Търсене, предлагане и равновесие на стоковите пазари


Категория на документа: Икономика


СТОКА - продукт за труда, който задоволява определена потребност и е обект на размяна. Не всяко благо е стока

ПОДХОДИ И ХИПОТЕЗИ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИЯ ИЗБОР

- Кардинален - (числов, броен) чрез въвеждане на условни мерни единици
- Ординален - подреждане на благата от индивида, според субективни предпочитания

Хипотеза, според която потребителите разпределят доходите си между разнообразието от блага на пазара
- Пълна информация - стоково разнообразие, цени,доставчици
- Рационално поведение
- Транзитивни предпочитания на потребите ( сравнявайки две блага, потребителя е способен да избере, коя стока му е по-полезна)
- Изявени ясно предпочитания по отношение на благата (марка,производител)
- Влияние на дохода - хората разпределят с ограничени доходи.

КАРДИНАЛЕН ПОДХОД КЪМ ПОЛЕЗНОСТТА
Полезност - удовлетворението, което потребителя получава от консумираните блага.
Видове полезност
- Пределна - извлечена от потребността на всяка единица , допълнителна употребена част от дадено благо
- Намаляваща - все по-малката полезност, получавана при потреблението на поредни части от дадено благо
- Обща - сумата от полезностите на различни части от дадено благо.
- Съвкупност - система от общите полезности на благата с които разполага потребителя към дадения момент, период.

ПОТРЕБИТЕЛСКО РАВНОВЕСИЕ
Потребителят ще се установи в състояние на потребителско равновесие, когато е изпълнено следното равенство

(снимка телефон)
ЗАКОН ЗА РАВНИТЕ ПРЕДЕЛЕНИ ПОЛЕЗНОСТИ
Получава се тогава, когато отношенията пределна полезност-цена, за всяка от стоките в кошницата се изравнят. Потребителят получава максимална полезност за различни количества от блага, които закупува.
ЗАКОН ЗА РАВНИТЕ ПРЕДЕЛНИ ПОЛЕЗНОСТИ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕДНО БЛАГО ЗА ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ ПОТРЕБНОСТИ.
- Пределната полезност на благото при използването му на една цел е равна на пределната полезност при използването му за друга цел.

Един и същи блага могат да задоволяват няколко потребности.

- Всяка допълнително закупена единица е с по-малка пределна полезност. Потребителите не я закупуват, ако е цената й също е по-ниска или намалява.

Потребителски излишък /рента/.
Графично представяне на потребителската рента (снимка телефон)

ОРДИНАЛЕН ПОДХОД КЪМ ПОЛЕЗНОСТТА. КРИВИ НА БЕЗРАЗЛИЧИЕТО. БЮДЖЕТНО ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ.

ОРДИНАЛЕН ПОДХОД КЪМ ПОЛЕЗНОСТТА
- подход за определение на полезността, който се базира на сравнителното й измерване при различните блага.
- Основен инструмент на подхода са т.нар. криви на безразличие, въведени за първи път от Франсис Еджуърт. Те са специфични при всеки индивидуален потребител.
- Човек подрежда благата, които употребява, според полезността им и избира различни комбинации от тях. Комбинациите от блага формират неговата "пазарна кошница"
- Когато потребителя - получава еднакво удовлетворение от различни пазарни кошници, той е безразличен към тях и избира една от комбинациите.

КРИВА НА БЕЗРАЗЛИЧИЕ (СНИМКА ТЕЛЕФОН)
ХАРАКТЕРИСТИКА НА КРИВИТЕ НА БЕЗРАЛИЧИЕ
- Кривите на безразличието не се пресичат
- Кривите на безразличие са изпъкнали към началото на координатната система
- Кривите на ......Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Търсене, предлагане и равновесие на стоковите пазари 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.