Туристическа политика на България


Категория на документа: Икономика


12тема
Основни акценти на националнната туристическа политика на България
Държавна политика - е политическа дейност и приоритет на правителството.За да бъде определена като държавна,тя трябва да е преминала през институциите за одобрение.В Българя от една страна е разработена и приета От МС "Национална стратегия за устойчиво развитиена туризма в България.От друга страна Народното събрание,като институция преставляваваща законодателната власт не е отвърдило приетатата стратегия.Редица автори приемат че предложената стратегия за развитие на туризма официално не е приета.Действията на институциите обаче в насока развитие на туризма,наличната институциална база ,финансирането на конкретни проекти ,приетите програми и планове за развитие на туризма на регионално ниво показват че фактически приетата от Министерски съвет стратегия се изпълнява.
1.Основни принципи на политиката в туризма - при формирането на нац. Политика е взето предвид достигнатото ниво на туризма в България,неговите силни и слаби страни,както и състоянието и развитието на туризма в международен план.На тази основа е определена визията ,мисията и и целополагането. България е възприета на равнище дестинация и политиката е съобразена и се провежда в синхрон с основните принципи за развитие на туризма на това ниво.
1.1. Основни предимства за развитие на туризма в България( силни страни) -силните страни са свързани с многообразие на природни и антропогенни ресурси за устойчиво развитие на всички видове и форми туризъм,както традиционни така и специализирани. Така например на преден план е посочено че страната разполага със запазена и красива околна среда.Климатичните условия са благоприятни.Има богато и международно признато културно историческо наследство.Безпорно предимство за страната е благоприятното географско положение спрямо основните целеви пазари,имиджа който имаме на сравнително безопасна дестинация,както добрата нова и реновирана стара база ,добра кухня и традиционното българско гостоприемство
1.2 Основни слабости и пропуски (слаби страни ) -слабите страни отдаличават страната от съвременните тенденции в развитието на туризма.България трудно се разпознава на международния пазар,като туристическа дестинация.Безпорен еналичието на проблема с недостатъчно развита инфраструктура във вътрешността на страната.Липсват туристически представителства на основни целеви пазари За България,както иопитен обучен персонал Слаба е все още кординацията на държавните институции по отношение на организацията,управлението и продажбата на туристически услуги.Б - я изостава от свет. Тенденции при използване на информационните технологии в бълг. туризъм и др
Независимо от множеството пропуски и недостатъци изброените предимства и създадените традиции позволяват едно развитие на възможности в областа на туризма,каквито са например подобряване наа бизнес климата в страната ; развитие на специализирани видове туризъм и т.н
2.Мисия и цели на туристическата политика
2.1.Мисия на политиката в туризма -"последователна и целенасочена базирана на партнъорство между държавите и общинските институции,неправителствените организации,частния сектор и обществото.която генерира работните места,създава добри възможности за развитие на предприемачествотодългосрочни икономиччески и социални ползи,и увеличава приходите от туризъм"
2.2.Цели на туристическата политика - основна цел за развитието на туризма за периода до 2013г. е повишаванена конкурентноспособноста и ефективноста на туристическия сектор на България чрез ефективно използване и съхранение на наличните природни и антропогенни ресурси в съответствие с потребностите за устойчиво развитие на туризма Основен принцип в основата на целополагането е Устойчиво развите Основната цел е предвидена да се достигне чрез реализиране на четери стратегически цели
Първата - е свързана с позициониране на България,като туристическа дестинация в по висок клас на световния туристически пазар като качество и добавена стойност.Реализирането на първата цел предполага провеждането на комплекс от мерки,които да доведат до прилагане на ефективни решения за повишаване на конкурентноспособността и перспективното утвърждаване на България на европейския и световния туристически пазар подобряване на нейния имидж Степента на изпълнение се измерва с редица индекатори като: увеличаване броя на тур. места и обекти,предлагащи алт. тур.услуги ;брой участия на тур. изложения и др.
Втората стр.цел е подобря ване на инфраструктората на национално,регионално и общинско ниво.Итук са предвидени количествени показатели за напредък като : построени автомагистрали,брой нови или рехабилитирани пречиствателни станции и др.
Третата цел е насочена към единно прилагане на международни стандарти и на добри европейски практикии въвеждане наиновации по отношение на продукти,технологии и човешкия фактор в туристическия сектор.Реализирането е свързано с провеждане на политика,която да подкрепя механизмите,структорите и институциите ,благоприятстващи създаването и усвояването на иновациите и широкото въвеждане на на информационните и комуникационните технологии.Необходима е специална подкрепа насочена към насърчаване представителите на тур. бизнес да въвеждат добри практики и иновационни технологии,сертифицирането на предприятията при доказано изпълнение,като ценни инструменти и стимул за бизнеса
Съхраняване -опазване и подобряване качеството на туристическите ресурси,в това число природни културни,антропогенни е четвъртата цел. Нейната реализация предполага провеждането на комплекс от мерки,които да доведат до развитие на различни форми на туризма,които щадят биологичното разнообразие..Необходимостта от запазване на висок рекреционен капацитет на екосистемите и ландшафта,ккакто и ефективен мониторинг на въздействието на отделни форми на туризма върху биологичното разнообразие.Нужно е да се контролират ограниченията които трябва да се спазват,като например
При разработването на отделните дейности и инвестиционни предложения следва да се обръща внимание на съхранението на естествената природа ,природните местообитания и видоврее чрез минимизиране вредното въздействие върху тях и т.н.
3.Секторна политика в туризма Р еализирането на поставените цели на тур. политика в България до 2013 е предвидено да се постигнат при спазването на 12 те основни принципа за остойчиво развитие на туризма заложен като основа на секторните стратегии и развитието на следните туристически продукти
* Морски туризъм
* Ски туризъм
* Културен туризъм
* Здравен туризъм
* Делови пътувания и събитиен туризъм
* Екотуризъм
* Спортен,приключенски и хоби туризъм
* Ловен туризъм
3.1.Дългосрочна визия за развитие на морския туризъм - е българското Черноморие до 2013г е да се превърне в един модерен курорт на световно равнище със своя идентичност.Ограничително условие за широкомащабно развитие на морския туризум в България е сравнително малката дължина на бреговата ивица и плажна площ 210 плажа от които 20 първокласни. Общият потенциал за бъдещо нарастване на легловата база е 200- 250 хил. Нови легла Това налага новите морски курорти да се изграждат главно като единични структори с мощност не по - голяма от 3 -5 хил легла Мерките които се предвиждат са насочени в следните направления:Стимулиране търсенето на ваканционния туризъм,както на международния така и на вътрешния и туристически пазар; подобряване и разширяване предлагането на допълнителни тур. услуги идр.
3.2. Дългосрочна визия за развитие на ски туризъм за ски тур. основните мерки са предвидени в следните направления:Ограничаване на прекомерното и неконтролирано застрояване на планинските курорти;пренасочване усилията към увеличаване капацитета на наличната инженирана инфраструктора и др
3.3Дългосрочна визия за развитие на Здравния туризъм - политиката е насочена към :
Опазване и съхраняване на природните ресурси,провеждане на екологична политика за "здравна жизнена среда";засилване ролята на маркетинговите проучвания и осигоряване на адекватна,навременна и достоверна пазарна информация;регламентиране статута на балнеолечебните,СПА и уелнес центрове ; определяне оптимален капацитет на курортите и др.
4.Задачи и финансиране
4.1.Задачи на националната туристическа политика - за постигане на страт. Цели са изведени на национално ниво шест задачи
1. Изграждане и развитие на съвременна инфраструктора,отговаряща на капацитет на изградената материална база в курортните комплекси и селища
2. Въвеждане на съвременни стандарти за прилагане на енергоспестяващи технологии в туристическите дейности и при лагане на стандартите за съхраняване и опазване на природната среда
3. Стимулиране ролята на туризма ,като решаващ фактор за развитиет на пазара на труд а,въвеждане на съвременни изисквания за обучение и квалификация на кадрите
4. Диверсификация на националния туристически продукт,повишаване качеството на предоставените услуги и защита направата н и сигурноста на потребителите
5. Подобряване междуинституционалната кординация за синхронизиране дейностите по изграждане положителен образ на България
6. Създаване на съвременна интегрирана институционална система за управление на дейностите ,свързани с туризма.модернизиране наадминастративните процеси,създаване на условия за равнопоставеност на участниците и прозрачност на действията на админастративните структори Развитие на формите на публично - частно партнъорство
4.2. Дейности - положителен момент в националната стратегия е наличието на разработени основни дейностикъм всяка една от шесте задачиТова прави стратегията ръководен документза деййствие от страна на държаватаТака например някои от дейностите планирани за постигане на трета задача са : развитие на туризма,базиран на на знанието и иновациите.По високо използване на съвременни комуникационни технологии и средства в туризма;подобряване качеството на обучението и професионалната квалификация на туристическите кадри на всички нива и др.
4.3 Финансиране - положителен елемент от предлаганата система на държ. Политика за развитието на туризма до 2013г е посочването на източници за финансиране Като основни източници са заложени:
1. Републиканския бюджет
2. Бюджета на Общините
3. Оперативните програми от Структорните и Кохезионния фондове на ЕС и Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013,финансиране чрезЕвропейския земеделски фонд за развитие населските райони
4. Собствени средства на лицата извършващи туристически дейности и предлагащи туристически услуги
5. Средства на туристически сдружения
Стратегическите документина базата на които се получават средства от структорите инструменти,са оперативните програми.Те адресират основните проблеми в социално - икономическото развитие,като по своята същност преставляват правителствената политика за тяхното разрешаване
Изводи:
От направения анализ на основните акценти на политиката в туризма може да направим някои изводи и обобщения.Приложената стратегия извежда развитието на туризма в държавен приоритет.Държавата се ангажира да реализира една модерна и отговаряща на съвремените потребности политика за развитие на туризма.Като краен резултат се очаква бълг. туристически продукт да стане по конкурентноспособен,по динамичен и същевременно щадящ околната среда.От друга страна развитието на туризма се очаква да повиши благосъстоянието на населението.Заложените тразлични видове туристически продукти ще постигнат едно по балансирано развитие на туризма в регионален план,като се използват по - рационално туристическите ресурси,характерни за отделните региони.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Туристическа политика на България 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.