Търговия на дребно-специфични характеристики, състояние и перспективи


Категория на документа: Икономика
Факултет: Финансово-счетоводен
Направление: Финанси, счетоводство и контрол

КУРСОВА РАБОТА

на тема:

Търговия на дребно-специфични характеристики, състояние и перспективи.
по дисциплината: Търговия

Изготвил:
Фак. номер:
Група:
Поток:

Проверил:

София, 2013

СЪДЪРЖАНИЕ

Специфични характеристики и особености на търговията на дребно................................3
Състояние и анализ на съвременната търговия на дребно в Европа..................................5
Перспективи на развитие на търговията на дребно като цяло...........................................9
Тенденции в развитието на търговията на дребно в България............................................9
Бъдещо развитие на търговията на дребно в България.......................................................10
Информация за търговията на дребно в България от 07.03.2013.....................................11
Използвана литература...........................................................................................................12

1.Специфични характеристики и особености на търговията на дребно1
Търговията на дребно, преведена от различни езици,означава : retaillier (Фр.) -да отрежа ,да разбия; retailing (англ.) - търговия на дребно. Според Филип Котлър търговията на дребно е тази част от търговията,която продава на потребителите стоки и услуги, предназначени за лично ползване, и е последното звено в каналите на разпределение,свързващи производителите и купувачите.Търговията на дребно е съвкупност от видове предприемаческа дейност,увеличаващи ценността на стоките и услугите,продавани за потребителите и предназначени за лично или семейно ползване.

Дейността търговия на дребно и институцията,занимаваща се с търговия на дребно, трябва добре да се разграничават.За дейността може да се възприеме следното определение: Търговия на дребно (ритейл,ритейлинг) е съвкупност от видове предприемаческа дейност, увеличаваща стойността на стоките и услугите, предлагани на потребителите и предназначени за лично или семейно ползване.

Необходимо е да се разграничи търговията на дребно от другите институции.

Търговецът на дребно ( ЕТ,ООД,АД и др) като институция е такава организация, която получава повече от половината продажби от търговия на дребно. Това определение е много навременно, защото понастоящем много от търговците, които търгуват например с авточасти,строителни материали,хардуер,железария и пр., продават по цени на дребно на крайните потребители и по цени на едро на другите участници в бизнеса. По този начин може да се даде следното определение: Търговията на дребно се състои от всички дейности по продажбата на стоки или услуги директно на крайните потребители за лично , семейно или нестопанско потребление, когато повече от половината оборот е извършен по цени на дребно.

Важна особеност на търговията на дребно е, че продажбите са в малки количества, но с изключително широк и разнообразен асортимент. Самите потребители са много различни по равнище на покупателна способност, социален статус, професия, възраст и пазарни навици. Затова една от най-важните стратегически задачи на търговията на дребно е определяне на целевия сегмент, който ще обслужват. От него зависи изборът на търговсия формат, на стоковия асортимент в ширина и дълбочина, организацията и технологията на обслужване, ценовото равнище на предлаганите стоки и услуги.

В търговията на дребно размерът на инвестирания капитал е малък, скоростта на оборота му е голяма, възвръщаемостта му е бърза, а търговският риск най-висок. Силата на конкуренцията в сектора е най-висока. В търговията на дребно фирмите продават на населението стоките и услугите по цени на дребно. За извършваната търговка дейност те получават търговски надбавки или отстъпки от цените на дребно, чрез които покриват направените разходи на обръщението и си осигуряват печалба. Търговията на дребно обслужва прехвърлянето на собствеността на стоки от производството и търговията върху крайните потребители, но тя създава допълнителна стойност, като опазва потребителната им стойност, довършва някои процеси, като сортиране преопаковане, съхранение, допълнителен транспорт.

Търговията на дребно се извършва от специализирани икономически обособени стопански субекти с различна форма на собственост и концентрация на капитала.Те могат да бъдат собственици на един независим магазин или на верига от магазини. Магазините могат да бъдат в помещения под наем или в собствени помещения, купрени или специално построени. Функционирането на някои от обектите е на основата на франчайзингов договор (McDonald's). В зависимост от нивото на обслужване обектите могат да бъдат на самообслужване, с продавач-консултант, с открит показ, с доставка по домовете с обаждане по телефона,електронна търговия. В зависимост от равнището на специялизация могат да бъдат тясноспециализирани, специализирани, комбинирани, смесени, универсални. В зависимост от използвания формат търговците на дребно могат да работят в малки квартални магазини, удобни супермаркети, хипермаркети, дискаунтри(), развлекателни центрове(молове) и други.

Функциите на търговците на дребно са много и разнообразни, но четирите главни са: (1) обезпечаване на необходимия асортимент от стоки и услуги; (2) получаване на постъпващите партиди и тяхното раздробяване на по-малки, подходящи за продажба на дребно количество; (3) съхранение на запасите; (4) обезпечаване обслужването на купувачите.

Основната задача на фирмата за търговия на дребно е да осъществи транзакцията, т.е. процеса на смяна на собствеността на стоките, респ. услугите, срещу парите на крайните потребители за лично, домакинско или нестопанско потребление.

Търговската фирма на дребно се развива в своя околна среда. Естествената външна микросреда на фирмата са клиентите, конкурентите, доставчиците и медиите. Външната среда на търговската фирма на дребно са нейната стратегия, организацията на системата, разположението, използването на частни етикети и определен търговски микс.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Търговия на дребно-специфични характеристики, състояние и перспективи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.