Търсене, предлагане и равновесие на стоковите пазари


Категория на документа: ИкономикаБЮДЖЕТНО ОГРАНИЧЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
MN - бюджетна линия
Тя показва всички комбинации между две блага, които потребителя може да закупи в пределите на своя доход при постоянни цени.
- В точка N целия доход да използва благо А
- В точка М целия доход да използва благо Б
- Наклонът й се определя от отношението на цените на благата
Ра / Рв

(таблица снимана на телефона)

ИЗМЕСТВАНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ЛИНИЯ
* Промяна в дохода на потребителя при постоянни цени на благата
* Промяна в цените на благата при постоянен доход на потребителя
* Едновременно изменение на дохода и цените

ИЗМЕСТВАНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ЛИНИЯ ПРИ
ПРОМЯНА В ЦЕНИТЕ ИЛИ В ДОХОДА САМОСТОЯТЕЛНО
(ТАБЛИЦА СНИМАНА НА ТЕЛЕФОНА)

РАВНОВЕСИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
(ТАБЛИЦА СНИМАНА НА ТЕЛЕФОНА)
* Равновесието - на потребителя може да се представи чрез обща точка на кривите на безразличие и бюджетната линия.
* Точка Е - точка на потребителско равновесие
* Тя е допирателна на бюджетната линия и в нея се постига максимален ефект от потреблението.
* Изборът е ограничен в пространството - OMN

ВЛИЯНИЕ НА ПРОМЕНИТЕ В ДОХОДА И В ЦЕНИТЕ ВЪРХУ ПОТРЕБЛЕНИЕТО
ЕФЕКТ НА ЗАМЕСТВАНЕ И ЕФЕКТ НА ДОХОДА
"Вродения порок на капитализма е неравното разпределение на благата.
ВЛИЯНИЕ В ДВЕ ПОСОКИ
* ПРОМЕНИ В ДОХОДА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ ПОСТОЯННИ ЦЕНИ НА СТОКИТЕ И УСЛУГИТЕ
* ПРОМЕНИ В ЦЕНИТЕ НА СТОКИТЕ И УСЛУГИТЕ
ПРОМЕНИ В ДОХОДА ПРИ ПОСТОЯННИ ЦЕНИ
Измененията в дохода водят до промени в купуваните количества блага. Бюджетна линия се измества надясно и нагоре или наляво и надолу.
Премества се точката на равновесието от Е към Е1,Е2 и обратно. Кривата, свързваща последователните точки на равновесие, се нарича крива - "доход- потребление". Тя показва измененията в потребителските възможности при промяна на дохода. Наблюдава се известна от икономическата теория "ефект на дохода"
(таблица снимана на телефона)
КРИВА "ДОХОД - ПОТРЕБЛЕНИЕ" ПРИ НЕПРОПОРЦИОНАЛНИ ПРОМЕНИ В ПОТРЕБЛЕНИЕТО НА СТОКИТЕ

Промени в дохода предизвикващи анологично изменение в момента на потребителско равновесие - представят известния в икономическата теория ефект на дохода. (снимка телефон)

ЗАКОНОМЕРНОСТИ НА ЕНГЕЛ
* Те изразяват зависимости между нарастването на дохода и структурата на разходите в бюджета на потребителя.
* С нарастване на дохода - търсенето на стоки и услуги се увеличава. Промени настъпват и в структурата на разходите .
НАПРИМЕР:
* Относителния дял на разходите за храна намаляват
* Потреблението на образователни, здравни, културни и туристически услуги нараства и се увеличава техният относителен дял в общите разходи на семейния бюджет.

ПРОМЕНИ В ЦЕНИТЕ ПРИ ПОСТОЯНЕН ДОХОД
Те предизвикват промяна в моментите на потребителско равновесие в резултат от изменението в цените на стоките. Последователните изменения в тези моменти R1 , R2, R3 и т.н. , лежат на една линия наречена "цена-потребление" Тя показва практическата реализация на известния от икономическата теория - ЕФЕКТ НА ЗАМЕСТВАНЕ.
(таблица снимана на телефона)Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Търсене, предлагане и равновесие на стоковите пазари 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.