Търсене, предлагане и равновесие на стоковите пазари


Категория на документа: ИкономикаСЪЩНОСТ НА ПРОИЗВОДСТВОТО. ПРОИЗВОДСТВЕН МЕТОД И ПРОИЗВОДСТВЕНА ФУНКЦИЯ. КРАТКОСРОЧНО ПРИСПОСОБЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО КЪМ ПАЗАРА. ОБЩ, СРЕДЕН И ПРЕДЕЛЕН ПРОДУКТ, РАВНОВЕСИЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

"Ако за обикновения човек познанието е фенер, който му показва пътя, то за гения е слънцето, което му разкрива целия път"

ПРОИЗВОДСТВО
- Производството е - целенасочено преобразуване на оскъдни ресурси в продукти и услуги за задоволяване на човешките потребности.
(таблица снимана на телефона)

- Фактори на производство - входни ресурси, обединени и функциониращи в системата на производството:
* Земя
* Труд
* Капитал
* Информация
* Знания
* Предприемачество

ФАКТОРЪТ "ТРУД"
Трудът е съвкупност от умствени и физически качества, на човешката работна сила, определящи неговата продуктивност. Той е вътрешно свойство, характерно за съзнателния човек, но от друга страна е резултат от обучение, образованието и квалификацията на човека
ТРУДЪТ ИМА КОЛИЧЕСТВЕНА И КАЧЕСТВЕНА ХАРАКТЕРИСТИКА :
Количествена - измерва се с неговата продължителност и интензивност
Качествена - измерва с неговата производителност,

Видове труд:
Според характера - производител/не производител
Според използването на човешката дейност- умствена и физическа
Според икономическите отношения - наемен и свободен
Според квалификационните му особености - Квалифициран и неквалифициран
Според функционалната му принадлежност - управленски и изпълнителски.

ЗЕМЯ
Тя е естествен ресурс, който обхваща всички природни дадености, водни площи и въздушно пространство. Има изчерпваем и невъзпроизводим характер.
КАПИТАЛ
Той е съвкупност от материални елементи на производството, който трудът комбинира за създаването на продукти и услуги. Той е произведен от трудът и земята - т.е има статут на вторичен фактор. Първоначално е продукт на производството, последствие се превръща в ресурс.
Неговия елементи са - сгради, машини, материали.

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
Предприемачът е икономически агент, който комбинира останалите фактори на производство, поемайки определен риск. Вторичен фактор на труда. Преследването на печалба.

ЗНАНИЕТО - основен производствен фактор в новите икономически условия

Новите икономически реалности-развитие на ИКТ.насочват се към развиване на знанието като:
Съвкупност от данни,информация.
Данните -съвкупност от абстрактни единици извадени от определен контекст.
Информацията-вплитане на данните в опреден контекст.
Знанието-конфигурирана

Особености на знанието като ресурс:
Неизчерпателен ресурс-пренебрегва действието на Закона за оскъдността на които се подчиняват всички останали ресурси:
Възпроизводим характер-в процеса на неговото използване то се мултиплициране и разпространение.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Търсене, предлагане и равновесие на стоковите пазари 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.