Търгове и конкурси в строителството


Категория на документа: Икономика2. предоставянето на услуги;

3. строителството, включително:

а) изграждане или инженеринг (проектиране и изграждане) на строеж;

б) изпълнение или проектиране и изпълнение с каквито и да е средства на една или няколко строителни и монтажни работи, свързани с изграждането, реконструирането, преустройването, поддържането, възстановяването или рехабилитацията на сгради или строителни съоръжения;

в) инженеринг и изпълнение с каквито и да е средства на една или повече дейности по изграждане на строеж в съответствие с изискванията на възложителя, като предпроектно проучване, проектиране, организация на строителството, доставка и монтаж на машини, съоръжения и технологично оборудване, подготовка и въвеждане на обекта в експлоатация.

Не са обект на обществени поръчки:

1. придобиването или наемането на земя, съществуващи сгради или други недвижими имоти, както и учредяването на ограничени вещни права, с изключение на свързаните с тези сделки финансови услуги;

2. научните изследвания и експерименталните разработки, когато възложителят изцяло заплаща услугата, но ползите от тях не остават изключително за възложителя при извършване на неговата дейност;

3. арбитражните и помирителните услуги;

4. предоставянето на заеми от Българската банка за развитие, за финансиране на финансовия недостиг за проекти по оперативни програми.

С цел постигане на по-голям ефект от провеждане на тръжните процедури в строителството е необходимо да бъдат спазвани следните правила:

1. Когато обект на търга е предоставянето на услуги, но включва и строителство, което произтича от основния обект на поръчката, тя следва да се възлага като поръчка за услуги.

2. При организиране на тръжна процедура, която включва едновременно доставка на стоки и предоставяне на услуги, следва да се прилага редът за обекта, който има по-висока стойност.

3. Търг, който включва едновременно различен вид услуги се възлагат по реда, предвиден за услугите с по-висока стойност.

3. Субекти на процедурите за възлагане на обществени поръчки

Субекти на процедурите за възлагане на обществени поръчки са възложителите, кандидатите, участниците и изпълнителите.

Възложители на обществени поръчки са:

1. органите на държавна власт, Президентът на Република България, Българската народна банка, както и други държавни институции, създадени с нормативен акт;

2. дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина, както и постоянните представителства на Република България към международните организации;

3. публичноправните организации2;

4. обединенията от посочените субекти;

5. публичните предприятия и техни обединения, когато извършват една или няколко от дейностите, свързани с: природен газ, топлинна или електрическа енергия; питейна вода; транспортни услуги3; предоставяне на универсална пощенска услуга; експлоатацията на дадена географска област4;

6. търговците или други лица, които не са публични предприятия, когато въз основа на специални или изключителни права извършват една или няколко от посочените по т. 5 дейности.

Друга основна група възложители са секторните възложители. В строителния сектор това са собственици, инвеститори или други участници в инвестиционни процес. Към тази група възложители се отнасят и строителните компании - главни изпълнители и главните проектанти по договори за проектиране или инженеринг, които от своя страна организират търгове с цел избор на свои доставчици и подизпълнители.

Кандидат или участник в процедура за обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, което е подало заявление за участие, респ. представило оферта и е допуснато за участие в обявения търг, т.е. отговаря на определените в закона и обявените от възложителя изисквания.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Търгове и конкурси в строителството 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.