Търговска несъстоятелност (ТН)


Категория на документа: Икономика


Съд по несъстоятелността - окръжният съд по седалището на длъжника.
Синдик-изпълнителен и представителен орган по ТН.Има няколко вида синдици:
* временен синдик,който се назначава с определение на съда- дава предварително съгласие за извършване от длъжника на нови правни действия.
* Временен синдик,който се назначава с обявително решение - в 14дневен срок от датата на обявителното съдебно решение трябва да изготви списък на кредиторите по данни от търговските книги на длъжника,както и писмен доклад за причините за неплатежоспособността,състоянието на имуществото,взетите мерки за запазването му,възможностите за оздравяване на предприятието
* Синдик,назначен от съда по предложение на събрането на кредиторите
* Служебен синдик,който се назначава от съда в определени хипотези
Компетентността на синдика се свежда до:
* Упражнява надзор върху дейността на длъжника или управлява неговото предприятие
* Представлява длъжника при неговото десезиране за извършване на материални и процесуални действия
* Издирва и уточнява кредиторите на длъжника
Компетентността на синдика е разделена с оглед на това дали му е предоставена възможност да упражнява надзор над дейността на длъжника или му е предоставено правото да управлява и да се разпорежда с длъжниковото имущество.
Решението по обявяване в ТН на длъжника води до прекратяване на дейността му и до лишаване от правото да управлява и да се разпорежда с имуществото ,включено в масата на несъстоятелността.
В правния статус на синдика са интегрирани 3 качества:
* Представител на длъжника
* Представител на кредиторите
* Държавен орган
СЪБРАНИЕ НА КРЕДИТОРИТЕ
Първо събрание на кредиторите
компетенция:
* изслушва доклада на временния синдик
* избира постоянен синдик и предлага назначаването му на съда
* избира комитет на кредиторите
Обикновено събрание на кредиторите-провежда се след одобряване от съда на приетите от синдика вземания.
компетенция:
* изслушва доклада на синдика и на комитета на кредиторите
* предлага на съда размер на възнаграждението на синдика
определя реда и начина на осребряването на имуществото и др.
Решенията на събранието на кредиторите могат да бъдат отменени от съда.
КОМИТЕТ НА КРЕДИТОРИТЕ
Той е незадължителен орган.Състои се от 3-9 членове.Задължително трябва да има поне 1 кредитор с обезпечено вземане и поне 1 с необезпечено вземане.
Компетенцията на комитета на кредиторите включва:
* проверка на търговските книги и съдържанието на касата(най-малко 1 път на месец и съда трябва да се уведомява за съдържанието)
* подпомагане и контрол върху действията на синдика
* свикване чрез съда на събрание на кредиторите и представяне пред него доклад за дейността на комитета.
ОЗДРАВЯВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
Оздравителното производство не е задължително,а е само възможен етап от развитието на производството по ТН.За целта се предлага,дописка,приема и утвърждава план за оздравяване на предприятието на длъжника.В следващата фаза (след утвърждаването) производството по ТН се прекратява,но съдът има определени правомощия (напр. Да възобнови производството по несъстоятелност).
Целта на оздравителното производство е да се избегне обявяването на длъжника в ТН,както и последващите го действия.
План за оздравяване може да се предлага до 1 месец след определението на съда за одобряване на списъка на приетите от синдика вземания и преди длъжникът да е обявен в ТН.Този план трябва да се преме от кредиторите,независимо кой е неговият предложител (длъжника,синдика,комитет на кредиторите или т.н.)
Решенията за утвърждаване/неутвърждаване на плана се обжалват в 7дневен срок от вписването им в ТР.
Планът за оздравяване има задължително и незадължително съдържание:
Задължително:
* да определя начините и сроковете за плащане на кредиторите
* да посочва организационни,управленски,финансови,правни и др действия,които ще съпровождат осъществяването му.
* Трябва да определя влиянието върху заетостта на работниците и служителите в предприятието.
Незадължително:
* Отсрочване/разсрочване на плащанията
* Частично/пълно опрощаване на дълговете
* Реорганизиране на длъжника (сливане,вливане)
* Продажба на цялото предприятие или на клон
* Превръщане на вземане в дял от капитала и др.
Решението за утвърждаване на плана по оздравяване води до спиране на производството по ТН и възстановяване правата на длъжника по управление и разпореждане с неговото имущество,преустановяват се правомощията на синдика и отпадат наложените обезпечителни мерки ,НО ,за да е сигурен в действията на длъжника,съдът може да назначи надзорен орган за осъществяване на контрол.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Търговска несъстоятелност (ТН) 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.