Търсене, предлагане и равновесие на стоковите пазари


Категория на документа: Икономика


ТЪРСЕНЕ , ПРЕДЛАГАНЕ И РАВНОВЕСИЕ НА СТОКОВИТЕ ПАЗАРИ
ИНДИВИДУАЛО И ПАЗАРНО ТЪРСЕНЕ НА БЛАГА
Търсенето е променлива на пазарния механизъм. В икономическата теория под търсене въобще се разбира платежоспособно търсене. То зависи от неограничеността на потребностите и ограничеността на предлаганите стоки и услуги.
Условия за идентифициране на търсенето
- Наличие на определено количество пари
- Желание да се закупи стоката
Видове търсене:
- индивидуално
- общо пазарно

ДЕТЕРМИНАНТИ НА ТЪРСЕНЕ
- Цената на стоката (Р) налице е обратна зависимост, между промяната в цената на стоката и търсенето количество от нея

1
Р ~ ------

Q
- Цените на другите стоки (Ра,Pb и т.н)
* Стоки и заместители (кибрит-запалка, маргарин-масло) Pa ~ Qb

1
* Допълващи стоки Pa ~ ----

Qb
- Потребителски доходи (У) : Qd ~ Y
- Потребителски вкусови предпочитания

ВЛИЯНИЕ НА ДОХОДА ВЪРХУ ИНДИВИДУАЛНОТО ТЪРСЕНЕ
- При равни други условия е налице права зависимост между търсенето количество от една стока и дохода на потребителите.
- В пазарното стопанство е често срещано да нарасне дохода на 1 потребител а на другите да се намали. В този случай се променя индивидуалното търсене, но ако съвкупния доход е непроменен съвкупното търсене ще остане непроменено.
ВЛИЯНИЕ НА ПРОМЕНИТЕ В ДОХОДА ВЪРХУ ПОТРЕБЛЕНИЕТО НА РАЗЛИЧНИ ГРУПИ СТОКИ (ЕФЕКТ НА ДЖИФЪН)

1
- Малоценни Y ~ -----

Q

- Нормални Y ~Q
- Луксозни
ПОТРЕБИТЕЛСКИ ВКУСОВЕ И ПРЕДПОЧИТАНИЯ
- Конюнктурен и дълготрайно действащ фактор на потребителското търсене
- Форми на проявление :
* Промяна в начина на живот
* Смяна на модните тенденции

ОБЩО ПАЗАРНО ТЪРСЕНЕ
- Сумата от търсенето на индивидуалните потребители на една стока на конкретен пазар или търсене на всички стоки от всички потребители в рамките на националната икономика.
- Важно значение има числеността на потребителите
- Общо пазарното търсене на даден продукт е сума на неговите индивидуални търсения
- Търсените количества на пазара от всяка стока на дадена цена са равни на сумата на търсените количества от потребителите при тази цена.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Търсене, предлагане и равновесие на стоковите пазари 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.