Търсене, предлагане, пазарно равновесие


Категория на документа: Икономика


Тема Втора
Търсене , предлагане , пазарно равновесие
I. Закон за търсенето
Икономистите разграничават 2 понятия :
* Търсене - D
* Количество - Q
D на дадената стока или услуга , представлява количествата , които потребителите са готови и в състояние да закупят за всяка цена през даден период " при равни други условия ' .
Qd - търсено количество ;
Qd е количеството от дадена стока , което потребителите са готови и в състояние да закупят при дадена цена p за определен период .
Qd зависи от редица фактори :
P - цена ;
Ps - стока - заместител ;
Pc - допълваща стока ;
I - доход на потребителите ;
* Устойчивата стабилна обратна връзка междутърсеното количество и цената на стоката се нарича закон за търсенето . Той гласи , че "при равни други условия'количеството на дадена стока или услуга , което потребителите са готови и в състояние да закупят за даден период намалява при повишаване на цената , и обратното расте , когато цената пада .

P

6
3
2
10
6
44
DD
Q

Законът за D изразява обратната връзка между Qd и p поради наличието на 2 ефекта :
* Ефект на заместването - проявява се , когато p на дадена стока расте и потребителите тарсят заместители на въпросната стока .
* Ефект на дохода - проявява се когато цената на стоката се увеличава и потребителите със своя доход могат да купят по - малко количество от нея .
Законът за D има почти унижерсален характер , с изключение на 2 случая :
* Стоки "Гифън' - това са стоки , които задоволяват основни потребности на бедните домакинства и при повишаване на цените им , търсеното количество нараства за сметка на другите стоки .
* Снопски стоки (стоки на Веблен) - те са свързани с демонстративно показно потребление .
* Една от най - съществените променливи , влияещи върху търсенето на дадена стока е цената на други стоки . Взаимната връзка на стоките се дължи на факта , че всички те се конкурират за ограничения доход на домакинствата . От гледна точка на взаимоотношението си една с друга , стоките биват :
1) Заместители (Субститути) - това са стоки , задоволяващи една и съща потребност . С увеличаване цената на заместителя , D на разглежданата стока се увеличава . D се премества надясно .
2) Допълващи се стоки - това са стоки , които се потребяват съвместно (газ - газова уредба) . Увеличаването на цената на допълващата стока води до намаляване на търсенето на разглежданата стока .
* Търсенето на всяка стока е в пряка зависимост и от дохода на домакинствата .
* Характерът на връзката зависи от вида на стоката .
* Стоки , чието търсене нараства при увеличение на дохода , се наричат нормални .
* Стоки , които се тарсят по - малко с увеличаване на дохода , се наричат нисши (малоценни) .
* Вкусовете и предпочитанията влияят съществено върху D . Всяко фаворизиране на една стока измества кривата на D нагоре и надясно .
* Инфлационни очаквания - ако потребителите очакват , че цената на дадена стока ще се повиши в бъдеще "при равни други условия' , те купуват и увеличават текущото D на стоката .
* Движение по кривата на D наблюдаваме , когато има промяна на цената на стоката - надолу , ако цената пада ; и нагоре , ако цената расте .
* Преместване на кривата D става в резултат на влиянието на неценовите фактори (вкусове и предпочитания , инфлационни очаквания , доход и т.н.) . Наблюдава се нова крива на D с нови характеристики .
II. Закон за предлагането - S
* S на дадена стока или услуга представлява количествата , които производителите са готови и в състояние да произведат и предложат за всяка цена през даден период "при равни други условия" . Предлаганото количество (Qs) е количеството от дадена стока , което производителите са готови и в състояние да предложат на пазара за определена цена през определен период . То зависи от редица фактори като : цената на стоката , цените на ресурсите за производство , технологиите , с които произвежда , брой производители и т.н.
* Стабилната права връзка между предлаганото количество и цената на стоката е известна като закон за предлагането .
100
50
10
5Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Търсене, предлагане, пазарно равновесие 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.