Туристически предприятия


Категория на документа: Икономика


Туристически предприятия.

Правни основи на туристическите предприятия.

Правно-нормативните документи, регламентиращи дейността на туристическите предприятия са следните:
1.Закон за туризма - урежда организацията и управлението на туризма; регулира туризма като съвкупност от специфични стопански дейности, насочени към създаване, предлагане, реализация и потребление на стоки и услуги, които формират туристическия продукт.
2.Наредба за регистрация и издаване на удостоверение за регистрация на ТО и ТА дейност . В него са регламентирани необходимите документи, такси, срокове, условия и ред за регистрация.
3.Наредба 222 за категоризиране на туристическите обекти - уреждат се условията и ред за определяне на категорията на туристическите обекти, както и основанията за отказ, за прекратяване или промяна на категорията; определят се туристическите обекти, подлежащи на категоризация и органите за категоризиране на туристическите обекти. Съгласно наредбата категоризирането на туристическите обекти се извършва от кмета на общината по местонахождението на обекта или от Държавната Агенция по Туризъм.
4. Наредба за изискванията към персонала на ТО и ТА, към лицето, осъществяващо функции по управление на ТО и ТА, дейност и към помещенията за извършване на ТО и ТА дейност, конкретизират се изискванията към лицата, извършващи тези дейности относно образование, езикова квалификация и стаж на персонала.
5.Наредба за условията и реда за сключване на задължителна застраховка, покриваща отговорност на ТО, приета с постановление на Министерския съвет. Определят се условията и редът за сключванe, подновяване и прекратяване на Задължителната застраховка, покриваща лимитите на отговорност на ТО с цел да се гарантира защитата на потребителите на организирани групови и индивидуални туристически пътувания с обща цена срещу рискове, свързани с неразплащане на ТО с негови контрагенти и доставчици и покриване изплащането на обезщетения, произтичащи от неизпълнения на договорните задължения. Зад.застраховка се сключва за срок от 1 година и се подновява 30 дни преди датата на изтичането й. Издаденият сертификат /застрахователен договор/ се представя на потребителя преди сключване на договора за ОТПОЦ и преди заплащане на цената или авансово плащане на пътуването от клиента, но не по-късно от 7 дена преди началото на пътуването.
6. Правилник за организацията и дейността на националния съвет по туризъм.
7.Устройствен правилник на Държавната Агенция по Туризъм.
8.Наредба № 17 за придобиване на квалификация по професия "хотелиер".
9.Наредба № 19 за придобиване на квалификация по професия "администратор в хотел".
10.Наредба за категоризиране на туристическите хижи - урежда условията и редът за определяне, основания за отказ, за прекратяване, както и за промяна на категорията на туристическите хижи и прилежащите към тях Заведения за хранене на туристите, определя органите за извършване на категоризация, необходимите документи, такси, срокове и условия.

Производствен процес в туристическите предприятия - хотел и ресторант.

Особености на производствения процес. Нематериалният характер на услугите, определя особеностите на производството на хотелския продукт:
-непосредственото производство и потребление съвпадат по време и място. Своевременното предоставяне на хот. и рест. услуга е от голямо значение за качеството на услугата. Това, което не се получава веднага е бавно;
- хотелската и рест.услуга е неотделима от мястото на потребление от тур.място. Туристът трябва да пътува до него. Тя не може да се произведе без да има потребител за нея, нито да се реализира на друго място;
-хог. и рест. услуга е несъхраняема. Ако не може да се реализира, тя е безвъзвратно загубена;
-при предоставяне на хот. и р.услуга обект на труда на обслужващия персонал е гостът, чиито потребности са свързани с неговите специфични изисквания според неговата националност, социална принадлежност и др.
-хот. услуга има нематериален характер. Туристът отнася със себе си само впечатление от обслужването и спомена за добре или лошо прекарана ваканция;
-хот. и рест. услуга има комплексен характер на качеството, което зависи от всички партньори, доставчици, производители, транспортьори и т.н.
-потребителната стойност на хот. и р. услуга има веществен и невеществен характер. Вещественият характер зависи от качеството на труда на персонала, който създава и предлага услугата. Невещественият характер се обуславя от взаимоотношенията в процеса на обслужването. От него зависи при една и съща база за клиентът да е удовлетворен или недоволен. От голямо означение е персоналното отношение, усмивката, приветливостта, любезността, вниманието.

Качественото на х.и р. услуга зависи от много фактори: възнаграждението, манталитета, мисленето, сезонността, която предопределя текучеството, а то от своя страна ниските стандарти на обслужване.

Основни средства за подслон: хотели, мотели, вилни и туристически селища.

Хотели - те се класифицират по различни признаци на: целогодишни и сезонни; малки, средни и големи; морски, планински.Под хотелиерско обслужване се разбира цялостен технологичен процес, който може да се развие в един хотел или други заведение за пребиваване. Всеки хотел включва : преден офис, стаи за нощувка, хотелско домакинство и специализирани блокове от звена за хранене и допълнителни услуги.Във всяка една от хотелските части се развиват технологични операции, които в своята съвкупност изграждат цялостния процес на хотелиерското обслужване.

В Преден офис се осъществява резервация на леглова база; продажби на леглова база; посрещане, регистрация, настаняване на гостите; съхраняване и работа с ключовете на хотелските стаи; съхраняване на ценности на гостите;осъществява се комуникация, информация; предлагат се допълнителни услуги; водят се и се оформят сметките на гостите; приемат се, обработват се похвали, оплаквания, предложения; клиентите заплащат сметките си; гостите се изпращат; те се подпомагат при пренасяне на багажа.
Хотелското домакинство е свързано със снабдяването, организиране на почистването и поддържането на хотелските стаи, поддържане на озеленяването, пералното стопанство и др.
Заведенията за хранене и развлечение в комплекса са свързани с изхранването на гостите и предоставянето на различни видове забавление. Блоковете за допълнителни услуги могат да бъдат най-разнообразни в зависимост от решението на собствениците и местоположението на обекта и да предоставят различни услуги, които да спомагат за цялостното обслужване и за задоволяване нуждите на клиентите , повишаване качеството на предоставяния продукт и повишаване печалбата на фирмата.

Производственият процес в ресторанта включва:производство на кулинарни и сладкарски изделия от суровини и полуфабрикати; реализиране на произведената продукция , на готови стоки и на услуги.Общата технологична схема на производството включва:снабдяване, приемане и съхраняване на суровини, полуфабрикати,у готови стоки и материали и горива; предварителна обработка на суровини и производство на полуфабрикати с висока степен на готовност; окончателна обработка и производство на готова продукция.
Общата технологична схема на обслужването включва: подготовка за посрещане на гости; посрещане и настаняване на клиентите; запознаване на клиентите с предлаганите стоки и услуги;сервиране на храни и напитки;уреждане на сметката за консумация и изпращане на гостите.

Организационна структура на управление.

І. Същност. Това е вътрешна структура, която е съвкупност от отдели, звена, служби и поделения, връзките между тях, работните места и каналите за комуникация и движение на документите. Тя показва кой за какво е отговорен и на кого е подчинен. ОСУ зависи от правната форма и предмета на дейност на фирмата. Добре съставена, тя е важен инструмент за управление. Тя е динамична. В процеса на работа, ако има нужда от нови работни места се създават нови позиции или отдели с обособени дейности. ОСУ се усъвършенстват и допълват, но не могат да се променят изцяло.
ІІ. Подходи при изграждане на ОСУ - структуриране:
-от дейности към работни позиции - изхождаме от това, колко хора са ни необходими за дадена дейност;
-от отдели към работни позиции и дейности;
-смесен подход - съчетават се и двата подхода : описват се всички задачи и дейности; разграничават се отговорностите и зависимостите между отделите.Групират се задачите.
3. Видове ОУС - В практиката се срещат :
-линейна - подчинените имат само 1 ръководител, от който получават указания и на който се отчитат;
- функционална - има разделение на труда в управленския апарат. Всеки ръководител решава въпросите от неговата компетентност. Изпълнителски персонал отговаря пред няколко ръководители за изпълнението на поставените задачи. Характерна е за холдингите.
-Линейно-функционална- съчетава горните два вида. Съчетава се единоначалието с компетентни съвети в отделните области от функционалните ръководители, които са помощници и нямат право да вземат решение;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Туристически предприятия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.