 51% и 33% с отговор "Не". Това показва, че хората работещи в Кент Импекс показват добра издръжливост на работното място, стремеж към достигане на добри показатели за изпълнение на задачите. Другата причина, поради която хората са настроени положително към извършващите се промени е факта, че досега те са повлияли положително върху доходите им - 40% и не са превърнали работата им в по-елементарна и по-малко престижна - това ги кара да приемат посоката на досегашните промени като правилна и да смятат, че трябва да бъде продължена. По голямата част от отговорите изцяло за избор на промяна, подкрепят основната идея за промяна а именно, промяната в кадрово отношение, на по голям персонал в складовата база.

Тези които са отскоро в организацията и тези, които са от отдавна считат, че им било оказана достатъчна подкрепа при извършването на промените (76%), от страна на организацията чрез консултации и обучение. Анкетираните са единодушни в отговора си на въпроса, дали биха напуснали, ако организация предприеме промени, с които не са съгласни: всички отговорят, че в момента не знаят как биха постъпили, докато промените не се конкретизират и естествено отговорът им е 60% за ненапускане на организацията.

Препоръки за усъвършенстване на управлението на промените във фирмата

> Ръководителите да преминат обучение по управление на промените

> Ръководителите могат да използват положителната нагласа на персонала към промените, за да трансформират цялостно управлението съгласно новите знания и умения, които ще получат след обучението.

> Трябва да се даде възможност на служителите в по-голяма степен да участват при вземането на решения касаещи тяхната работа, да бъдат изслушвани и най- добрите предложения да бъдат осъществени. Трябва да се даде възможност на персонала да планира своята собствена работа, как да протича тя и как да се разрешават проблемите. Може да се обърне внимание на възстановяване на традицията за обучение и квалификация на персонала чрез определяна на потребностите на три нива: фирмено, ниво на конкретната работа и ниво на отделния човек. Създаване на нови професионални направления, по които Професионалния учебен център да има право да обучава. Да се превърне в обучаваща организация, това ще докаже, че тя наистина поставя хората в центъра на своите ценности и ще си осигури най-важното конкурентно предимство на 21-ви век :да се превърне в пълноценна самообучаваща се и саморазвиваща се система. Ръководителите трябва да обърнат по- голямо внимание на обратната връзка- винаги да информират изпълнителите за това колко добре са се справили със своите задачи, какво още е необходимо, за да подобрят работата си. А и самият той трябва да е готов и открит да получава обратна връзка за своето поведение. Планирането на редовни срещи създава атмосфера, в която изслушването на подчинени се очаква и приема. Това дава на служителите допълнителен стимул да се изкажат и да изразят действителните си чувства, свързани с ежедневната работа. Мениджърът трябва да покаже, че наистина се интересува от мнението на подчинените си.

Изцяло изводът до тук ще бъде, че включването на персонала в решаването на задачи от управленски характер ще доведе до повишаване на мотивираността им, подобряване на фирмените резултати и конкурентноспособността на фирмата и до значителни положителни резултати в дейността на организацията.

Препоръки за осъществяване на бъдещи промени с цел усъвършенстване на управлението

Търговската дейност на дружеството трябва да бъде в съответствие с повишените и непрекъснато развиващисе изисквания на пазара. Важно условие за постигането на тази цел е пълното и навременно взаимодействие на всички длъжностни лица в дружеството, добра приспособимост към изменящите се външни условия. Това има отношение към създаването и усъвършенстването на екипната работа, към формирането и развитието на подобен екип, и е сложен процес, при който ключово значение има подбора на членовете на екипа не само от гледна точка на тяхната техническа и професионална компетентност, но и готовността и способността им да работят съвместно и взаимното доверие в екипа. Високата външна конкуренция изисква от фирмите да търсят резерви вътре в самите тях, за да предлагат по-добри продукти и услуги и да правят това ефективно. За решаването на този проблем препоръчваме фирмата да се обърне към своите служители. От тях да се искат предимно идеи и препоръки при по-голяма автономност в работата. В редица случаи служителите сами биха могли да вземат решения, засягащи дейността им, които преди това са били от компетентността на ръководството. В тези случаи се изисква промяна в организацията, като се преминава към екипно обслужване на дейностите.
Препоръчвам да се насърчават работниците и да получават подкрепа за разработване на планове за лично развитие, като от важно значение е подобряване на цялостния комуникационен процес между ръководството и работниците.

Смятам, че подобряването системата на заплащане и преследване на целите за справедливост, които са насочени към обвързване на възнагражденията с приноса на отделните служители и към техните потребности ще бъде крачка напред за добрите взаимотношения между персонала и ръководството; за преодоляване на отегчението ефикасно средство е обсъждането с изпълнителя на мястото и значението на конкретната работа за организацията като цяло. По този начин човекът се мотивира чрез усещането за престиж и значимост на работата, която изпълнява. Създаване на възможност за ротация на длъжностите- изпълнителя да променя своето работно място и задължения през определен период от време. Разширяване на длъжностите, добавяне на нови задачи към трудовите задължения. Би било много полезно ръководителят да отделя по няколко минути за колегите си, да им задава по няколко въпроса. Така ще им покаже, че гледа на тях като на хора, не само като на служители.

Заключение

Основните цели на разработката е да са да изясни същността на управлението на промените от теоретична гледна точка и от действителната ситуация в практиката на ''Кент Импекс''ООД гр. Варна.
Стремежът беше да се открият факторите, които имат пряка връзка с промените, да бъдат изяснени проблемите свързани с това и съответно да се опитаме да го подобрим като цяло чрез дадените препоръки.

Както в началото беше упоменато, че каквато и да е конкретната цел на едно управленско решение, повечето решения имат една единствена крайна цел - да се промени дадено състояние т.е. да се извърши промяна. За да осъществи една добра организарана промяна трябва да се обърна внимание на комуникациите - известно е, че в основата на добрия управленски успех стоят комуникациите; нарушаването на ритъма на комуникиране може да предизвика влошаване на обслужването, намаляване на оборота и загуба на клиенти; всичко това води до формиране на потребност от промяна в начина на организиране и функционирането на системата от информационни връзки във фирмите и организациите; междуличностните отношения - до голяма степен те предопределят социалния климат и могат да се разглеждат в различна плоскост: ръководители - подчинени, подчинени -подчинени, ръководител - ръководител и т.н.; нарушаването на хармонията в тези отношения може да предизвика различни социални ефекти - организирани недоволства, неадекватно изпълнение на служебните задължения, напускане на работа и т.н.; ръководството трябва да установи причините за тяхното проявление и след като оцени необходимостта от решаването им като проблем да престъпи към съответна промяна.
От важно значение за оцеляването на фирмите и организациите в конкурентната борба е техните ръководства да преценят правилно необходимостта от промяна. От казаното става ясно, колко голямо е значението на управлението на промяната за оцеляването на една организация и колко голяма роля имат хората, работниците изобщо персоналът, именно чрез тях организациите осъществяват своя принос в оцеляването на конкуретния пазар.

Използвана литература
1.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Управление на човешки ресуси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.