Трудово правоотношение. Трудов договор. Обществено осигуряване и застраховане.


Категория на документа: Икономика


ТЕМА 3 ТРУДОВО ПРАВО

ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ. ТРУДОВ ДОГОВОР. ОБЩЕСТВЕНО
ОСИГУРЯВАНЕ И ЗАСТРАХОВАНЕ

ПРЕДМЕТЪТ НА РЕГУЛИРАНЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВО СА :

- ТРУДОВИТЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА И
ПОЛАГАНЕТО НА НЕГОВИЯ ТРУД.

- ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ, КОИТО СА НЕПОСРЕДСТВЕНО СВЪРЗАНИ Н ТРУДОВИТЕ
ОТНОШЕНИЯ И ЗАСЯГАТ ОТНОШЕНИЯТА ПО ПОВОД СВОБОДАТА НА СДРУЖАВАНЕ НА
РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ИЛИ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ.

МЕТОДИТЕ НА ПРАВНО РЕГУЛИРАНЕ, КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ В ТРУДОВОТО ПРАВО СА:

* ВЛАСТНИЧЕСКИ МЕТОД НА РЕГУЛИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ;

* МЕТОДЪТ НА РАВНОПОСТАВЕНОСТ НА СУБЕКТИТЕ ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕ НА
ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ.

*ОСНОВНА КАТЕГОРИЯ НА ТРУДОВОТО ПРАВО Е ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ.

ТО СЕ ХАРАКТЕРИЗИРА СЪС СЛЕДНИТЕ ОСОБЕНОСТИ:

А/ ТРУДОВОТО ОТНОШЕНИЕ Е ФОРМАЛНО ОБОСОБЕНО ПРАВООТНОШЕНИЕ. ТО СЕ
РАЗВИВА ДОКОЛКОТО ТРУДОВО ПРАВНИТЕ НОРМИ ДОПУСКАТ НЕГОВОТО ВЪЗНИКВАНЕ,
СЪДЪРЖАНИЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ПРАВНИ ПОСЛЕДИЦИ.

Б/ ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ Е СВЪРЗАНО Н ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА РАБОТНАТА
СИЛА И ПОЛАГАНЕТО НА ТРУД. ТО ОБХВАЩА САМО ФОРМИТЕ, В КОИТО СЕ ОТДАВА
ЖИВ ТРУД - ТРУД ПОЛАГАН ЗА ДРУГИГО, А НЕ ЗА СЕБЕ СИ.

В/ ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ ИМА ИМУЩЕСТВЕН ХАРАКТЕР. ТОЙ ВКЛЮЧВА
ВЪЗМОЖНОСТТА ПРИ ОТДАВАНЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА И ИМУЩЕСТВЕНАТА
ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В НЕГО В СЛУЧАЙ НА ПРИЧИНЯВАНЕ НА ВРЕДИ.

Г/ ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ ИМА ОХРАНИТЕЛЕН ХАРАКТЕР. ТО УРЕЖДА
КОЛЕКТИВНИТЕ ТРУДОВИ СПОРОВЕ И ОСЪЩЕСТВЯВА КОНТРОЛ ПРИ СПАЗВАНЕ НА
ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

СЛЕДОВАТЕЛНО ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ ВЪЗНИКВА НЕПОСРЕДСТВЕНО, ПО СИЛАТА
НА ЗАКОНА, ПО ПОВОД ВЪЗМЕЗДНОТО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАБОТНАТА СИЛА И
ПОЛАГАНЕТО НА ЖИВ ТРУД, ЧИЙТО СЪДЪРЖАНИЕ ОБХВАЩА УПРАЖНЯВАНЕТО НА
ТРУДОВИТЕ ПРАВА И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТРУДОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, КАКТО И ФОРМИ НА
ЗАКРИЛА ПРИ НЕСПАЗВАНЕ НА ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

ДЕЙСТВАЩОТО ТРУДОВО ПРАВО ПОДРАЗДЕЛЯ ТРУДОВИТЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ ОСНОВНО НА
ИНДИВИДУАЛНИ И КОЛЕКТИВНИ.

- ИНДИВИДУАЛНОТО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ СЕ РЕАЛИЗИРА НЕПОСРЕДСТВЕНО ССподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Трудово правоотношение. Трудов договор. Обществено осигуряване и застраховане. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.