Търговска несъстоятелност (ТН)


Категория на документа: Икономика


При неизпълнение на оздравителния план следва възобновяване на производството по несъстоятелност.Това означава длъжникът да се обяви в несъстоятелност.
ОБЯВЯВАНЕ НА ДЛЪЖНИКА В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ:
Предпоставки:
* Ако няма предложен оздравителен план до изтичане на определения за това срок (1 месец)
* Когато предложеният план не е приет от събранието на кредиторите
* Когато приетият от кредиторите план не е утвърден от съда
* Когато оздравяването е прекратено и се възобнови производството по ТН
* Когато наличното имущество на длъжника е недостатъчно за покриване на разноските по производството по ТН
Съдебното решение за обявяване в ТН може да се поиска от длъжника,кредитор или служебно от съда.Това решение действа по отношение на всички субекти и може да се обжалва в 7дневен срок.
Решението за обявяване в ТН подлежи на незабавно изпълнение.
ПОСЛЕДСТВИЯ:
* Дейността на длъжника се прекратява
* Налага се обща възбрана на недвижимите вещи и запор върху движимите вещи и вземанията на длъжника,която подлежи на вписване в нотариалните регистри.
* Настъпва изискуемостта на всички парични и непарични вземания
* Публичния изпълнител може да пристъпи към публична продан на имуществото по реда на ДОПК
* Прекратяват се правомощията на органите на управление на длъжник-ЮЛ
След обявяването в ТН ТД и КООП остават ЮЛ и не губят своето търговско качество.
* Длъжникът се лишава от правото да управлява и да се разпорежда с имуществото,включено в масата на несъстоятелността,т.е. той се десезира
* Синдикът е длъжен да започне осребряване на имуюеството от несъстоятелната маса,както и да разпределя получените суми.
ОСРЕБРЯВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ИМУЩЕСТВОТО НА ДЛЪЖНИКА
Осребряването е превръщане на несъстоятелната маса в пари.Това не значи,че цялата маса трябва да бъде осребрена.То трябва да обхване такава част от масата на несъстоятелността,която ще осигури необходимите парични средства за изплащане на задълженията.
Осребряването на имуществени права от масата на несъстоятелността (МС) може да стане чрез ПРОДАЖБА.Продажбата им се извършва чрез НАДДАВАНЕ в писмена форма.
Дяловете на длъжника в ТД се предлагат за изкупуване първо от останалите съдружници.
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ИМУЩЕСТВОТО:
То се извършва,когато в МС се наберат достатъчно парични средства.
Синдикът трябва да изготви сметка за разпределение на наличните суми между кредиторите.Срещу тази сметка могат да се правят възражения от длъжника,комитета на кредиторите и всеки кредитор в 14дневен срок.Съдът също може да прави допълнения и изменения в тази сметка,след което трябва да я одобри.
Кредиторите по ТН се подреждат по приоритет:
* Вземания,обезбечени със залог/ипотека
* Вземания,заради които се упражнява право за задържане
* Вземания за разноски по ТН
* Вземания,произтичащи от трудови взаимоотношения до 1 година преди датата на обявителното съдебно решение
* Вземания за издръжка,дължима по закон от длъжника на други лица.
* Публичноправни вземания на държавата и общините за данъци,такси,мита и др.
* Вземания на кредитори,породени след датата на обявителното решение
* Останалите необезпечени вземания
* Вземания за законна или договорна лихва
* Вземания на съдружници за отпуснат на длъжника кредит
* Вземания по безвъзмездни сделки
Когато средствата са недостатъчни за удовлетворяването на всички вземания на кредиторите,средствата се разпределят съразмерно между кредиторите от дадения ред.
При пълно изплащане на задълженията остатъкът от МС трябва да се върне на длъжника.
ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ПО ТН:
1. Синдикът трябва да представи пред съда отчет за своята дейност.
2. Свиква се заключително събрание на кредиторите.
3. Съдът приема решение за приключване на производството по ТН,ако задълженията са изплатени или МС е изчерпана.С това решение се постановява заличаване на длъжника от ТР.
Има възможност след прекратяване на производството по ТН,ако има останало имущество от МС и всички кредитори са удовлетворени,да се прекрати действието на общата забрана и запор и длъжника да остане дееспособен.
ИЗВЪНСЪДЕБНО СПОРАЗУМЕНИЕ:
Производството по ТН може да се прекрати и чрез т.н. извънсъдебно споразумение.Страни по него са всички кредитори и длъжникът.Споразумението може да се сключи след като съдът утвърди списъка на синдика за приетите вземания.
Предмет на споразумението е уреждане на плащанията по паричните задължения на длъжника към кредиторите.Страните могат да се споразумеят помежду си за опрощаване,новация,компенсация,отрочване и др.
Извънсъдебното споразумение трябва да се сключи в писмена форма за действителност.При неизпълнение на споразумението може да последва възобновяване на производството по несъстоятелност.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Търговска несъстоятелност (ТН) 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.