Търсене и предлагане


Категория на документа: ИкономикаСПЕЦИАЛНОСТ

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

К У Р С О В А Р А Б О Т А

по дисциплина:

ОБЩА ИКОНОМИЧЕСКА ТЕОРИЯ

тема:

ТЪРСЕНЕ И ПРЕДЛАГАНЕ

Съставил: Проверил:
Георги Митев, II курс ас. Т. Пенкова

Фак.№ : 120216
Съдържание

Увод. Увод..................................................................................................3
Търсенене и предлагане - икономическа теория и обосновка. Търсенене и предлагане - икономическа теория и обосновка............................................................................................3
Крива на предлагането. Крива на предлагането.................................................................3
Крива на търсенето. Крива на търсенето.......................................................................6
Видове стоки. Видове стоки...................................................................................8
Стоки-/услуги-заместители. Стоки-/услуги-заместители......................................................8
Допълващи се стоки. Допълващи се стоки...................................................................8
Стоки/услуги според величината на дохода. Стоки/услуги според величината на дохода...........................9
Пазари. Пазари..............................................................................................9
Моделът на Маршал. Моделът на Маршал...................................................................10
Основни положения при модела. Основни положения при модела...........................................12
Ролята на информацията в модела. Ролята на информацията в модела.......................................13
Заключение. Заключение................................................................................14
Използвана литература. Използвана литература...........................................................16

I. Увод
Kак обществото използва ограничените ресурси за производство на стоки и услуги с цел задоволяване на неограничените човешки потребности въпрос, който е занимавал много учени - философи, икономисти, математици, от дълбоко минало. Като пръв, изследвал феномена на търсене, предлагане и "невидимата ръка" на пазара, се смята Адам Смит (в началото на 18 век). Често той се сочи за баща на съвременния икономикс. Смит свързва истинското богатство не с парите, а с жизнения стандарт на домакинството. Философията му следва основните положения на трудовата теория за стойността, като заедно с това, той развива и своите възгледи за основите на доходите като фактори за производство.
Човешките потребности и ресурсите са двата компонента, които определят производството на стоките и услугите. Основният стопански факт е, че потребностите на хората от блага са безгранични, докато за разлика от тях производствените ресурси са ограничени (оскъдни). Противоречието между безграничните човешки потребности и ограничените ресурси, които могат да бъдат използвани за задоволяване на тези потребности, характеризира основните проблеми на икономическата наука - на каква цена може да се постигне баланс и кое определя динамиката на процесите в една система от потребители и производители. За да можем да осъзнаем пълно измеренията на проблема, е необходимо да познаваме основните процеси и параметри на икономическия анализ: потребности <=> търсене, блага <=> колко ценни са те за нас, ресурси <=> производство.

II. Търсенене и предлагане - икономическа теория и обосновка
1. Крива на предлагането
Предлагането е процес, свързан с формиране поведението на производителите (продавачите) на пазара в зависимост от равнищата на пазарните цени и детерминантите на предлагането. То изразява желанието и възможността на производителите да продават определено количество от дадена стока при всяка възможна цена за определен период от време при равни други условия. Предлаганото количество от дадена стока на пазара (в идеалния случай) е функция от цената на същата стока и цената на стоката й заместител.

QS=f (P;Prg)
Където:
QS - количеството, което се предлага;
P - цената на стоката;
Prg - цената на стоката заместител.

Фиг. 1 Крива на предлаганетоСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Търсене и предлагане 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.