Типологизация на организационните структури в контекста на проектното управление


Категория на документа: Икономика- обучение на екипа и комуникация между различните управленски нива;

- детайлно планиране;

- същинско остойностяване;

- структуриране и разпределение на работата;

- наблюдение на развитието на проекта;

- изготвяне на прогнози за постигане на крайната цел;

- контрол по изпълнението, оптимизация и корекция при необходимост.

- приключване на проекта и следпроектен контрол. Той включва следните подетапи:

- завършване на работите;

- апробиране /проверка/ на резултата;

- получаване на крайния продукт;

- освобождаване на екипа;

- преглед и оценка;

- архивиране на информацията за проекта

3. ПОДГОТОВКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА

В етапа на подготовка предварително изготвения план трябва да бъде приведен в действия. Оценките за продължителността на отделните дейности се превръщат в график. Самите дейности се подреждат по своята логическа последователност - т.нар критичен път на проекта - ресурсите се превръщат в бюджет и се формира екип, който ще управлява проекта. Основните стъпки, през които трябва да се премине на този етап са:

1. формиране на екип;

2. подреждане на дейностите в график;

3. разработване бюджета на проекта

ФОРМИРАНЕ НА ЕКИП - подготовката за формиране на екип започва с определяне на необходимите за реализацията на проекта умения и квалификация. Те се очертават като резултат от прилагането на инструмента "структурна разбивка на работата" на етапа на концептуализиране на проекта. В резултат на извършената оптимална оценка на задачите и дейностите се преценяват необходимите членове на екипа. В действителност често се случва някои от първоначално определените членове на екипа да напуснат или ръководителя да прецени, че те нямат необходимите умения и квалификация за извършване на работата. Това налага въвеждането на нови членове в екипа и то, когато част от дейностите са стартирали.

Екипът по П може да бъде избран от неговия ръководител или да бъде наложен от управителното тяло на фирмата. Независимо от това ръководителят на П трябва да разпредели задачите в зависимост от най-доброто съотношение между способностите и отговорностите. При формирането на екипа често се налага предварително обучение, с цел повишаване качеството на екипната дейност. За това е необходимо да се предвидят в бюджета средства.

Ръководителят на екипа разпределя задачите сред членовете по следния начин:

1. съставя списък на членовете на екипа;

2. подрежда в списъка всички необходими за проекта умения;

3. провежда разговор с всеки член на екипа относно неговите умения и опит;
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Типологизация на организационните структури в контекста на проектното управление 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.