Типологизация на организационните структури в контекста на проектното управление


Категория на документа: Икономика1. Приключване на проекта

2. Представяне на окончателен доклад;

3. Изготвяне на оценки за проекта;

4. Архивиране на информация за проекта;

5. Извършване на контролно-одиторска дейност след изпълнението.

Краткият жизнен цикъл на един проект е едно от условията за активен иновационен живот на фирмата или организацията, осъществяващи промяна. Намаляването на времето, необходимо за реализирането на даден проект е показател за възможностите както на проектния екип, така и на фирмата.

Логично е след завършването на един проект да се започне друг, или нещо повече - в зависимост от потенциала на фирмата, преди завършването на проекта да се започне друг. Предвидените за целта неизползвани ресурси могат напълно или частично да се включат в осъществяването на следващия проект и т.н. Завършването на всеки един проект от веригата свързани проекти ни приближава към постигане на желаното състояние.

Логиката е да се създаде ритъм в управлението на проектите и координация между различните проекти, като по този начин по- бързо могат да се постигнат целите и да се осъществи промяна. Такова съвършенство в проектното управление би могло да се представи схематично по показания по-горе начин.

Проектите пораждат промени, от което би следвало, "че един проект може да създаде други проекти. При проектното управление управляващите трябва да са подготвени за "верижни" реакции.

Изследването на жизнения цикъл на проектите позволява да се вземат стратегически решения за осъществяването на промяната, намаляването на разходите, по-добри позиции в конкурентната борба. Това важи както за успешните проекти от които могат да се направят съответните изводи, така за неуспешните. Екипите, управляващи проекти би трябвало да обърнат сериозно внимание на втората група проекти- неуспешните и да направят съответните изводи, тъй като, ако не се поучим от грешките вероятността да се повторят е голяма. В този случай желанието за промяна би останало само едно добро намерение.

Как на практика може да се представи жизненият цикъл на един проект като функция на времето?

Всеки конкретен проект преминава през жизнен цикъл, който варира по размер и сложност и е зависим от стила на организацията. Наименованията на различните фази могат да се различават, но като обща логика следват описаните по-горе фази и на практика жизненият цикъл на проекта може да се представи така: /виж следващата схема/

В началото е концептуалната фаза на съставяне на проекта, по време на която организацията решава, че проектът е необходим или получава запитване от клиент с искане за изработването на такъв проект. Следващата фаза е детайлното разработване на проекта или фаза на предварителна системна разработка, когато ръководителят на проекта /или екипа, ако проекта е комплексен/ го детайлизира до степен, достатъчна за първоначално планиранеи финансиране. Ако проектът бъде одобрен, се преминава към детайлно планиране, производствена фаза и заключителна фаза.

В схемата 5-те фази от жизнения цикъл на един проект са посочени като функция на времето. Разходите по време на всяка фаза зависят от спецификата им, но обикновено голямата част от разходите се правят по време на производствената фаза, особено ако става дума за бизнес-проект. Независимо от това, значителна част от средствата се изразходват по време на детайлното разработване и подробното планиране на проекта. Ръководството на фирмата има съществена роля по време на концептуалната фаза, фазата на детайлното разработване и фазата на подробното планиране.

Разходи по проекта

Време

Както беше посочено, разработването на един проект предполага изпълнението на множество дейности. Те могат да бъдат планирани и управлявани, ако бъдат поставени в определена йерархия, ако бъдат структурирани по определен начин. Това всъщност е изискване на системния подход.

Обикновено се ползва следната градация на работите в изпълнението на един проект:

I ниво - програма

II ниво - проект

III ниво - задачи

IV ниво - подзадачи

V ниво - комплект работи

VI ниво - елементарни работи.

и този процес на структуриране на работите е известен в литературата като Work breakdown structure (WBS), или структура на работните проекти.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Типологизация на организационните структури в контекста на проектното управление 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.