Търсене, предлагане и равновесие на стоковите пазари


Категория на документа: Икономика


КРАТКОСРОЧЕНО ПРИСПОСОБЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО КЪМ ПАЗАРА

Идентификатори за анализ на измененията в производството
Общ продукт /ТР/-целият обем от стоки и услуги предоставени от фирмата с наличните производствени ресурси при даден продукт.

Среден продукт на труда -(APL) количеството продукция се произвежда от един работник
Пределния продукт - (MPL) процес на продукцията получена в резултат от наемането на един допълнителен работник
Увеличаване на променливият ресурс например -труда,изменя съотношението между трите форми на продукта.
ГРАФИЧЕН МОДЕЛ на ефективността на производството в краткосрочен план. (стр. 171, фиг.8.2.1.2)
Пределен продукт и равновесие на производителя
Производителят се стреми към равновесие като се съобразява със своите финансови възможности цените на произведените ресурси и количеството на произведена продукция
Така намира решение на двата основни,проблема стоящи пред фирмата в краткосрочен план.
Всеки допълнителен вложен лев ,в които и да е ресурс носи някакъв пределен продукт
2. Определяне на границите на ефективното използване на даден фактор
Всеки фактор носи определен продукт, но за всеки фактор производителят прави разходи.разликата между фактурираната производителност и разходите за неговото закупуване ,формира печалба
Тя измерва ефективността на производството при използването на този фактор.

ДЪЛГОСРОЧНО ПРИСПОСОБЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО КЪМ ПАЗАРА,ИКОНОМИИ И ЗАГУБИ ОТ МАЩАБА НА ПРОИЗВОДСТВОТО
Думата "криза" написана на китайски се състои от два йерогрифа единият означава ''опасност''
Дългосрочен период и технологичен избор.Всички производствени фактори са променливи.Обикновено се измерва с един инвестиционен цикъл.Фирмата е изправена пред вземането на стратегически и технологически решения.
Пред фирмата стоят два основни проблема:
- Избор на производствена технология, която да осигури възможност за най-ефективно комбиниране на факторите
- Определяне на производствения си капацитет, с оглед на възможните икономи или загуби от мащаба.
Изоквантата -представлява линия, която посочва всички технически ефективни комбинации от два фактора /С - капитал и L - труд,/които доставят еднакво количество продукция. Съвкупност от независими изокванти,разположени на плаща между двете координатни оси - се нарича карта на изоквантите. (стр.174 фиг. 8.2.2.1 )
Наклонът на изокостата се определя от показателят наречен пределна норма на техническо заместване(MRTC)

ΔL MPc
MRTC =------- = --------------

ΔC MPL
ΔL и ΔC - промяна в използваните количества от производствените фактори
MPC и MPL - пределните производителности

Пределната норма на техническо заместване е равна на отношението между взаимодействията и количествата на двата фактора.
ПРЕДЕЛНА НОРМА НА ЗАМЕСТВАНЕ - Показва желанието на потребителя да замени едно благо с друго без изгода или загуба от потребление.
??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Търсене, предлагане и равновесие на стоковите пазари 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.