Търгове и конкурси в строителството


Категория на документа: Икономика


а) е до една година - общата стойност за срока на неговото действие;

б) е повече от една година - стойността за срока на неговото действие плюс ориентировъчната остатъчна стойност на доставката;

в) не е определен или не може да се определи - месечната стойност, умножена по числото 48;

2. при периодично повтарящи се договори за доставки и/или услуги - на база:

а) действителната обща стойност на подобни договори, сключени през предходната финансова година и коригирани с предвидените промени в количеството или стойността на съответната доставка или услуга; или

б) очакваната стойност на доставката и/или услугите през следващите 12 месеца след първата доставка или услуга или за срока на доставките и/или услугите, когато той е по-дълъг от 12 месеца;

3. при договор за доставка, услуга и/или строителство, предвиждащ опции - в размер на максимално допустимата обща стойност, включително на клаузите за опции или подновявания;

4. при договор за строителство - на база стойността на строителството и доставката на всички стоки и услуги за изпълнение на строителството, когато се предоставят от възложителя.

При определяне стойността на обществена поръчка се включват всички плащания без ДДС към изпълнителя на обществената поръчка, включително предвидените опции и повторение на услугата.

Когато обществената поръчка включва няколко обособени позиции, всяка от които е предмет на договор, стойността на поръчката е равна на сбора от стойностите на всички позиции.

Изборът на метод за определяне на стойността на договора за обществена поръчка не трябва да се използва с цел заобикаляне прилагането на закона.

Не се допуска разделяне на обществена поръчка с цел заобикаляне прилагането на закона, включително при поетапно строителство, когато завършеният етап не може да получи разрешение за ползване като самостоятелен обект.

5. Видове процедури

Обществените поръчки се възлагат чрез провеждане на открита процедура, ограничена процедура, състезателен диалог и процедури на договаряне.

Открита процедура е процедурата, при която всички заинтересовани лица могат да подадат оферта.

Ограничена процедура е процедурата, при която оферти могат да подадат само кандидати, които са получили покана от възложителя след предварителен подбор.

Състезателен диалог е процедура, при която всяко заинтересовано лице може да подаде заявление за участие и възложителят провежда диалог с допуснатите след предварителен подбор кандидати с цел определяне на едно или повече предложения, отговарящи на неговите изисквания, след което кани кандидатите с подходящи предложения да подадат оферти.

Процедурите на договаряне са:

1. процедура на договаряне с обявление, при която възложителят провежда преговори за определяне клаузите на договора с един или повече участници, избрани от него след предварителен подбор;

2. процедура на договаряне без обявление, при която възложителят провежда преговори за определяне клаузите на договора с едно или повече точно определени лица.

Конкурс за проект е процедурата, при която възложителят придобива план или проект, избран от независимо жури въз основа на проведен конкурс със или без присъждане на награди.

6. Организиране и провеждане на тръжна процедура

Организирането и провеждането на тръжна процедура в строителството представлява съвкупност от дейности, които възложителят осъществява в определена последователност и взаимна връзка с цел постигане на най-изгодни условия (ценови и неценови). Организацията на търга започва още с вземане на управленско решение за провеждането му и завършва със сключване на договор с определения за изпълнител участник.

6.1. Предварително обявление. Възложителите (по ЗОП) изпращат до Агенцията за обществени поръчки (АОП) за вписване в Регистъра на обществените поръчки или публикуват в профила на купувача предварително обявление за всички процедури за възлагане на обществени поръчки или за сключване на рамкови споразумения, които възнамеряват да открият през следващите 12 месеца. Праговете, над които е задължително публикуването на предварителни обявления за планирани обществени поръчки за строителство, се определят в зависимост от мястото на изпълнение на строителството. Възложителите по ЗОП са задължени да публикуват предварителни обявления за планираните обществени поръчки за строителство, когато строителството е на стойност, равна или по-голяма от 2 640 хил. лв. без ДДС. Когато строителството е на стойност равна или по-голяма от 9 779 хил. лв., възложителите по ЗОП са длъжни да публикуват предварителните обявления и в "Официален вестник" на Европейски съюз.

Обнародването на предварително обявление обаче не задължава възложителя да проведе съответните процедури за възлагане на обществените поръчки.

6.2. Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и обявление за обществена поръчка. Възложителят взема решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка, с което одобрява обявлението за обществена поръчка и документацията за участие в процедурата. Решението и обявлението се изпращат до АОП за вписване в Регистъра на обществените поръчки в електронен вид.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Търгове и конкурси в строителството 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.