Управление на човешки ресуси


Категория на документа: Икономика


Технологични информационни промени
В тази насока са осъществени доста важни промени, като едната от тях е създаването на Интернет магазин и използването на онлайн складова счетоводна програма.

Интернет магазина функционира близо от една година, като се наблюдаваше постепенно увеличаване на поръчките. Чрез тази промяна се цели улесняване на клиентите, за намаляване на техните транспортните разходите и естествено за по бързо пазаруване, спестяване на време и др. За да се направи поръчка в електронния магазин на адрес www.kentimpex.bg е необходимо първо клиента да се регистрира, като потребител и тогава се разрешава достъп до онази част от електронния магазин, от където може да се разгледат продуктите, заедно с цените, материалите и цветовете им. За улеснение на пазаруването има пазарска кошница, след като всичко е извършено системата се връща за диалог с пазарската кошница с искане за потвърждение, че това са данните и продукта който е избран. Следва изпращане на заявката и с това пазаруването по електронен път приключва.

Чрез складовата счетоводна програма, която е продукт на Microinvest Sofia, се поддържа цялата база от стоки, артикули на фирмата. Чрез нея се следят броят на стоките, продажбата им, улеснява счетоводните дейности, като следи приходи и разходи, стоките на консигнация и др. Освен това, програмата позволява онлайн връзка с останалите магазини във Варна, Русе и София. По този начин се контролират продажбите на отделните магазини и до какъв запас от стоки имат.

Естествено клиентът във всяка организация стои на пиедестал, за неговото добро обслужване, за да няма никакви затруднения в своите поръчки и покупки, трябва да има достъп до информация, с която той улеснява своето посещение във фирмата. За тази цел Кент Импекс създаде нов каталог-бюлетин-2006г. със своите стоки, артикули и аксесоари, чрез който потенциалния купувач има по голяма представа за всичко, което се предлага.

Участието на Кент Импекс в различни мероприятия, като това на изложение "Техномебел" София - 2006, го прави активен участник в сферата на търговията и да има засилено конкурентно предимство пред останалите в тази област.

Кадрови промени

Организационните промени, свързани с намаляване на персонала, представляват силно травматизиращ момент както за тези, които напускат, така и за тези, които остават. В Кент Импекс се наблюдава текучество, което е породено от неизпълнение на задачите от страна на персонала и по този начин се прекъсва добрата организираност.

В разглежданата от нас организация до момента се е налагало да се правят такива промени, до намирането на правилния човек за дадената позиция. Но за това от създаването си фирмата непрекъснато разширява дейността си и увеличава персонала си. Най-съществената промяна, която се осъществи във фирмата през последната година е разширяване и обновяване на складовия парк и наемане на общи работници- в следствие на което персонала се увеличи.

Средносписъчният брой на работещите и служещите в дружеството през 2004 г. е 35 броя. В сравнение с 2006 г. е увеличен с 20 работници .

Средната възраст на работниците и служителите през 2005 г. е запазена, тенденция е да се наемат млади хора с средни и висше образование, както през 2004 г. - на 25-30-35 години. За да отговаря на променящите външни условия, във фирмата се полагат усилия за повишаване квалификацията на персонала и тяхната мотивация за работа, като на всеки разработени шест месеца се увеличава възнаграждението, отделни са и премиите за добра изпълнена работа; обучението на нов нает кадър на организацията трае около 2 месеца, след което постепенно се увеличава отговорността за работата.

За да се подпомогнат хората, които се регистрирали в бюрото по труда, независимо от тяхното образование и опит в сферата, дружеството се обръща за наемане на персонал към "Бюро по Труда".

Може да се направи следният извод: относно възрастовата структура може да се направи следното заключение - преобладаващи възрастови групи са: от 25 до 30-35 г., което води до извода, че дружеството наема млади хора и има нужда от опитен персонал, на 25 години възраст не може да се очаква по- вече трудов опит и голям напредък.
Текучеството е важен показател за характеризиране на персонала и показва доколко е ефективна политиката на организацията относно управлението и развитието на човешките ресурси. Предвид наличните данни се забелязва, че в предприятието текучество има и заради това се цели по - вече обучение и мотивация от стрaна на персонала. Част от причините за това могат да са следните: лоша организираност на работното място, грешки при изпълнение на работните задачи, недостатъчно време за обучение. Организацията от своя страна цели да провежда различни програми за повишаване на квалификацията, за подобряване на работните условия и други мероприятия за свеждане на текучеството до минимум. Интегриране на фирмената политика по управление и развитие на ЧР в бизнес стратегията на компанията с цел хармонизиране на личните цели на всеки ангажиран в фирмата с общите й бизнес потребности и развитие на корпоративния дух.

2.4 Резултати от проучването

От проведената анкета на персонала във фирма "Кент Импекс" ООД гр.Варна се установи следното:

Въпрос 1. Според Вас извършването на промени необходимо и полезно ли е за организацията?
А) да, защото когато всичко се променя, организацията също трябва да се променя - 55%
Б) не, защото макар всичко да се променя, организацията трябва да намери най-доброто възможно състояние и да се стреми да го запазва във времето - 36%
В) не мога да преценя - 9%

Въпрос 2. Според Вас, какъв вид промени основно са били извършени
В организацията през последните 3 год.
А) кадрови - 29%
Б) в начина на управление (структура, организация на работата, цели и стратегии) - 24%
В) никакви - 0%
Г) не мога да преценя - 27%

Въпрос 3. Какъв вид промени, според Вас, ще бъдат най-полезни за
Организацията в този момент?
А) кадрови - 60 %
Б) в начина на управление (структура, организация на работата, цели и стратегии) - 40%
В) никакви - % 0
Г) не мога да преценя - 0%

Въпрос 4. Според Вас извършените до сега промени повлияли ли са положително на работния процес
А) да - 53%Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Управление на човешки ресуси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.