Туристически пътувания с автомобилен транспорт


Категория на документа: Икономика


Изпитна тема № 4
Туристически пътувания с автомобилен транспорт

1. Развитие, роля и значение на автомобилния транспорт в туризма.
Автомобилния транспорт се появява в края на ХIХ в. Развива се с шеметна бързина и става транспорт на ХIХв. Дълго време са правени опити за конструиране на самодвижищо се превозно средство в Холандия, Русия, Австрия, Швейцария. Тревитик, започват експериментирането на кола с парна машина. През 1802г. Тревитик построява първия парен автомобил. През 1885г. немският оръжеен техник Готвих Даймлер изобретява бензинов двигател на мотоциклет. От 1893г. Германия започнала производство и износ на автомобили за САЩ. Там по същото време Чарлз и Франк Дере построяват и първата американска кола с бензинов двигател. Замяната на предните железни шини с гумени изиграва важна роля в автомобилостроенето.
Значението на автомобилния транспорт през годините след Втората световна война бързо нараства.Той заема първо място в структурата на превозваните товари и пътници. В автомобилния транспорт са заети около 10-12% от икономически активното население на планетата. Автомобилният транспорт се развива с много бързи темпове, тъй като има редица предимства в сравнение с останалите видове транспорт.Отличава се с голяма маневреност-осъществява превози на товари.Той е много икономичен на къси разстояния. Липсата на междинни натоварвания е причина за бързина на доставките на стоки при запазване на техните качества и ниска себестойност. Автомобилните пътища за разлика от жа линии могат да имат остри криви и да бъдат с голям наклон. Могат да обслужват населението, обитаващо планини, пустини, блатисти, горски и заснежени територии. Той осигурява голяма честота на превозите.

Предимства:
- Най-голяма бързина на реакцията и гъвкавост;
- възможност за транспорт от врата до врата;
- възможност за транспортиране чрез директни доставки;
- достъп до широк кръг потребители;
- удобство.
Недостатъци:
- Ограничение в продължителната на непрекъснатата езда;
- невъзможност за транспорт на конвекционални товари в почивните дни;
- ограничение за влизане в градски райони;
- в зависимост от климатични условия;
- екологични проблеми.

2. МТБ и организация на експлоатацията й.
Състои се от стационарни технологични съоръжения и подвижен състав. Общата дължина на националната пътна мрежа е 36 600 км, от които 33 000 км са асфалтирани. Най-разпространени са двувинтовите пътища, европейските пътища (Е). Те се различават в две категории:
Категория А с направление север-юг - имат двуцифрени нечетни числа, който нарастват от запад на изток, а тези с направление запад-юг имат двуцифрени четни числа.
Пътищата с категория Б са с трицифрено означение и третостепенните се означават също с три числа.
Специализираната материална база на пътническия автомобилен транспорт се състои от характерните два основни компонента: стационарно-технически съоръжения и подвижен състав.
В съдържанието на стационарната част от материално-техническата база на пътническия автомобилен транспорт се отнасят:
- пътно-шосейната мрежа;
- сградите и съоръженията на пътническия комплекс;
- съоръженията за съхранение, техническо обслужване и ремонт на автомобилите.

Пътно-шосейната мрежа на отделните страни включва различни пътища, които в зависимост от предназначението си биват: селищни или между селищни, национални или международни и пр. Съобразно количествените и качествените си характеристики те се разграничават на отделни категории или класове: автомагистрали, първо-, второ-, трето- и четвъртокласни шосета.
1.Автомагистрали - високо скоростни автомобилни пътища имат две самостоятелни платна разделени със зелена ивица и предпазен парапет, всяко платно е разделено от 2 до 5 ленти;
2.Републикански пътища - те са от национално значение и осигуряват маршрути от държавен интерес;
3.Общински пътища - те са от местно значение и се поддържат от общината

Пътническият комплекс от състава на стационарната база на пътническия автотранспорт включва сгради и съоръжения, които са призвани да създават условия за комплексно обслужване на пътуващите преди и след пътуване. Те имат аналогична структура както при останалите видове транспорт. Характерно за тях е това, че са с по-ограничен размер и капацитет. Обикновено обслужват вътрешното съобщение.

Базата за съхранение, техническо обслужване и ремонт на подвижния състав включва: гаражи, авторемонтни заводи и технически работилници, бензиностанции и др. Те имат спомагателна роля за осъществяване на превозния процес, но от правилното им функциониране се определя ефективността па експлоатационната дейност.

3.Технико - икономически особености.
Експлоатацията на материалната база на пътническия автотранспорт се организира по различен начин в зависимост от неговата принадлежност (форма па собственост) от: държавата (при преобладаваща обществена собственост), от ведомства или предприятия (предимно за работнически или ведомствени превози) и от частни предприятия или лица.

Леките автомобили в зависимост от работния обем на своя двигател се групират на: особено малки (до 1,2 л), малки (до 1,8 л), средни (до 3,5 л.) и големи (над 3,5 л). Те имат по-специфичен експлоатационен режим и са предназначени предимно за транспортни услуги с индивидуален характер.

Автобусите се класифицират пай-често в зависимост от дължината на: особено малки (до 5 м.), малки (до 7,5 м.), средни (до 9,5 м.), големи (до 12 м.) и особено големи (обикновено пад 16 м.). Те се използват за масови превози, в т.ч. и на по-големи разстояния.

Независимо от принадлежността си като основна експлоатационна форма за пътническия автотранспорт се утвърждава поддържането на редовни линии, които обикновено биват три категории:

- вътрешно селищни
- между селищни
- международниСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Туристически пътувания с автомобилен транспорт 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.