Типология на туристическа агенция


Категория на документа: Икономика


5. Типология на Туристическа Агенция TRAVEL

Фирмата TRAVEL принадлежи към стопанския отрасъл "Предприятия за услуги",като попада в подсектора "Туристически предприятия", развивайки туристическа дейност изцяло при форма на собственост "Частно предприятие". Изградено е като ООД от петима основателя, всеки от които притежава участва с дялова вноска в размер на 20% от капитала на дружеството.

Tравел ООД започва работа като микропредприятие в начало на своя жизнен цикъл, сега вече е в зрелия си период и се е развило до малко предприятие с персонал от 45 души в офисите в цялата страна и петимата основателя, които изпълняват функциите на мениджъри за съответните области. Предприятието е работи като самостоятелно на пазара, не използва ноу-хау на други предприятия и не работи под шапката на друга фирма.

В отношенията си с други предприятия, Травел ООД е независимо предприятие, което не притежва част от капитала на друго/и предприятия и никое външно предприятие не притежава част от неговият капитал.

Предприятието ни работи като контрактор, който сключва директни договори между компаниите превозвачи(автомобилни, самолетни, корабни и т.н.), хотелите, рекреационните места в страната и чужбина, и своите клиенти.

Продукцията се определя от закона като Производство на потребителски стоки т.е. продукция, която се използва за пряко задоволяване на лични и семейни потребности на крайни потребители.

Травел ООД съществува и развива дейността си на пазар от типа на съвършенната конкуренция, където едновременно с множество други подобни предприятия се бори за клиенти, които да закупят продукта му. Ориентирано е към продажби предимно на вътрешния пазар. Нашето предприятие се отнася към групата на "Вътрешни предприятия" според интернационализацията на дейността на предприятията, поради факта, че е създадено в страната само от български граждани.

Както споменахме предприятието Травел ООД спада към групата на "Туристическите предприятия" и по-точно "Специализирани туристически предприятия" (турагентски и туроператорски ). Някои характерни черти на този вид организации са:
* в условията на ограничени ресурси, специфична физическа среда и риск произвежда продукти под формата на услуги и материални продукти
* продуктът на туристическото предприятие се отличава с изключително мнообрази поради комбинативността на съставящите го елементи
* тур.предприятие изпълнява функции ,свързани със оранизирането на вътрешния и международен туризъм; стопанисването на материалната база; грижа за опазването на природата и др.
* персонала в тур. предприятие изпълнява различни функции и значителен дял от него е в пряк контакт с потребителите

Като типичен представител на предприятие от обслужващия сектор, Травел ООД има особености, които го отличават от останалите видове:
* задължително присъствие на клиента с активното му поведение, т.е взаимносвързано партньорство между клиент и персонал
* обслужването не се осъществява спрямо един-единствен клиент, а спрямо множество, със специфични изисквания
* доминират контактите лице в лице с клиентите, препоръките, критиките и мненията се получават директно

Особеностите на нашето предприятие показват, че то подобно на останалите в сектора на услугите се отличава с високи разходи за трудопоглъщаемост и енергопоглъщаемост за проиводство на продукцията.

Въпреки трудностите срещнати в началото в момента Травел ООД е предприятие лидер в областта си от технологична гледна точка, поради факта, че използвайки умело компютърните и информационните технологии за работа с клиентите и контрагентите успява да изготвя продукти със себестойност значително по-ниска от тази на конкурентите.

Въпреки успешното развитие на фирмата досега и заемането на лидерска позиция в областта, мениджмънта на Травел ООД е изправен пред проблемите, които стоят и пред останалите предприятия в сектора:
* да проучат добре нови пазари и да навлязат в тях
* да усъвършенстват продукта и да създадат нови
* да използват силна и агресивна рекламна политика и маркетинг с цел по-ефективно развитие

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Типология на туристическа агенция 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.