Търговията в Република България след приемането на страната в ЕС


Категория на документа: Икономика


УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

Търговията в Република България след приемането на страната в ЕС

Специалност: Икономика и бизнес

Име: Петко Атанасов Иванов

Факултетен номер: 111110288

Проверил:

Съдържание
Съдържание........................................................................................................................ 2стр
Увод..................................................................................................................................... 3стр
Експортна специализация на България в търговията в разширения ЕС...................... 4стр
Търговия на България с ЕС за периода януари-ноември 2012 година.......................... 5стр
Износ, внос и търговско салдо на България за периода 2011 и 2012 г. по месеци...... 7стр
Продажби на стоки на дребно за периода 2005-2011г. .................................................. 9стр
Продажби на едро на потребителски стоки за периода 2005-2011г. .......................... 10стр
Търговски обекти за продажба на дребно към 31.12 ................................................... 11стр
Литература и източници ................................................................................................. 13стр

Увод
След 1989г. в икономиката на България се извършват редица трансформации, които налагат значителни икономически реформи. Настъпват промени в организацията на икономическите процеси и либерализиране на външната търговия, които пораждат структурни промени както в производството, така и във външната търговия. Тя се превръща във важен лост за постигане на вътрешно и външно равновесие на националната икономика, тъй като основните предпоставки за развитието й са в различията в условията на произодство, равнището на технологиите и предпочитанията на потребителите. В контекста на присъединяването на България към Европейския съюз е важно да бъде оценено как нарасналата конкуренция в условията на единния европейски пазар се отразява на българските производители. Измерването на сравнителните предимства на България в търговията и с друга държава или обединение от държави дава възможност да се очертаят силните страни на нейното производство и търговия, в които страната има бъдещ потенциал за развитие, както и слабите й страни, което насочва вниманието към търсенето на нови производствени и пазарни ниши. В допълнение, очертаването на слабите страни е необходимо с оглед насочване на икономическата и фирмена политика в тези области с цел повишаване конкурентоспособността и ефективността на българските производители. В същото време трябва да бъде оценено до каква степен търговската либерализация за внос на стоки от ЕС, след присъединяването на България и тенденцията към намаляващи митнически ставки, повлиява на местните производители. След промените и настъпилите политическа и икономическа преориентация във вътрешните отношения, страните от ЕС в кратък срок се превръщат в основния стратегически външнотърговски партньор на България, като през 2008г. над 60% от българския износ се реализира на европейския пазар. Достигнатата висока степен на интегрираност на българското стопанство с това на ЕС обуславя голямата зависимост на националната ни икономика от развитието на интеграционния комплекс на Евросъюза. Износът на България за ЕС, който през 2008 г. достига 26,9% от създадения БВП на страната, детерминира в значителна степен структурните изменения в нашата икономика. Неговата динамика, продуктова структура, устойчивост и перспективност имат определящо значение за икономическия напредък, реалния размер на националния доход и икономическото благосъстояние на страната.По последни данни представени с доклад на Световния икономически форум България се нарежда на 74-то място по индекс на развитие на търговията. В класацията попадат 132 страни. Индексът на развитие на търговията е съставен на базата на четири показателя: достъп до пазарите, гранична администрация, транспортна и комуникационна инфраструктура и бизнес среда. Показателите са взети на основата на открити статистически данни и анкети на ръководители на компании.

Експортна специализация на България в търговията в разширения ЕС
Анализът на експортната специализация на България спрямо разширения ЕС показва какво е мястото на страната в интеграционния комплекс, какви промени настъпват в стоковата структура на българския износ в процеса на европейска интеграция, дали страната успява да завоюва определени позиции във вътрешнообщностното разделение на труда или попада в нискотехнологичния капан и изпълнява ролята на ресурсен придатък към европейските си партньори. За да се открои формиралата се експортна специализация на България спрямо разширения ЕС е необходимо да се разгледат промените в структурата на нейния стоков износ към страните от интеграционната общност.
Най-съществената промяна за периода е размяната на позициите на водещите раздели "Други готови изделия" (дял 32,3% от общия износ през 1999г.; дял 22,8% през 2008г.) и "Готови изделия, класифицирани по вида на материала" (дял 28% през 1999г.; 31,4% през 2008г.) в стоковата структура на българския износ за ЕС, което обаче не може да се счита за белег на структурна модернизация на икономиката. Като положителна тенденция трябва да се отчете плавно увеличаващият се дял в българския експорт на раздела "Машини, оборудване и транспортни средства", който от 10,6% през 1999г. достига до 13,3% и 16,9% съответно през 2003 и 2008г., регистрирайки средногодишен темп на нарастване на износа от близо 24%.
За икономическия анализ интерес представлява и външнотърговското салдо по отделните раздели на Стандартната международна търговска класификация , което реализира България в отношенията си с ЕС. През всичките години от периода 1999-2008г. положителен баланс в търговията с ЕС се наблюдава при разделите "Други готови изделия", "Сурови материали без горива", както и при "Напитки и тютюн" (с изключение на годините на пълноправно членство в ЕС). С изключение на няколко години (2000, 2001, 2007 и 2008г.) положително е и салдото при стокообмена с продуктите от раздел "Храни и живи животни". Продуктите от тези стокови раздели притежават един общ признак - характеризират се с ниско технологично равнище, неизискващо висококвалифициран труд и модерна производствена база, и с малко съдържание на добавена стойност. Обратна е тенденцията при стоковите раздели, които се състоят от най-динамично търсените продукти на световните пазари. При тях ние реализираме постоянно нарастващо отрицателно външнотърговско салдо, като през 2008г. за раздела "Машини, оборудване и транспортни средства" то надхвърля 4,350 млрд.

Търговия на България с ЕС за периода януари-ноември 2012 година
През периода януари - ноември 2012 г. износът на България за ЕС намалява с 3.1% спрямо същия период на предходната година и е в размер на 22.1 млрд. лева. Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция, Белгия и Испания, които формират 75.5% от износа за държавите - членки на ЕС. През ноември 2012 г. износът за ЕС намалява с 2.7% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2.2 млрд. лева.

Вносът на България от ЕС за периода януари - ноември 2012 г. се увеличава с 8.9% спрямо същия период на предходната година и е на стойност 27.0 млрд. лв. по цени CIF. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Испания. През ноември 2012 г. вносът на България от държавите - членки на ЕС, се увеличава с 3.6% спрямо съшия месец на предходната година и е на стойност 2.7 млрд. лв. по цени CIF.

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС за периода януари - ноември 2012 г. е отрицателно и е на стойност 4 913.4 млн. лева. По цени FOB, FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и е в размер на 3 854.5 млн. лева. При износа на България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през първите единадесет месеца на 2012 г. Е сравнение със същия период на предходната година най-голям ръст (24.2%) е отбелязан в сектор "Минерални горива, масла и подобни продукти" (табл. 4 от приложението), а най-голям спад (26.4%) - при износа от сектор "Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата). При вноса от ЕС най-голямо процентно увеличение (48.4%) е отчетено в сектор "Минерални горива, масла и подобни продукти", а намаление (8.4%) се наблюдава в сектор "Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)".

Износ, внос и търговско салдо на България за периода 2011 и 2012 г. по месеци
Външнотърговското салдо на България с ЕС за периода януари - юни 2011 г. е отрицателно и възлиза на 485.9 млн. лева. Износът на България за страните от Европейския съюз се е увеличил с 43.4% за първите шест месеца на годината спрямо същия период на 2010 г., като е на стойност 11581.4 млн. лв. В същото време вносът от ЕС също нараства с 20.2%, достигайки 12067.3 млн. лв. Секторите, които отбелязват най-голям ръст на износа са необработени (сурови) материали с изключение на горивата, химическите вещества и продукти. Основните търговски партньори на България в ЕС са Германия, Румъния, Италия, Гърция и Белгия, показват данните. Те формират 67.2% от износа за европейските страни. След елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки търговското салдо с ЕС също остава отрицателно в размер на 132 млн. лева. Тенденцията на ръст на износа и вноса за и от ЕС за периода се запазва втора поредна година, след сериозния спад от 2009 г.
Търговия със страни извън ЕС
За първите две тримесечия на 2011 г. износът на България за страните извън Европейския съюз също нараства с 35.5% на годишна база до над 7254.3 млн. лв., при увеличен с 27.8% внос на техни стоки, който достига 9018.5 млн. лв. Основните търговски партньори на България извън ЕС са Турция, Сърбия, Русия, Република Македония, Китай и САЩ, които формират 51.2% от износа. През юни 2011 г. обаче износът намалява с 2.1% спрямо същия месец на 2010 г. и е в размер на 1.1 млрд. лева. Същевременно вносът се повишава с 27.6% до 1.7 млрд. лева. Най-голям е ръстът на вноса от Казахстан, Обединените арабски емирства, Сингапур, ЮАР, Република Корея.
Обобщени данни
Търговският баланс на България за полугодието е отрицателен и е в размер на 2 250.1 млн. лв. - с 1 421.0 млн. лв. по-малко от същия период на миналата година, става още ясно от публикуваните данни. След елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки балансът излиза на минус 954.9 млн. лева. През периода януари-юни 2011 г. страната е изнесла стоки за 18.8 млрд. лв., което представлява ръст от 40.3% на годишна база, а вносът се е увеличил с 23,3% до 21.1 млрд. лв. През месец юни 2011 г. износът е на стойност 3.1 млрд. лв. - ръст от 12.7% спрямо същия месец на миналата година, а вносът е 3,7 млрд. лв. - с 13.1% повече на годишна база.

Продажби на стоки на дребно за периода 2005-2011г.
В приложената по-долу таблица ясно се вижда, че с присъединяването на България в Европейския съюз през 2007 година търговията на дребно рязко се увеличава, както в хранителните стоки, така и в нехранителните. Това се дължи най вече на новите пазари, които се отварят пред търговците и им дават възможност да реализират много по-големи обеми продукция. В последващите години виждаме спад и стагнация на обемите на продаваните стоки, но това се дължи предимно на кризата в световен мащаб и цялостно намаленото потребление на стоки от всякакъв вид.
Групи стоки
2005
2006
2007Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Търговията в Република България след приемането на страната в ЕС 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.