Туристическа политика в България


Категория на документа: ИкономикаКурсова работа
на тема:
Туристическа политика в България - проблеми, тенденции и предизвикателства
по дисциплината
Tуристическа политика и планиране

Съдържание:
1. Въведение ...................................................стр.3
2. Визия ........................................................ стр.3
3. Мисия ........................................................ стр.3
4. Цели............................................................ стр.3
5. Тенденции................................................... стр.3
6. Проблеми.................................................... Стр.8
7. Използвана литература.............................. стр.12

Въведение
В началото на 21-ви век туризмът е водеща индустрия в много страни и се налага като най-бързо развиващ се икономически сектор по отношение на валутни приходи и разкриване на нови работни места. Международният туризъм е най-големият източник на приходи от износ и същевременно най-важният фактор в платежните баланси на значителна част от националните икономики в света. Той стимулира инвестициите в инфраструктурата, създава приятелски междукултурни връзки и като цяло допринася за подобряване на условията на живот на местното население.
Нарастващото значение на туристическата дейност за човечеството и разпространението й във всички кътчета на нашата планета пораждат редица предизвикателства пред съвременното общество. Най- важното сред тях е постигането на устойчиво развитие на туризма на местно, регионално, национално и международно равнище. Целта е да се осигури туристическа практика, която задоволява интересите и повишава благосъстоянието на местното население, като същевременно съхранява природните и социално-културните ресурси на местната среда за бъдещите поколения.
Визия
- България ще бъде добре позната и предпочетена от български и чуждестранни туристи привлекателна и модерна целогодишна туристическа дестинация, със специфичен облик и характерна национална идентичност на средата ( природна, архитектурна и културна), със запазени културни традиции и уникално съчетание на съхранени природни ресурси.
- Туризмът в България ще бъде проспериращ сектор, допринасящ за прилагането на принципите на устойчивото развитие във всичките му аспекти - опазване на околната среда, просперитет на местните общности и икономически растеж.

- Туристическият сектор в страната ще бъде изграден върху успешни дългосрочни партньорства на национално, регионално и местно ниво, между всички заинтересовани страни - националните, регионалните и местните власти, бизнесът, неправителствените организации, местните общности и международните партньори.

Мисия
България развива последователна и целенасочена туристическа политика, базирана на партньорство между държавните и общинските институции, неправителствените организации, частния сектор и обществото, която генерира работни места, създава добри възможности за развитие на предприемачество, дългосрочни икономически и социални ползи, и увеличава приходите от туризъм.
Цели
Основната цел за развитието на туризма е повишаване на ефективността и конкурентноспособността на туристическия сектор на България чрез ефективно използване и съхранение на наличните природни и антропогенни ресурси в съответствие с потребностите за развитие на туризма.
Основната цел може да се достигне чрез реализиране на следните стратегически цели:
- Позициониране на България като туристическа дестинация в по-висок клас на световния туристически пазар като качество и добавена стойност.
- Подобряване на инфраструктурата на национално, регионално и общинско ниво.
- Единно прилагане на международни стандарти и най-добри европейски практики и въвеждане на иновации по отношение на продукти, технологии и човешкия фактор в туристическия сектор в България.
- Съхраняване, опазване и подобряване качествата на туристическите ресурси, в това число природни, културни и антропогенни.
Тенденции
Най-новите тенденции за развитието на туризма:

- Голямо концентриране на капитали в мощни мултинационални туристически компании, развиващи различни туристически дейности - хотелиерство, хранене, туристическа дейност.

- Преливане на капитали между туризма и други сфери свързани с туризма отрасли, като туризъм и транспорт, между туризъм и търговия. Все по-комплексно да обслужват потребностите на своите клиенти на туристите.
- Предлагане на нови разнообразни видове туризъм

- Държавата играе роля в подпомагане, насочване развитието на туризма, в набелязването на стратегии за неговото развитие, т.е. засилва се ролята на държавната туристическа политика за развитието на туризма, а в международен план това намира израз във все по-широкото сътрудничество главно чрез активното участие в дейността на много международни правителствени организации, занимаващи се с проблемите на туризма.
- Членското участие в дейността на световната организация към ООН, или участието на в дейността на световната здравна организация, на международната организация на труда ( по проблемите на социалния туризъм и отдиха и засилване процесите на тази демокрация на туризма). Тенденциите в туристически пазар могат позитивно да отразят развитието на сегментите на пазара за селски туризъм. Усилията за развитие на туризма са насочени към:
- Завършване на приватизацията на държавните предприятия, привличане на чуждестранни инвеститори и водещи международни компании, което да гарантира бъдещето развитие и приложение в практиката на нови технологии, мениджмънт и интеграция с европейската и световна туристическа структура.
- Нарастване на относителния дял на туризма в брутния вътрешен продукт (БВП) и приходите към държавния бюджет, стимулиране на развитието на свързаните с туризма браншове и региони, подобряване на разпределението на работна сила.
- Повишаване нивото на трудова заетост, създаване на по-добри условия за отдих за българите и на повече възможности за пътуване, развитие на туристическата индустрия съгласно националните интереси и по-активно включване на гражданското общество в местната власт чрез съвети по туризъм, регионални и национални туристически асоциации.
- Запазване и възраждане на националните ресурси, протекция и промоция на историческото и културното наследство, развитие на висша отговорност за мениджмънт и експлоатация на туристическите ресурси на България.
- Икономическите реформи в България и особено тези в селското стопанство създават условия за голямо разнообразие на форми на дейност на частните предприятия. Възстановяването на собствеността на селскостопанските земи и ликвидацията на предприятията от стар тип се превърнаха в средство за насърчаване на значителни промени и диверсификация на икономическата дейност на селските области.
- Развитие на качеството на туристическия продукт
- Интересна тенденция е увеличаване на броя на германските туристи, участващи в организирани туристически пътувания у нас . На този етап това е благоприятно за българския туристически бизнес от гл. т. на това, че тези приходи се превърнаха във важен източник на капитал , който отчасти бе пренасочен в инвестиции , целящи подобряването на поостарелите хотелски и ресторантьорски бази , а също и за инфраструктурата на курортните ни селища .Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Туристическа политика в България 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.