Управление на човешки ресуси


Категория на документа: Икономика


25% от персонала са отговорили на въпроса, че желаят да има кадрова промяна в организацията, 17 % искат да има нови попълнения в персонала(работници), 13% не могат да преценят каква промяна желаят, останалите отговори са на подобни мнения.

Въпрос 15. Ако организацията предприеме промени, с които не сте съгласни бихте ли я напуснали?
А) да - 13%
Б) не - 60%
В) в момента не знам - 27%

ГЛАВА III

Насоки за усъвършенствани управлението на промените ,,Кент Импекс,, ООД гр. Варна

3.1 Основни проблеми, проявили се при управлението на промените във фирмата

В условията на установяване на конкурентно предимство у нас при обясняването на икономическите отношения все повече намират място проблемите при управление, такива понятия, като "неопределеност"и "риск". Динамиката на извършващите се икономически и социални промени изисква осъществяването на ефективен контрол с цел намаляване на проблемите при управление. Най-общо неопределеността може да се обясни като възможност за появяване на отклонение от предварително определените резултати на дадено действие. На практика това се извършва чрез така нареченото ситуационно управление. То не само контролира промените, които водят до постигането на желания резултат, но и регулира възникналите отклонения. Целта на системата за контролиране на промените е не само контролиране, но и планиране и регулиране на промените.

Планирането на промените на практика означава да се определят плановите задачи и очакваните междинни резултати от тяхното изпълнение в общата схема на постигане на крайния резултат. Важно значение има дефинирането на възможните смущаващи фактори. Те могат да се определят не само като начин на проявление (външни и вътрешни), но и като степен на отклонение от плановите задачи. В този случай е възможно да се вземат и съответни превантивни мерки, като се използват компенсационни механизми. В случая ситуационното управление следва схемата:

Компенсационните механизми (допълнителни финансови средства, промени в организацията и др.) трябва да осигурят превантивно елиминирането на възникналите отклонения, което на практика осигурява определеността.

Контролът на промените изисква:
* Изработване на съответни норми за контрол (база за сравняване) на промените;
* Съпоставяне фактическото състояние на изпълнението на плановите задачи (като междинен планов резултат) с плановите междинни цели;
* Установяване на проблемите;
* Анализиране на причините за възникналите проблеми;
* Систематизиране на необходимата контролна информация за изработване на съответни управленски решения.
По същество регулирането е вземане на съответно решение за елиминиране на проблемите. Определеността е осигурена, ако се възстанови планираният ред за постигане на междинните резултати.Осъществяването на контрол на промените в стопанските системи води до решаване на следните по-важни проблеми:

Намаляване на риска от промените;
* Създаване на условия за своевременно регулиране на възникналите отклонения при изпълнението на плановите задачи;
* Осигуряване на ритмичност при постигането на крайните резултати;
* Придаване гъвкавост и адаптивност на системата от управленски въздействия за постигане целите на управлението.
В конкретната организация, която е Кент Импекс също се наблюдават проблеми при управлението. Според моя гледна точка освен горе упоменатото, нужни за разрешаването на проблемите могат да бъдат използвани също и някои типове програми и различни подходи, които могат да бъдат:
* Структурна промяна - по време на структурната промяна ръководството, трябва да бъде подпомогнато от консултанти за по добро представяне. Сливанията, изкупуванията и разпродажбите могат да бъдат примери за структурна промяна;
* Намаляване на разходите - подобни програми съсредоточават върху елиминирането на несъществени дейности или върху други методи за намаляване на разходите;
* Промяна на процеса - тези програми се фокусират върху промяната на това как се правят нещата.Това може да включва препроектиране на процеса на одобрение на заемите, подхода на компанията към справянето с исканията на клиенти за отстраняване на гаранционни дефекти. Тази промяна се стреми да направи процесите по- бързи, по -ефективни и по- надеждни;
* Културна промяна- тези програми се фокусират върху човешката страна на организацията, взаимоотношенията между ръководството и служителите;

Много успешни програми за промяна израстват от някаква криза. Това повдига един важен въпрос: " Трябвали да се чака да се появи криза, преди промяната да стане възможна?" За това се разглеждат четири основни подхода за постигане на тази цел:
1. Да се използва информация за конкретната ситуация на организацията, за да се генерира дискусия със служителите за настоящите и бъдещи проблеми, т. е да се даде глас на хората;
2. Да се създават възможности за служителите да информират ръководството за неудовлетвореността и проблемите, на които се натъкват;
3. Да се осигури диалог върху данните, стремеж към съвместно разбиране на проблемите на компанията и по такъв начин диалогът да се превърне в средство, чрез което ръководството и служителите да се информират един други за предложенията и диагнозите си;
4. Да се поставят високи стандарти и хората да отговарят на тях.
Именно чрез използване на тези програми и подходи може поне част от проблемите, които настъпват при промяната и управлението, да се елиминират и по този начин да се постигне една очертаваща се на пазара добра организирана и добре управлявана организация.

3.2 Насоки за усъвършенствани управлението на промените

Изводи от проведеното изследване

Въз основа на проведеното анкетно проучване могат да се направят следните по-важни изводи:

Болшинството от персонала /55%/ са настроени положително към осъществяване на промени, от какъвто и да е характер, защото очакват, че чрез тях ще се подобрява икономическото състояние и конкурентноспособността на фирмата, 36 % смятат че промяната е ненужна, 9 % са от отговорили, че не могат в момента да преценят.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Управление на човешки ресуси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.