Туристически продукт на туристическото предприятие


Категория на документа: Икономика


 19. Туристически продукт на туристическото предприятие. Съвременни тинденции в развитието на туризма и туристическия продукт. Структура и компоненти на туристическия продукт. Туристически продукт и пазар. Разработване на нови продукти. Нормативи и определения.

През изминалите няколко години особено 2009г са били най-тежки за световната туристическа индустрия,това се дължало на Световната икономическа криза и грипната пандемия .Световната туристическа организация отбеляза отрицателен ръст от 4процета ,които одадоха на глобалната икн.криза ,намалените доходи на населението ,голямата безработица , поради които хората се отказваха да предприемат туристически пътувания.Всички тези факти се оказаха сериозна заплаха за туристическия сектор ,които е един от осовните източниците на националните икономики,и важен източник също така на доходи и чуждестранна валута.По- препоръка на световната тур.организация ,много от държавите предприеха за тур. бизнес трансформация към т.нар. "зелена икономика"Поради глобалните промени на климата ,които оказаха негативно въздейсвие върху туристическата индустрия в по-голяма част от света.Така постепено Световните екологични идеи и движения през последните няколко години стимулираха развитието на екотуризма-излетите сред природата ,разглеждане на природни забелижителности и др. и опозването на околната среда.
В България прогнозите за туристическия бизнес ,като цяло останаха по-оптимистични сравнение с тенденцията в световен мащаб.Развитието на тур. бизнес у нас е свъзан много с намаляването на неговата сезонност и обогатяването на тур. продукт.

Туризмът е икономическа дейност, която е насочена към създаване, предлагане и реализиране на стоки и услуги, формиращи туристическия продукт.

В туристическата индустрия, както и в другите индустрии, се произвеждат много по-голям брой различни продукти с по-кратък жизнен цикъл.
Туристическият продукт може да се дефинира като сумата от физическо и психическо удовлетворение, което се предоставя на туристите по време на тяхното пътуване към туристическата дестинация.

Туристическият продукт се фокусира върху съоръженията и услугите, ко ято са предназначени да отговорят на нуждите на туристите. Той може да се разглежда като съставен продукт от транспорт, настаняване, хранене, туристически забележителности и забавления, които водят до удовлетвореност на кпиента. Всеки един от компонентите на туристическия продукт се предоставя от различни доставчици на услуги като транспортни фирми, авиокомпании, туристически агенции, хотели, ресторанти и др.

Понятието "туристически продукт" може да се тълкува като резултат на туроператорската дейност - пакет от услуги, състоящ се най-малко от две съгласувани една с друга туристически услуги, който се създава за предварително неизвестен потребител и се представя на пазара срещу обща цена без възможност за идентификация на съставните цени на отделните услуги.
Като примери на туристически продукт могат да се посочат:
кратките почивки; центровете за отдих и развлечения; природните резервати; музеите: атракциите; ваканциите; художествените галерии;събитията; 30-минутната езда; местните храни и обичаи; други.
Структура и компоненти на туристическия продукт.
През 50-60те год.на 20в.масовия туризъм е бил доста улеснен, целта е била да се увелечат мащабите на туризма ,чрез увелечаване на продажбите ,орентирани главно към сезонните и тематични продукти (летни ваканции, зимни ски ваканции, посещение на европейски столици)
Но в днешно време "новият туризъм" се характеризира с тъсенето на по-кратки и високо качествени туристически продукти.
Много автори са единодушни ,че туризма е основно прижевяване а не просто опит ,а по -скоро собсвен опит. Основната мотивация за пътуването на хората е желанието да се видят нови места ,различни култури,др. политически системи, също така др. причина е любознателността на хората ,която води пътешествениците към търсене на всички видове прижевявания.
Компоненти на продукта са;
Периферни частни услуги-дистрибуция, пътни засраховки, маркетинг идр.
Периферни обществени услуги-правителство, информационни центрове, медицински услуги и др.
Атракции-тематични паркове, паметници , спортни центрове идр.
Транспорт-въздушен, железопътен, морски и др.
Кеттъринг-ресторанти, заведения за бързо хранене, барове и др . подобни.
Места за настаняване-хотели, мотели и др.
Търговци на едро-магазини, екскурзии, банкиране, пътнически чекове, валута.
Основен туристически продукт ; обурудване ,съоражения, услуга, гостоприемство, свобода на избора, участие.
Процеса на създаване на туристически продукт включва четери стъпки-земя, труд, капитал, и други.
Туристически продукт и пазар
Туристическият продукт заема важно място в маркетинга на туристическите фирми. Проучването на пазара се състои от пет основни стъпки, които могат да бъдат представени по следния начин:
П - проучване (проучване на пазара);
СИП - сегментиране, избор и позициониране;
ММ - маркетинг микс (известен като "четирите П" - продукт, цена, пласмент и промоция);
Р - реализация;
К - контрол (получаване на обратна връзка от клиентите, оценяване на резултатите, преглеждане и усъвършенстване на стратегията СИП и тактиката ММ).
Проучването на пазара е изходната точка в процеса на предлагането на продукта. Сегментирането, изборът и позиционирането са елементите на стратегическия маркетинг.
След проучването на пазара се определят отделните потребителски сегменти, които са най-печеливши. Изборът трябва да се насочи към тези, които могат да гарантират успех в съответните пазарни сектори.
С позиционирането на продуктите се цели клиентите проучат техните предимства.
Подбират се средствата на маркетинговия микс за позицониране на продукта.

Продуктът и процесите по неговото предлагане стоят в основата на всеки бизнес. Фирмите се стремят да предлагат все по-добри и по-различни продукти, към които потенциалните клиенти се стремят и са готови да заплатят по-скъпо.
Разработване на нови продукти
Процесът на разработване на нови продукти е различен
от този на поддържане на съществуващите. Планирането и на двата вида продукти се различава в зависимост от това, дали те са насочени към съществуващите или към нови пазари.

Главни етапи приразработването на нов продукт;

1.Генириране на идеи -отсяване на идеи-разработване и проверка на идеята-пазарна стратегия.
2.Бизнес анализ-разработване на продукта -тестуване на продукта на пазара-комерсализация.
Нормативи и определенияСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Туристически продукт на туристическото предприятие 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.