Търговска несъстоятелност (ТН)


Категория на документа: Икономика


Търговска несъстоятелност(ТН)
ОПРЕДЕЛЕНИЕ:
ТН (фалит,банкрут) е съдебно производство на универсално принудително изпълнение за удовлетворяване на кредиторите на длъжник,който е неплатежоспособен или свръхзадължен.
ТН отчита 4 интереса:
- На кредиторите-защитават се приоритетно в производството по несъстоятелност
- На длъжника- той може сам да поиска производство по несъстоятелност;има възможност за оздравяване на неговото предприятие
- На неговите работници/служители - имат привилегия на вземанията при гласуване на плана за оздравяване;възможност за участие в приватизацията на предприятието
- На държавата
ТН се различава от други подобни институти,като напр.индивидуалното принудително изпълнение и ликвидацията на стопански субекти.
Индивидуално принудително изпълнение (ИПИ) започва само при искане на кредитор,а ТН може да започне при искане на кредитор или на самия длъжник.За да започне ИПИ е необходим изпълнителен лист,който не трябва в ТН.ИПИ се движи по инициатива на кредитора,а ТН по инициатива на съда и назначения от него синдик.
Ликвидацията също като ТН има процесуален характер и цел за удовлетворяването на кредиторите чрез установяване на имуществото на длъжника,неговото осребряване и разпределение между кредиторите.
Ликвидацията е доброволно производство (по решение на ОС на съдружниците),а ТН е принудително производство (открива се по съдебно решение).При ликвидацията приоритетен е интереса на длъжника,а при ТН на кредиторите.При ТН се създават събрание на кредиторите и комитет на кредиторите.
При ликвидация търговецът запазва правото си на управление и разпореждане с имуществото си,а при ТН може да загуби това право като се замести от синдика (десезиране).При ликвидация търговецът преустановява дейността си,а при ТН тя продължава под надзора или чрез синдика.
ЕТАПИ НА ПРОИЗВОДСТВО ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ
1. Подаване на молба по откриване на производството
2. Налагане на предварителни обезпечителни мерки
3. Откриване на производството
4. Установяване и попълване масата на несъстоятелността
5. Предявяване на вземанията от кредиторите
6. Оздравяване на предприятието на длъжника
7. Обявяване на длъжника в несъстоятелност
8. Осребряване на имуществото,включено в масата на несъстоятелността
9. Разпределение на осребреното имущество между кредиторите
10. Приключване и прекратяване на производството
С основно значение са етапите по откриване на производство по несъстоятелност и обявяването на длъжника в несъстоятелност.
ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ТН
* Търгоско качество на длъжника (материална предпоставка)-ФЛ и ЮЛ,който са търговци,ЕТ,ТД,кооперации,сдружения и фондации (които са придобили търговско качество).
Изключение: в определени случаи производство по ТН може да се открива за лица,които нямат търговско качество/не са търговци
Определени търговци не могат да се обявяват в ТН (публични предприятия,който упражняват държавен монопол )
* Неплатежоспособност/свръхзадълженост (материална предпоставка)
* Съдебно решение (процесуална предпоставка)
Производство по несъстоятелност може да се открие и за починал ЕТ или съдружник в СД,КД и КДА.В този случай в ТН се обявяват неговите наследници.
Длъжникът е неплатежоспособен,когато не е в състояние да изпълни свое парично задължение,което е изискуемо,безусловно и ликвидно и произтича от търговска сделка,има публичен характер и е свързано с търговската дейност на длъжника,или е частно държавно вземане.
Нашето ТП не изисква минимален размер на неизпълненото задължение.
Не е предвиден и минимален срок за неизпълнение.Няма изискване и за минимален брой на кредиторите (дори само 1 кредитор може да изиска производство по ТН)
Неизпълненото задължение трябва да е
* ПАРИЧНО!
* Да е настъпил неговия падеж
* да е безусловно
* ликвидно - Ликвидност е налице,когато спорът между кредитора и длъжника е решен от съда
* да произтича от търговска сделка,да е публичноправно задължение към държавата или община или задължение по частно държавно вземане.
Неплатежоспособността не означава,че длъжникът няма имущество или че задълженията са по-големи по размер от активите в неговото имущество.Неплатежоспособността се предполага,когато длъжникът е спрял плащанията.
Свръхзадължеността е специална предпоставка по откриване в несъстоятелност.Тя има значение САМО ЗА КАПИТАЛОВИТЕ ТД (ООД,АД,КДА)
ТД на капитала е свръхзадължено,когато неговото имущество (пасиви,активи) не е достатъчно ,за да покрие паричните му задължения.
Длъжник,който е неплатежоспособен е длъжен в 30дневен срок да поиска производство по ТН.
Кредиторите могат да предявят вземанията си в срок до 1 месец от вписването на обявителното съдебно решение в ТР.Или най-късно до 2 месеца,но закъснелите кредитори нямат право да оспорват вече приети/взети решения.
МАСА НА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТТА
Това е част от имуществото на длъжника,в която се включват само имуществени права (права,чиито обект е пряко оценим в пари).В масата на несъстоятелността се включват имуществените права,които той има към датата на обявителното съдебно решение и имуществените права,които са придобити от него след тази дата.Масата на несъстоятелността служи за удовлетворяване на всички кредитори на длъжника.
Тя се попълва чрез действията на синдика и кредиторите.Синдикът трябва да събере паричните и непаричните вноски,които съдружници с ограничена отговорност са се задължили да направят,но не са изпълнили това.
Кредитор на длъжника има право на компенсация на свое вземане със свое задължение към длъжника
ОРГАНИ ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТТА:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Търговска несъстоятелност (ТН) 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.