Туристически ресурси на В.Търново


Категория на документа: Икономика


ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
"ЗНАНИЕ И БИЗНЕС"
гр. ВАРНА

КУРСОВА РАБОТА
ТЕМА:
Туристически ресурси на Велико Търново

ДАТА: 15.02.2014г. ИЗГОТВИЛ: АСЯ СТЕФАНОВА

СЪДЪРЖАНИЕ:

І.Увод..............................................................................................................................3
ІІ.Природни ресурси.....................................................................................................3

ІІ.1. Географско местоположение........................................................................3

ІІ.2. Климат.............................................................................................................4

ІІ.3. Води....................................................................................4
ІІІ.Антропогенни ресурси............................................................................................6

ІІІ.1. Културно-исторически ресурси..................................................9

ІІІ.1.1. Археологически........................................................9

ІІІ.1.2. Архитектурно-исторически.......................................10

ІІІ.1.3. Етнографски паметници............................................17

ІІІ.1.4. Църкви и манастири.................................................19

ІІІ.1.5. Културно-познавателни..............................................26

ІІІ.2. Изкуствени антропогенни ресурси.............................................27

ІV. Ползвана информация...................................................................................30

І. Увод

Съвременният туризъм е изключително динамично развиващ се отрасъл, заемащ трето място във външнотърговските операции в световен мащаб, след търговията с нефт и автомобили. Отчитайки темповете на неговото развитие, много специалисти считат, че малко след началото на ХХІ в., туризмът ще оспорва с информационната индустрия първото място по външнотърговски постъпления.

Туризмът е важен отрасъл и за икономика на България. За да може да се влияе в положителна насока на развитието на туризма е важно да се познават факторите и ресурсите, които са в основата му.

Туристическите ресурси са създадените от човека и природата обекти, процеси и явления. Въз основа на факторите за развитие са формирани две големи групи туристически ресурси: природни и антропогенни (културно-исторически).

Природните ресурси включват следните основни компоненти: релеф, климат,води, биогенни ресурси (флора, фауна), почви.

Антропогенните ресурси се разделят на културно-исторически и делови, и изкуствени.

Природните и антропогенните ресурси са част от условията, които формират развитието на туризма.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Туристически ресурси на В.Търново 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.