Типологизация на организационните структури в контекста на проектното управление


Категория на документа: Икономика


4. адаптира уменията на членовете на екипа към задачите.

Преминаването през тези стъпки поставя началото на комуникационния процес в екипа. След съставянето на екипа се организира встъпителна среща. На нея членовете на екипа се запознават с концепцията на проекта, като се ангажират с конкретни задачи и функции.

4. СЪСТАВЯНЕ НА ГРАФИК

Всеки проект има фиксирани начална и крайна дата, независимо от наличните ресурси.

Графикът е важна част от проекта и трябва да отразява началото и края на всяка задача или дейност, определени чрез структурната разбивка на работата.

При съставяне на графика винаги се започва от определянето на крайната дата, на която трябва да приключи проекта и да се види готовият продукт. Тази дата се нарича "абсолютна" дата. След определянето на "абсолютната" дата се върви назад във времето, за да се определят междинните продукти, от които зависи постигането на крайната цел на проекта. Минаването назад по времевата верига дава възможност за съставяне на реалистичен график.

Разработването на реалистичен график се извършва въз основа на следните предпоставки:

1. определяне на онези крайни срокове, за реализация на отделните задачи, които не могат да бъдат променяни в периода на реализация на проекта.

2. необходимо е да се заложат такива задачи, колкото е възможно да бъдат осъществени от създадения екип.

3. при съставянето на графика се ръководим от логически възможното

4. определя се времето, необходимо за извършване на всяка дейност и се записва в графика по дни или седмици

5. за да се спазят предварително установените срокове е необходимо предвиждането на достатъчно време, т.е. оставя се времеви толеранс за всяка дейност.

Последователното съставяне на графика на проекта преминава през няколко етапа:

1. чрез структурна разбивка на работата се разработва списък на конкретните задачи и дейности;

2. определя се какво трябва да се свърши във всяка дейност, за да се получат навреме междинните резултати.

3. установените дейности се вписват в графика с конкретни периоди

4. определят се евентуалните пречки, които биха могли да затруднят спазването на графика;

5. определят се начини за справяне с възникналите пречки и се залагат времеви аванси;

6. въвеждане на система за контрол и комуникация, с цел коригиране и допълване на графика.

7. информиране на всички заинтересовани лица за изпълнение на графика и настъпващи промени в дневника.

Важното в случая е правилното построяване на веригата то дейности, чрез които ще се реализира проекта. Един от най-известните методи в практиката за това е "Методът на критичния път". Той определя оптимална поредица от дейности, чрез които проектът може да бъде приключен в оптимално кратки срокове. Някои дейности могат да се извършат едновременно, а други последователно, след като са изпълнени част от вече планираните задачи. В този смисъл "Методът на критичния път" е инструмент за планиране на този процес.

Дейностите, от които зависи продължителността на проекта се наричат "критични". Те трябва да бъдат завършени във времето, за да се спазят крайните срокове.

Правилното определяне на критичните дейности позволява ефективно използване на ресурсите.

Освен метода на критичния път в практиката са познати и др. два инструмента за съставяне на график за реализация на проекта. Те са:

1. диаграма PERT - това е схема на последователни операции, която показва:

a. кога трябва да започне извършването на всяка задачаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Типологизация на организационните структури в контекста на проектното управление 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.