Тестови въпроси - структура и функции на съвременната държава


Категория на документа: Икономика


Въпроси /МО/ :

1. Колко са народните представители в НС? - 240
2. Каква функция има горната камара при двукамерните парламенти?- В двукамарните парламенти двете камари, обикновено наричани горна и долна, най-често имат различни права, задължения и начин за избиране на членовете. В повечето случаи долната камара има по-широки правомощия, а горната има само консултативни и надзорни функции, макар в държави като САЩ правомощията на двете камари да са относително изравнени.
3. Какво представлява принципа на субсидиарност във федерална държава?- принципа на субсидиарност се изразяват в предоставянето на известна независимост на йерархично подчинен орган по отношение на висшестоящ орган, по-специално орган на местно самоуправление по отношение на орган на централната власт. Става дума за разпределение на компетенции м/у различните равнища на властта.
4. Контролна функция на изпълнителната власт. Как се осъществява? -Българският парламент има контролна функция по отношение на изпълнителната власт(парламентарен контрол).; Чрез задаване на актуални въпроси и питания и чрез изискване на отчети народните представители съдействат за ефективната работа на правителството и на държавната администрация.; гласуване на вот на не/доверие
5. Какво е държава?- Държавата е политическа общност, заемаща дадена територия, имаща организирано правителство и притежаваща вътрешен и външен суверенитет. Тя възниква в резултат на общественото разделение на труда, появата на частната собственост и класите.
6. Какво е власт ?- Властта е всяка възможност за налагане в дадени социални отношения на собствената воля, дори въпреки съпротивата, независимо от това на какво е основана тази възможност(Вебер). Колкото по-голяма е тази възможност, толкова по-голяма е властта.
7. Кой представлява изпълнителната власт в България? - Министерски съвет/ министър-председателя, зам.мин.-председателя и министрите.
8. Какво предполага патерналистичната теория на Конфуций?- според теорията на Конфуций, държавата представлява едно голямо семейство, отношенията в нея са идентични с тези в семейството. Владетелят изпълнява функцията на бащата, а поданиците задълженията на децата, като за неограничената власт на императора не се търси никакво политическо или юридическо обяснение.
9. Кои са основните функции на държавата?- Административно-контролна; Парламентарно-контролна; Политическа функция; Финансово-стопанската; Стопанско-политическа
10. Кои са основните икономически функции на държавата?- разпределителна, стабилизираща и регулираща
11. Кои са основните характеристики на правовата държава?-
- наличие на развито гражданско общество;
- ефективно действащ антимонополен механизъм;
- правен механизъм възпрепятстващ съсредоточаването на правомощия в една власт или институция;
- механизъм за правна защита от произволни действия или бездействия на властта;
-съд като институция, обезпечаваща спазване върховенството на закона и ограничаваща държавната власт;
- защита правата на собственост;
- спазване правата на малцинствата и недопускане диктатура на мнозинството.
Концептуално правовата държава се крепи на три постулата: върховенство на закона, върховенство на правото и върховенство на правосъдието.
12. Кой философ издига идеята за разделението на властите?- Монтескьо
13. Кои са основните форми на държавата според носителя на държавната власт?- парламентарна република, полупрезидентска република, президентска република, конституционна монархия, парламентарна монархия и т.н.
14. Коя е родината на модерната парламентарна система?- Англия
15. Какво става, ако проектобюджетът не бъде приет?- Две основни решения - оставка на правителството (съставяне на ново правителство и изготвяне на нов проектобюджет) или разпускане на парламента (нови парламентарни избори и разглеждане от новия парламент на стария проектобюджет). Ако не се утвърди проектобюджета до началото на новата бюджетна година се използва институцията на т.нар. дванадесетини, т.е. всеки месец може да се изразходва сума, която е равна на не повече от 1/2 част от разходите по миналогодишния б-т;
16. Какви са характеристиките на нацията?- НЕ Е затворена политическа общност; -НЕ Е обособена расова общност;НЕ Е капсулирана религиозна общност; НЕ Е ограничено- сепаратистка племеменно- родова общност; тя Е хетерогенна общност;
17. Какви са основните форми на държавно устройство според Аристотел?- Той обособява 3 правилни държавни устройства и съответните им 3 неправилни, в зависимост от 2 критерия: в чий интерес се управлява и броят на управляващите. Правилни форми на държавното управление са: монархия, аристокрация и полития. Съответните им неправилни еквиваленти са тирания, олигархия и демокрация. Аристотел най-подробно разглежда аристокрацията, олигархията и демокрацията.
18. Видовете бюджет са?
19. Какво представляла извънредния бюджет? Кога се прибягва към него?- Извънреден бюджет се приема при възникване на извънредни обстоятелства - войни, природни бедствия. Може да е с по-кратък или с по-дълъг от редовния бюджетен период. Когато се приеме извънреден, редовният престава да действа и действащ става извънредният бюджет.Редовният бюджет се приключва в края на бюджетния период, а извънредният се упражнява, докато се извършват всички предвидени в него дейности. *Редовният бюджет е този, който се гласува всяка година със закон и съдържа редовните приходи и разходи.
20. Къде са регламентирани правата за свободния избор?- В Конституцията
21. Кои са основните функции на парите?- Мярка на стойността; Средство за обръщение; Средство за натрупване и спестяване; Платежно средство; Световни пари
22. Кои са инструментите на паричната политика?- Паричната политика е съвкупност от мерки и действия, насочени към поддържане на стабилна финансова система и гарантиране на общото макроикономическо равновесие. Тя се осъществява от централната банка. Инструменти на паричната политика:
- операции на открития пазар-обхващат покупко-продажбата на държавните ценни книжа така,че да се изменят мащабите на паричното предлагане
- изменения в задължителната резервна норма-в резултат се променя възможността на търговските банки да извършват кредитни операции
- дисконтова политика - дисконтов процент е този,по който централната банка отпуска кредити от търговските банки.
23. Какво е бюджетно салдо?- Разликата между приходната и разходната част на държавния бюджет е бюджетното салдо. То може да бъде бюджетен излишък и бюджетен дефицит.

Въпроси /Политология/ :

1. Как се набавят средства в държавата?- данъци , заеми , инвестиции, продаване на ценни книжа и други.
2. Какво предствлява паричната политика - регулира количеството пари в обращение; провежда се от ЦБ ; механизми/инструменти- сконтов % , задължителни резерви, операции на открития пазар
3.Фискална политика - осъществява се от МС ; събира се от данъците (ФП-това са правителствените разходи и данъчното облагане, които са мощен фактор за стабилизиране на икономиката и средство за противодействие срещу безработицата и инфлацията. Тези мерки се вземат поради несъответствия при производството и реализацията на БНП.)
4. Какво представлява държавния дълг ? Кои са видовете ?- Държавният дълг е натрупване на задължения от страна на държавата, чрез вземане на вътрешни и външни заеми. Държавния дълг расте при увеличаване на годишния бюджетен дефицит и намалява под влиянието на формиране на бюджетни излишъци. Видове: вътрешни и външни; текущи, краткосрочни, средносрочни и дългосрочни; централни /правителствени/ и местни /общински/ и други.
5. Каква е разликата между тоталитаризъм и авторитаризъм + дефиниции?-
1) тоталитаризъм - характеризира се с наличието на: монополна партия (политически монизъм); един вожд (политически лидер); една единствена идеология (идеологически монизаъм); всеобхватен обществен контрол и свръхцентрализирани социални структури; наличие на обществен терор под всякакви форми;
2) авторитаризъм - управление на една личност (диктаторска власт) или малка група от хора: армията, полицията и държавната администрация са гръбнакът на авторит.; често липсва всеобща идеология; често е последствие от военен преврат и др.;
Разлики: за разлика от тоталитаризма, при авторитаризма обществото не е подчинено единствено на една партия: няма идеологическа доктрина; не се създава култ към личността на диктатора; не се създават символи (униформи, значки, знаци и т.н.); икономиката не се контролира или монополизира; не се премахва напълно гражданското общество и други;
6. Какво е държава ?- Държавата е политическа общност, заемаща дадена територия, имаща организирано правителство и притежаваща вътрешен и външен суверенитет. Тя е основен институт на политическата система на обществото. Чрез система от държавни органи държавата осъществява управлението на обществото и обществените отношения.
7. Какво представлява държавното управление според Платон?- Държавното управление е най-трудната професия- управлението на философите и действието на справедлив закон, са двете взаимно свързани начела, на които трябва да се основава държавата. "Законно и справедливо" са 1 и също за Платон. Трябва да управляват философите, мъдрите. А идеалната държава е въплъщение на най-висшата идея- идеята за общото благо(божествената идея и форма за държавата).
8. Какво представлява държавното управление според Аристотел?- Държавното управление трябва да бъде управление на закона, защото и най-добрите управляващи са подложени на чувства, а законът е уравновесеният разум. Най-добрата държавна уредба е политията(смесване на олигархия и демокрация-взима положителните им страни и се освобождава от слабостите). Политията е управление на мнозинството в интерес на общото благо на полиса.
9. Какво прдставляват различните режими- президентски, полупрезидентски , парламентарен ?-Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Тестови въпроси - структура и функции на съвременната държава 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.