Търговия на едро с примери от търговска верига


Категория на документа: Икономика


Университет за национално и световно стопанство.

РЕФЕРАТ

на тема:

Търговия на едро, по пример:

"Metro - Cash & Carry"

Същност , характеристика и видове търговия на едро.

Търговията на едро е посредническа, търговска дейност. Тя закупува стоки и без да променя материално-вещественото им съдържание ги продава. В ролята си на посредник тя ги реализира за по-нататъшното им производство или продажба. Дейността се развива от специализацията и локализацията на производството и от неговата отдалеченост от пазарите на потребителите. За реализирането на стоки до потребителите е необходимо да се закупят, транспортират и складират за определен период, а също да се подготвят за продажба или производствено потребление. Метро Cash & Carry ( за краткост Метро) е типичен пример за търговец на едро и междинен контрагент, свързващ големите производители на стоки с търговеца на дребно.

Най - важните моменти, характеризиращи търговията на едро като посредник, са три. Първият от които е осигуряване постоянна обмяна на стоки между различните отрасли, дейности и стопански субекти. Вторият свързан с осигуряване придвижването на стоките от мястото на производството до мястото на потреблението им. Третият е осигуряване на покупко-продажби на големи партиди стоки.

Метро предоставя възможност на големите производители да продават стоките си на по-дребни търговци (квартални магазини) и производители (например ресторанти, сладкарски цехове) чрез изградената система за посредничество, която се изразява в контакта на дистрибутори и уговаряне на условия за връзката между производители и потребители.

Функциите на търговията на едро са две основни групи. Първата е свързана със физическото движение на стоките от производителите до крайните потребители, като това се имат предвид стоките за производствено предназначение. Също така и движението на стоките до търговията на дребно. Втората функция е организирането на взаимоотношения между производители и клиенти.

Физическото движение на стоките е сложен процес който трябва да се планира, организира и контролира. Необходимо е осъществяването на правилната организация, която е рационална, и движението на стоки да се извършва с най-малко разходи. Търговията на едро реализира складирането на потока от стоки идващи от производителите и организира движението на стоките от складовете до търговската мрежа, за да удовлетвори потребността на потребителите.

В примерът за Метро Cash&Carry, който използваме, това се осъществява чрез изградената система от клиентски карти При всяко снабдяване със стоки от Метро клиентите използват своята карта. Това позволява на ръководството на магазина да следи стокооборота, което спомага за успешното планиране на входящия поток и организиране на изходящия поток от стоки.

Дейността на търговията на едро започва с образуване и управление на стокови запаси. Тя е основополагаща и въздействаща до голяма степен за ефективността на търговската дейност. Важно е правилното организиране на запасите, което е свързано с наличните средства и търсенето от страна на клиентите. Оптимизирането на разходите за доставките и за времето в което се съхраняват е ключово за да може да се максимизира възвръщаемостта на инвестициите , вложени във всички дейности , свързани с търговията на едро.

Метро предоставя услуга която включва планиране, организиране, управление и контрол на запасите. Грижи се за поръчването на стоки от производителите с които е сключен договор. Т.е. Метро улеснява производителите със разпределението на продукцията им и реализира голяма ефективност с изградената система на контрол на запасите. Съответно основните са текущи и допълнителни.

Запасите са различни видове: материални, информационни, финансови и т.н. Най-голямо внимание се обръща на материалните запаси, които са форма на физическото съществуване на стоките. Материалните запаси са стоки с производствено предназначение, за лично потребление или други стоки, които се намират на различни стадии на производството и обръщението и очакват използване в процеса на производството или личното потребление. От определението се извеждат три главни момента. Първият се свързва със единствената функция на запаса , която е да задоволява потребности. Вторият е за количеството на запаса , което се определя от потреблението на даден вид продукт. Третият е за вида на запаса , който зависи от потребностите.

Метро решава проблемите свързани със запасите, чрез предлагането на различни по големина разфасовки на отделните стоки, които могат по ефективно да задоволят потребностите както на търговци на дребно, така и на физическите лица. Контролирането на количествата, представено във втория момент, се осъществява чрез постоянно проследяване на изходящия поток и организирането на входящия поток от стоки. В изпълнение на третият момент е важно да се спомене ,че Метро освен с материални запаси разполага и с информационни такива, които се изразява в различни отчети за потреблението на даден вид стока. Т.е. ако има сезонност на потреблението организаторите на дейността в магазина могат точно да определят в кой момент и какво количество от стоката е необходимо, благодарение на информационния запас, натрупан с времето.

Запасът може да се изучава като постоянно изменящ се във времето обект. Важен е и въпросът за трансформацията на запасите от един вид в друг, свързан с изменението им в пространственото положение. Класификацията на запасите се характеризира с конкретизация на изучаваните обекти в даден стоков поток и управление на запасите в дадена система. Критерии за класификацията , определящи движението на стоковите потоци са пространството и времето.

Пространството дава информация къде се намират всички запаси в икономиката , които се определят като съвкупни запаси. В нашия пример запасите са пространствено ограничени и се намират в складовата и търговската част на обекта. Те съдържат готови стоки, суровини, материали, основни и спомагателни материали, полуфабрикати, детайли, резервни части и др. Съвкупните запаси са два вида: производствени и стокови. Производствените запази се формират в предприятия потребители. В нашия пример това са суровини предназначени за дребни производители главно ресторанти и сладкарници.

Стоковите запаси се формират в предприятия производители и са в складове за готова продукция и в каналите на обръщение. Запасите в каналите на обръщение се разделят на запаси на път и запаси в търговски фирми. Метро изпълнява функцията и на склад за готова продукция и на канал за обръщение.

По критерия функции запасите се разделят на текущи, гаранционни, подготвителни, спекулативни, сезонни и преходни.

Текущите запаси осигуряват непрекъснатост на производствения процес или на процес на обръщение на стоките между две доставки. Текущият запас е основна част на производствения и стоковия запас. Неговата величина е постоянна. Той обикновено е половината от поръчаното количество, а търсенето и времето за доставка са постоянни стойности.

Гаранционният осигурителен запас се поддържа в допълнение към текущия запас поради несигурност в търсенето или времето за доставка. Това е стратегия за покриване на краткосрочни промени в търсенето и времето за доставка с насочена част от средния запас. Средния запас който се намира в складовите бази е равен на половината от поръчаното количество плюс гаранционния запас.

Подготвителни запаси се образуват при необходимост от допълнителна подготовка за използване на продуктите.

Спекулативен запас е този, който се поддържа поради причини, различни от тези за задоволяване на текущото търсене. Например стоките могат да се закупят в по големи количества от необходимите с цел да се получат намаления за количество, поради предвиждано увеличение на цените или запасите и други.

Сезонните запаси се образуват при сезонен характер на производството, потреблението, транспортирането и т.н. Те осигуряват нормална работа по време на сезонни прекъсвания в производството, потреблението, транспорта на продуктите.

Управлението на запасите е съвкупност от мероприятия за обезпечаване на оптимални запаси. Широко приложение за тази цел има теорията на запасите, която изучава закономерностите за образуване и изразходване на запасите, както и въпросите, свързани с оптималното им управление.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Търговия на едро с примери от търговска верига 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.