Търговска фирма


Категория на документа: Икономика
1) Търговска фирма:

1. Обща характеристика

Най - често терминът фирма се използва като синоним на търговците или техните предприятия.

Терминът фирма (firmare) има латински произход и означава поставяне на подпис, дагма или отпечатък от пръст в знак на съгласие. Като обособено за търговията име фирмата се урежда за първи път законодателно от стария германски търговски закон.

Уредбата на търговската фирма е в чл. 7-11 ТЗ. Чл. 7, ал. 1 дава легалното определение на понятието. Българският търговски закон урежда дефиницията на фирмата в чл. 7, ал. 1 - фирмата е наименованието, под което търговецът упражнява занятието си и се подписва. Подписването не е съществен елемент. Търговската фирма е словесното означение, под което търговеца сключва търговски сделки, тя е "търговското име" на търговеца и търговското предприятие.
- Фирмата има две основни значения:
А) като средство за индивидуализация на търговците в оборота
Б) като елемент от състава на тяхното предприятие

Регистрираните като ЕТ ФЛ имат две имена - гражданско и търговско. Гражданското име се използва при сключване на граждански сделки, а търговското име - при сключване на търговски сделки. Сключването обаче на една гражданска сделка с търговска фирма не конвертира тази сделка в търговска, както и сключването на една търговска сделка с гражданското име не я дисквалифицира като такава.

2) Съдържание на търговската фирма
* Системи за определяне съдържанието на търговската фирма

Съществуват три системи за определяне съдържанието на търговската фирма - на пълната свобода, на пълната истинност и смесена.
1. Системата на пълната свобода - възприета е от англо - американското право. Характеризира се с липсата на ограничения при съставяне и ползване на търговското име. Тази система се основава на идеята за запазване целостта на търговското предприятие. Фирмата може да не дава указание за собственика на предприятието при неговото прехвърляне, отдаване под наем или аренда и др.
2. Системата на пълната истинност - възприета е от френското търговско право. Според тази система фирмата трябва да посочва собственика на търговското предприятие. По тази причина, ако то се прехвърли или наследи, фирмата трябва да се промени, като в нея се включи името или фирмата на новия собственик на предприятието.
3. Смесена система - възприета е от германското търговско право, като дава приоритет на началото на пълната истинност. Възприета е и в нашия търговски закон. Непосочването на фирма в учредителния акт (договор или устав) е отстранимо нарушение, което може да доведе до обявяване недействителността на регистрирано въпреки този пропуск търговско дружество.

Също така фирмата на клона задължително включва фирмата на търговеца и добавката "клон". При обявяване на търговеца в ликвидация във фирмата трябва да се включи добавката "в ликвидация", а при откриване на производството по несъстоятелност - "в несъстоятелност".

Изискването за изключителност на фирмата не е в национален мащаб, а в съответствие с населеното място. Съгласно чл. 7, ал.3 ТЗ - търговецът е задължен да изписва фирмата си на български език. Но той може допълнително да я изписва и на чужд език, но не само на чужд език. Това обстоятелство подлежи на вписване, като трябва да се посочи и видът (правната форма) на търговеца.

Както всяко име търговската фирма се определя от търговеца, но законът предвижда изисквания при формирането на търговската фирма (подобно на името на физическото лице). Законът предвижда за търговската фирма необходимо съдържание - всяка фирма включва елементи, които са легално определени.

Съдържанието на търговската фирма се разграничава на задължително (необходимо) и незадължително (факултативно).

Задължителното съдържание на фирмата е специфирано с оглед вида на търговеца.

1) при едноличния търговец фирмата включва задължително личното и фамилното име на лицето или друго име, с което е известно в обществото;

2) във фирмата на търговските дружества се включват изрази означаващи вида на дружеството - АД, ООД и т.н.;

3) във фирмата на персоналните търговски дружества се включва името на поне един неограничено отговорен съдружник.

Търговската фирма може да съдържа и свободно избираема добавка (означение за предмета на дейност, участващите лица и свободно избрана добавка).

Също така задължителното съдържание на фирмата на персоналните търговски дружества (СД и КД) трябва да включва означение за съдружниците (членския състав), поради което в литературата наименованието на тези дружества се нарича лична фирма. Фирмата на СД се състои от фамилните имена или фирмите на всички, част или поне на един съдружник и указанието "събирателно дружество", " съдружие" или "с-ие" - чл. 77 ТЗ.

Съгласно чл. 101, ал.1 ТЗ фирмата на КД трябва да съдържа обозначението " командитно дружество" или съкращението "КД" името поне на един от неограничено отговорните съдружници (комплементарите). Необходимо е фирмата на КД да включва фамилните имена или фирмите на всички, част или поне на един комплементар. Фамилното име или фирмата на ограничено отговорен съдружник (командитист) не се включва във фирмата на КД.

Задължителното съдържание на фирмата на капиталовите търговски дружества ( ООД, АД и КДА ) не включва указание за съдружниците (акционерите). Фирмата на ООД трябва да съдържа означението "еднолично ООД", затова в практиката се налага обозначението "ЕООД".

Във фирмата на АД трябва да се включи означението "акционерно дружество" или съкращението "АД". Според изискването за достоверност на търговското име , когато акционерният капитал принадлежи на едно лице, във фирмата на АД трябва да се включи указание за това, въпреки че Търговския закон не предвижда изрично това изискване. Задължителното съдържание на фирмата на КДА включва означението "командитно дружество с акции" или съкращението "КДА".
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Търговска фирма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.