Управеленски функции


Категория на документа: Икономика


Стопанска академия "Димитър Апостолов Ценов"
Свищов

Д О К Л А Д

на
тема: УПРАВЛЕСКИ ФУНКЦИИ, Връзка между мениджмънта и теория на управлението.

Изготвил:
Специалност:
Задочно обучение;

Съдържание:
I. Целеполагане и ръководене
> Същност
> Функции
II. Планиране
> Характеристика
> Особености
> Методи
III. Организиране
> Организирането като процес и организация
> Аспекти
> Организирането в системата на управление - в субекта и обекта на управление
IV. Контролиране
> Характеристика
> Етапи
> Положителни и отрицателни страни на контрола
> Групи дейности
V. Регулиране
> Характеристика
> Видове регулиране

VI. Използвана литература

Професор доцент - доктор Камен Каменов"Основи на управлението", част I,

I. Целеполагане и ръководене

Управлението е един цикличен процес, в чиято реализация участват различни функции. Тяхната последователност може да бъде целево обозначена като вход и изход за всяка функция. Началото обаче на този цикъл се поставя от целеполагането. Като основни функции, които формира съдържанието на управленския цикъл, ще приемем: целеполагане, планиране, организиране, контролиране и регулиране.
Функциите, формиращи състава на управленския цикъл, се наричат още фази на управлението. Понеже понятието функция е категория на много науки, включително и на такива, които нямат за свой предмет управлението, могата да се формират три различни равнища на анализ на функциите:
- Субстанционално;
- функционално;
- философско;
на практика посочените равнища са и аспекти на анализ на функциите.
Управленският цикъл се реализира с оглед постигането на определени цели, поставени пред обекта на управление. Този аспект на разглежданите в неговия състав функции поставя въпроса за реализацията на управленското въздействие и обратната връзка като източник на информация за степента на постигането на целта. На практика това е управленският процес, протичащ в системата на управление.
Ръководенето трябва да се разглежда като функция на определен орган на управлението. Целеполагането като процес на формулиране на целите и осигуряването на тяхното изпълнение е пряко свързано с ръководенето. Самият процес на формулиране на целта е въпрос на притежавана власт. Властта дава право да се вземе съответното решение във връзка с целите. По този начин функцията целеполагане е в непосредствена връзка и резултата на ръководнта дейност.
Изборът на главна цел за една фирма или организация е прието да се нарича мисия. Нейното постигане е въпрос на съответна стратегия. Ефективното управление на практика зависи от избраната мисия и стратегиите за нейната реализация. Изборът на мисия трябва да включва:

- потенциал на фирмата и предприемаческа активност за неговото използване;
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Управеленски функции 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.