Упражнение по статистика


Категория на документа: Икономика


 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО
____________________________________________________________________________

Регионален център за дистанционно обучение - гр.Хасково

КУРСОВА РАБОТА

по дисциплината

"С Т А Т И С Т И К А"

ИЗГОТВИЛ: ПРОВЕРИЛ:

ПЪРВА ЗАДАЧА

Задача 4.1 на стр.74

Определете средната възраст на 11 работници от една фирма, които при наблюдението си са показали следните индивидуални значения на признака: 24, 37, 50, 60, 25, 33, 37, 52, 44, 30, 40.

РЕШЕНИЕ НА ЗАДАЧАТА:

Средната възраст на работниците, с така показаните индивидуални значения на признака, ще бъде определена чрез средната аритметична величина. Тя се прилага при вариационно, хронологично или териториално осредняване. При негрупирани данни средната аритметична величина се получава, като сборът от всички значения се раздели на техния брой. За целта се използва средна аритметична непретеглена величина, която се пресмята по следната формула:

= =

където:

х - са индивидуалните значения на признака;
n - броят на наблюдаваните единици

И така заместваме по горната формула:

= = = 39,27

Според така представените индивидуални значения на признака, средната възраст на 11 - те работници във фирмата е 39,27 години.

ВТОРА ЗАДАЧА

Задача 7.9. на стр.203

Мениджърът на експертно ориентирана фирма е предоставил следните данни за износа (хил.евро) за периода 2009 - 2012 г. по тримесечия:

Тримесечия

Години2009
2010
2011Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Упражнение по статистика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.