Туристически проект на регион Силистра


Категория на документа: Икономика


СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ "Д. А. ЦЕНОВ"

КУРСОВА РАБОТА

НА ТЕМА
"Туристически проект на регион Силистра"
По дисциплината "Маркетинг в туризма"

ИЗГОТВИЛ:
Име: Бакъ Гюрсес Бакъ
Спец.: Маркетинг
Курс: 3
Група: 19

СВИЩОВ
2013

ОБЛАСТ СИЛИСТРА - КУЛТУРА,

КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО И ТУРИЗЪМ

1. Принципи на културната политика

Това са най-общите правила, от които се ръководят културните институции на област Силистра и могат да се представят така:

· институциите гледат на културната политика като на важен фактор за социална интеграция, професионална изява и приобщаване на възможно най-голям брой граждани към демократичните ценности;

· институциите признават и подчертават културното многообразие в региона, както чрез утвърждаване и развитие на нови форми на културна изява, така и чрез подпомагане на традициите, обичаите и изкуството на етническите малцинства като важен елемент на местната култура и в духа на модерната доктрина за мултикултурите;

· институциите подпомагат диалога на местната култура с историята и културата на различните европейски региони и съдействат за международното разпространение на местната култура, движенията на творците-професионалисти и самодейци и сключването на международни споразумения за сътрудничество в областта на културата;

· те съдействат за обогатяване и съхраняване на културно-историческото наследство и го свързват с икономическите фактори и възможности на бизнеса и туризма с цел максималното му разпро-странение и обществена полезност.

2. Мрежа на културните институции

Средища на културно развитие в област Силистра са читалищата, библиотеките, театрите, музеите, галериите и изложбените зали и религи-озните домове на различните вероизповедания.

Мрежата от културни институции в областта разполага с един театър, осем исторически и етнографски музея (Регионален исторически музей с археологическа и етнографска експозиции-Силистра; Природонау-чен музей "Сребърна"; Исторически музей-гр. Тутракан, Етнографски музей на дунавския риболов и лодкостроене-гр. Тутракан; Исторически музей с художествена галерия-гр. Дулово; Етнографска експозиция - с. Окорш, община Дулово; Етнографска къща-музей "Добруджанска къща"-гр. Алфатар; Добруджанска къща-с. Калипетрово, община Силистра), една художествена галерия (гр. Силистра),105 читалища и 86 библиотеки.

В културния календар на областта утвърдени прояви с между-народно участие са Международният куклено-театрален фестивал за най-малките (международна куклено-театрална лаборатория) "Ян Бибиян", Международният детски танцов фестивал "Утрешният мир започва с днешното приятелство", Международния конкурс за детска и забавна песен "Звезди над Дунав", организирани от община Силистра и Между-народният фестивал на изкуствата "Речни ноти", организиран от община Тутракан. Утвърдени прояви с национално значение са похода по стъп-ките на четата на Таньо Стоянов-Войводата и съборите-възпоменание, посветени на Тутраканската епопея, организирани от община Тутракан, както и годишнините от присъединяването на Южна Добруджа към Отечеството.

Читалищата са основата на културната мрежа и се утвърдиха като значими и назаменими културни средища с многообразна дейност, обхва-щаща развитието на различните изкуства, особено на фолклора и съхраня-ване на живите традиции и обичаи. В основата на тази дейност са както професионални (най-вече в градовете), така и множество самодейни инди-видуални изпълнители, групи, състави и оркестри. В по-малките селища читалищата осъществят освен традиционните просветни дейности, но и нови социални дейности, наложили необходимостта си с времето.

През 2010 година областта се представи чудесно на Десетия юбилеен събор на българското народно творчество "Копривщица 2010". В основата на това представяне бяха читалищните състави.

3. Културно-историческо наследство

Културните пластове и присъствията в региона са най-различни - тракийско, римско, византийско, турско, възрожденско и съвременно присъствие. Огромната част от него е концентрирано на територията на областния център.

Почти 2/3 от територията на гр. Силистра (1720 дка) е обявена за Национален архитектурно-археологически резерват "Дуросторум-Дръстър-Силистра".
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Туристически проект на регион Силистра 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.