Умението да се говори и да се пише


Категория на документа: ИкономикаШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
"ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ"
Факултет по Математика и Информатика
Катедра:Икономика и моделиране

КУРСОВА РАБОТА
по
"Бизнес комуникации и връзки с обществеността"

На тема: Умението да се говори и да се слуша

Изготвил: Проверил:
Надие Рафи Доц.д-р К.Тодорова
Специалност:Икономика
Ф№ 617
ШУМЕН
2012г
СЪДЪРЖАНИЕ:
I.Увод

1. Същност на вербалната комуникация.
II.Умението да говорим

2.1.Успешна реч

2.2.Публично говорене
III.Умението да слушаме

3.1.Процес на слушане, начин и форми на слушане

3.2.Стилове на слушане

3.3.Да бъдем разбрани

I.УВОД
1.Същност на вербалната комуникация.

Вербалната комуникация се осъществява чрез езика - като се използват думите с техните значения и се прилагат правилата за построяване на изречения. Важно за вербалното общуване са начинът на изразяване, правилната конструкция на фразите, подходящата интонация и тембърът на гласа. Възможността да се предават чувства и мисли с думи, хората са придобивали постепенно с развитието на човечеството и тя е онова велико качество, която различава хората от животните.
Езикът е обективно съществуващо явление в духовния живот.
Той включва думите с техните значения и правилата, според които се построяват изречения.
II.УМЕНИЕТО ДА ГОВОРИМ
Изкуството на риториката възниква още в древността, но и в днешно време то е все така ценено качество. В съвременния бизнес е невъзможно да се изгради кариера, без умението да се говори умело. Какво всъщност означава риторика?
Риторика произлиза от гръцката дума ρήτωρ (rhêtôr, ретор), което означава "оратор", "учител". Това е умението, дарбата или изкуството да се говори добре. Науката "Риторика" се занимава с изучаването на умението да се говори умело и убедително пред публика.
В съвременния работен процес, риториката ни е нужна всекидневно. Дали при общуване с колеги и ръководители или при изнасянето на презентации и воденето на срещи - от умението да говорим и убеждаваме зависи успехът на цялата ни кариерата. Умението да говорим е също така един важен управленски инструмент. Успешната реч може не само да накара една незаинтересована публика да слуша, но и да им повлия и да промени тяхното виждане в полза на говорещия. Една неуспешна реч, от своя страна, може да отегчи публиката и дори да накара заинтересовани хора да се откажат да слушат и да излязат от залата.
2.1.Успешна реч
Най-важното условие за една успешна реч е прецизната подготовка. Това със сигурност не означава учене наизуст! При подготовката е най-важно да се събере голям набор от информация по темата. Това е необходимо за да се избегнат конфузни моменти, когато говорещият не знае отговора на въпрос, зададен от публиката. Добрата подготовка и информираност са важни и за ясното обясняване на темата, защото е много важно публиката да разбира това, което се презентира.

Разговорите, човешката реч - това е общуване чрез езика. Човешката реч може да бъде устна или писмена, устната може да бъде диалог или монолог.

Диалогът е непосредствено общуване между двама или повече души. Процесът представлява размяна на реплики и изречения, при което всеки от участниците изказва мнение, задава въпроси, изразява отношение. При монолог говори само един човек.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Умението да се говори и да се пише 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.