Търгове и конкурси в строителството


Категория на документа: Икономика


Търгове и конкурси в строителството

1. Правна и икономическа характеристика на търговете и конкурсите в строителството

Във всяка една изградена на пазарните принципи икономика, стопанските субекти, независимо от това дали са в качеството си на производители или ползватели на дадена стока или услуга, винаги се стремят да постигнат и/или получат максимално качество (на стоката или услугата) при минимална цена и най-изгодни други условия. В пазарни условия това в най-пълна степен се постига посредством провеждане на тръжни процедури.

"Търг" е понятие, което намира изключително широко приложение както в областта на строителството, така и в стопанската практика като цяло. Свързва се както с доставката на материали, стоки и услуги необходими за създаване на строителна продукция, така и с начините за нейното реализиране на пазара. Едновременно с това, търгове се провеждат с цел постигане на оптимални условия при придобиване или разпореждане с определено имущество, в това число и при предоставяне за ползване - наем или концесия.

Търговете в строителството могат да бъдат разглеждани в широк и тесен смисъл. В широк смисъл на думата търгът в строителството представлява организиран пазар, който няма постоянно или периодично действащ характер под формата на обособено предприятие с един или друг правен статут. В тесен смисъл, под търг в строителството се разбира състезателен способ за привличане на конкурентни оферти за доставка на строителни материали, предоставяне на услуги и/или изпълнение на различни видове строителни дейности при предварително зададени от организатора на търга условия за участие и с цел постигане на най-изгодни договорни условия.

В сферата на строителството, под "търг" може да се разбира провеждане на процедура за определяне на изпълнител или подизпълнител за определен етап от инвестиционния процес или конкретен вид дейност като се избира най-изгодна оферта по отношение на предложена цена, срок на изпълнение, при доказаните възможности за изпълнение и цялостно удовлетворяване на тръжните условия. Съчетанието на ценова и неценова конкуренция в заложения алгоритъм е обусловено от изключително голямото разнообразие на обектите на тръжна търговия в строителството и едновременното търсене на многоцелеви решения.

Основните предимства на търговете в строителството могат да бъдат обобщени по следния начин:

* Предоставят възможност за избор на най-изгодното от постъпилите предложения по отношение на предварително дефинираните условия;

* Задълженията на страните са уточнени предварително в тръжните книжа, което позволява на страните дългосрочно планиране на дейността;

* Универсален характер на тръжната процедура, което я прави еднакво приложима при различни видове инвестиционни проекти;

* Позволява на участниците да оценят позициите си на пазара и най-вече своята конкурентоспособност, като ги сравнят с тези на конкурентните участници;

* Участието в търга гарантира интензивен поток от специализирана информация относно състоянието на секторната и регионална конюнктура, изискванията на пазара, основни конкуренти и др.;

* Спечелването на търга е предпоставка за последващи доставки, обслужване, обучение на персонал, трансфер на управленски опит и др.;

* Позволява постигане на рационално и икономически най-изгодно разходване на обществени средства.

Организирането и провеждането на търговете и конкурсите в строителството са нормативно регламентирани в Закона за обществените поръчки (ЗОП), правилника за неговото прилагане, както и в редица други общоевропейски и национални документи, посочени в Приложение 1. Законът за обществените поръчки (ЗОП)1 определя принципите, условията и реда за възлагане на обществени поръчки с цел осигуряване на ефективност при разходването на бюджетните и извънбюджетните средства, както и на средствата, свързани с извършването на определени в закона дейности с обществено значение.

Независимо от вида на процедурата, при провеждане на търговете и конкурсите в строителството следва да се спазват следните три основни принципа:

1. публичност и прозрачност;

2. свободна и лоялна конкуренция;

3. равнопоставеност и недопускане на дискриминация.

Принципът на публичност и прозрачност при провеждане на тръжна процедура се осъществява чрез публикуване на необходимата информация и осигуряване на достъп до тази информация на всички заинтересовани лица. Публичността на максимално широк кръг информация за процеса е една от съществените предпоставки за прозрачност на този процес. Осигуряването на публичност и прозрачност е важна гаранция за осъществяване на обществен контрол върху процедурите. Спазването на този принцип гарантира функционирането и на останалите два принципа.

Вторият принцип изисква участниците в тръжната процедура да се състезават при ясни и предварително оповестени правила. Принципът на свободна и лоялна конкуренция на практика не допуска ограничения на конкуренцията по смисъла на Закона за защита на конкуренцията, както и действия на нелоялна конкуренция.

Принципът на равнопоставеност и недопускане на дискриминация е естествено продължение и израз на основните принципи, въз основа на които функционира вътрешния пазар в рамките на Европейския съюз, а именно - свободно движение на хора, стоки, услуги и капитали. Този принцип е пряко свързан с принципа за осигуряване на свободна и лоялна конкуренция. Спазването му осигурява предоставяне на еднакви условия за достъп и равностойно третиране на кандидатите и участниците в тръжната процедура. Така те се състезават при равни условия и прилагане на установените правила по еднакъв начин спрямо всички.

В заключение може да бъде обобщено, че тръжните процедури в строителството представляват законово установен ред, при спазване на който възложителят, кандидатите и участниците извършват определени действия в последователност, форма и съдържание, предвидени в закона и съобразени с решенията на възложителя. Целта е да бъде определен изпълнител и да бъде сключен договор с него. Извършването на тези действия както от страна на възложителя, така и от останалите участници, представлява провеждане на процедурата. В този смисъл, процедурата следва да се разглежда като едно производство, един динамичен състав.

2. Обекти на търговете и конкурсите в строителството

Обекти на обществени поръчки са:

1. доставките на стоки, осъществявани чрез покупка, наемане, лизинг със или без право на закупуване или покупка на изплащане, както и всички необходими предварителни дейности по употребата на стоката като инсталиране, тестване на машини и съоръжения и други;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Търгове и конкурси в строителството 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.